Тема: „Популярните технологии за отглеждане в пчеларството и грижи за пчелите през летния период“

Дата: 11 юли  2022 г. (понеделник)

Място на провеждане: гр. Русе, пл. „Свобода“ № 6, Областна администрация - Русе - зала 1 (теоретична част) и  демонстрация в пчелина на Ангел Ангелов в гр. Русе, кв. Образцов чифлик

Начален час: 10:30 ч.

Краен час: 13:30 ч.

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис          /ТОО/ - Русе) и Селскостопанска академия (Институт по животновъдни науки /ИЖН/ - Костинброд)

По време на онлайн семинара: участниците ще се запознаят с популярните технологии за отглеждане на пчелните семейства и техните предимства; организиране и провеждане на профилактични мероприятия в пчелина; основните дейности, които трябва да извърши пчеларя през летния сезон и споделяне на добри практики при работа в пчелина.

Във втората част на събитието, присъстващите ще бъдат информирани за очакваните условия за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

Основните теми на информационния семинар са следните:
►  Технологии в пчеларството. Грижи за пчелите през летния период;

►  Профилактични мероприятия срещу заболявания по пчелите;

►  Сравнителен анализ на най-популярните технологии в пчеларството - демонстрацията в пчелин;

► Възможности за подпомагане на земеделските стопанства по подмярка  6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери”  от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с: г-жа Деница Гаджева (координатор на ТОО - Русе на НССЗ), тел: 0885 074 178, имейл: rousse.m@naas.government.bg

 

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!