Тема: „Технология и критични точки при производството на млечнокисели и месни продукти, във връзка с прилагането на Наредбата за директни доставки и осъществяване на къси вериги на доставка на храни“

Дата: 24 юни 2022 г. (петък)

Място на провеждане: гр. Велинград, обл. Пазарджик, бул. “Хан Аспарух“ №35 – в залата на община Велинград (срещу Общинска служба по земеделие - гр. Велинград)

Начален час: 11:00 ч.

Краен час: 15:00 ч.

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис /ТОО/ - Пазарджик) и Тракийски университет - гр. Стара Загора.

По време на семинара: участниците ще се запознаят с основните изисквания към доставката и преработката на мляко, млечни и месни продукти и специфичните изисквания към производството на храни от животински произход в кланични пунктове. Лекторите ще представят и основните моменти от технологията и критичните точки при производството на млечнокисели и месни продукти в обект за търговия на дребно.

Във втората част на семинара присъстващите ще бъдат запознати с възможностите за подпомагане на земеделските стопани, осъществяващи директни доставки, включително по мерките от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

Основните теми на информационно-обучителен семинар са следните:

► Основни изисквания към доставката и преработката на мляко, млечни и месни продукти, съгласно  Наредба № 26/14.10.2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход;

► Основни изисквания съгласно Наредба № 10/26.04.2021 г. за специфичните изисквания към производството на храни от животински произход в кланични пунктове;

► Технология и критични точки при производството на месни продукти в обект за търговия на дребно

► Възможности за подпомагане на земеделските стопани, осъществяващи директни доставки, вкл. по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“  от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с: г-н Александър Туйков (координатор на ТОО - Пазарджик на НССЗ), тел.: 0886 994 210 и г-жа Светла Сиракова (гл. експерт в ТОО - Пазарджик на НССЗ), тел: 0876 212 271, е-mail: pazardjik.m@naas.government.bg

 

Програма и покана за събитието може да видите тук.

 

 Очакваме Ви!