Тема: „Изисквания при интегрирано управление на вредителите при отглеждане на земеделски култури. Консултантски пакет А2Б в помощ на млади земеделски стопани"

Дата: 14 декември 2022 г. (сряда)

Място на провеждане: гр. Ловеч, в  сградата на Областна Администрация, зала 109

Начален час: 13:00 ч.

Краен час: 17:00 ч. 

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието и Областна дирекция по безопасност на храните – Ловеч

По време на семинара: участниците ще се запознаят с особено опасните и икономически важни вредители по земеделските култури и с основните изисквания на БАБХ, а след това ще получат ценни съвети относно възможностите за подпомагане на земеделските стопанства по подмерки 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

В третата част на семинара, присъстващите ще бъдат информирани за основните акценти в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в Република България за периода 2023-2027 г., като специално внимание ще бъде отделено на "Директните плащания" и възможности за прилагане на различни схеми и интервенции през 2023 г.

Основните теми на информационния семинар са следните:

  • Интегрирано управление на вредителите по земеделските култури
  • Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.013 по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 - 2020 г.
  • Новата обща селскостопанска политика: 2023 - 2027 г., Директни плащания и възможности за прилагане на различни схеми през 2023 г.

За допълнителна информация и въпроси: г-жа Светослава Диева, експерт в ТОО Ловеч, тел: 0887896979, имейл: lovech.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!