Тема: „Запознаване със законодателството в областта на растителната защита"

Дата: 15 февруари 2023 г. (сряда)

Място на провеждане: гр. Сливен, ул. "Самуиловско шосе" № 4, в залата на Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - град Сливен

Начален час: 09:00 ч.

Краен час: 11:30 ч.

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис - Сливен) и Областна дирекция по безопасност на храните - град Сливен

По време на семинара: 

участниците ще се запознаят с изискванията в Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне при провеждане на растително защитни мероприятия. Ще се обсъдят видовете регистрация в Електронната платформа за оповестяване на растителнозащитни дейности (ЕПОРД) - използване и ползи за пчеларите. Също така ще бъдат представени изискванията за работа с продукти за растителна защита (ПРЗ) съгласно Закона за защита на растенията (ЗЗР). Изисквания за издаване на СТАНОВИЩЕ на ОДБХ за земеделските стопани за това, че  земеделското стопанство и дейността им отговарят на изискванията на Закона за защита на растенията. Становището е необходимо при междинно или окончателно плащане по подмерките за подпомагане за развитие в селските райони.

Във втората част на семинара присъстващите ще бъдат запознати с  изпълнение на одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Дейности на НССЗ по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от мярка 2 и ще бъдат представени някои интервенции, които са разписани в Стратегическия план за развитие на земеделските и селските райони 2023 - 2027 г.

Основните теми на информационния семинар са следните:

  • Прилагане на "Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности"  при провеждане на растително защитни мероприятия. Видове регистрация на платформа ЕПОРД - ползи за пчеларите
  • Основни изисквания за работа с продукти за растителна защита (ПРЗ) съгласно Закона за защита на растенията (ЗЗР). Изисквания за издаване на СТАНОВИЩЕ на ОДБХ за земеделските стопани, необходимо при междинно или окончателно плащане по подмерките за подпомагане за развитие в селските райони
  • Изпълнение на одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Дейности на НССЗ по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от мярка 2. Представяне на някои интервенции, разписани в Стратегическия план за развитие на земеделските и селските райони 2023 – 2027 г.

За допълнителна информация и въпроси: г-н Иван Георгиев (гл. експерт в ТОО - Сливен на НССЗ), тел.: 0885 075 183, е-mail: sliven.m@naas.government.bg

 

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!