Тема: „Растително здраве при плододаващи овощни култури - ябълки и круши в планински условия"

Дата: 14 октомври 2022 г. (петък)

Място на провеждане: гр. Смолян, Областна администрация - Смолян, бул. „България“ № 14, ет. 5, зала 504

Начален час: 10:00 ч.

Краен час: 12:30 ч.

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис (ТОО) - Смолян и Българска агенция по безопасност на храните, Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - Смолян

По време на онлайн семинара: 

участниците ще се запознаят с важните фактори при създаването на овощна градина, различни агротехнически и растителнозащитни мероприятия при овощните видове, които са от съществено значение за здравното състояние на културите.

Във втората част на семинара ще бъдат представени очакваните условия за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020г.

Основните теми на информационния семинар са следните:

► Създаване на трайни насаждения от ябълки и круши в планински условия

► Грижи за овощната градина от ябълки и круши

► Условия за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

За допълнителна информация и въпроси: г-жа Марияна Неделева (координатор на ТОО - Смолян на НССЗ), тел.: 0885 848 238 или г-н Ивайло Гелов (гл. експерт в ТОО - Смолян на НССЗ), тел.: 0876 215 045

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!