Тема: „Интегрирано управление на вредителите в трайни насаждения“

Дата: 7 юли 2022 г. (четвъртък)

Място на провеждане: гр. Айтос, обл. Бургас - в малката зала на община Айтос

Начален час: 10:00 ч.

Краен час: 14:00 ч.

Събитието се организира Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис /ТОО/ - Бургас) и Българска агенция по безопасност на храните (Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/) - Бургас

По време на семинара: участниците ще се запознаят с интегрираното управление на вредителите при череши и сливи; регистрацията в Електронната платформа за оповестяване на растителнозащитните дейности (ЕПОРД) на Българска агенция по безопасност на храните; регистрация по фитосанитарен контрол, водене на дневници по растителна защита и др.

Във втората част на семинара присъстващите ще бъдат информирани за очакваните промени в условията за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

Основните теми на информационно-обучителен семинар с демонстрация са следните:

► Интегрирано управление на основни вредители по череша и слива;
► Нови моменти в Наредба 13/2016 за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности;
► Възможности за подпомагане на земеделските стопани по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с: г-жа Галя Димитрова /гл. експерт на ТОО - Бургас на НССЗ/, тел.: 0886 081 588, е-mail: burgas.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!