Тема: „Опасност от пренасяне на вредители по картофите на територията на страната. Основни начини за разпространение на рак по картофите"

Дата: 28 октомври 2022 г. (петък)

Място на провеждане: гр. Смолян, Областна администрация - Смолян, бул. „България“ No 14, ет. 5, зала 504

Начален час: 10:00 ч.

Краен час: 12:30 ч.

Събитието е организирано от  Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис (ТОО) - Смолян и Българска агенция по безопасност на храните, Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - Смолян

По време на семинара:  участниците ще се запознаят с основните начини за разпространение на рак по картофите (Synchitrium endobioticum), предпазните и превантивни мерки, както и с мерките за конрол при установена зараза.
По време на втората част на семинара участниците ще се информират за очакваните условия за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г.

Основните теми на информационния семинар са следните:
►  Основни начини за разпространение на рак по картофите (Synchitrium endobioticum), цикъл на заразяване и симптоми.

►  Идентифициране на рисковите фактори за разпространение. Предпазни и превантивни мерки срещу рак по картофите. Мерки за контрол при установена зараза.

► Очаквани условия за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с: г-жа Марияна Неделева (координатор на ТОО - Смолян на НССЗ), тел.: 0885 848 238 или г-н Ивайло Гелов (гл. експерт в ТОО - Смолян на НССЗ), тел.: 0876 215 045, e-mail: smolian.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!