Тема: „Управление на риска в земеделските стопанства при променяща се външна среда"

Дата: 26 октомври 2022 г. (сряда)

Място на провеждане: гр. Монтана, бул. „Трети март“ № 74, ет. 6 - конферентната зала на Областна дирекция - Монтана на ДФ „Земеделие“ 

Начален час: 10:00 ч.

Краен час: 13:30 ч.

Събитието е организирано от Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис (ТОО) - Монтана и Нов български университет - гр. София

По време на семинара: участниците ще се запознаят с рисковите фактори влияещи върху устойчивостта и конкурентоспособността на земеделските стопанства. Ще научат за методите за тяхното идентифициране, анализ и оценка. Ще се запознаят с основни стратегии за управление на риска. 

Във втората част на семинара присъстващите ще бъдат информирани за възможностите за подпомагане на малките земеделски стопанства по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от мярка 2 "Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството" от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. и за условията за подпомагане на младите фермери по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от ПРСР 2014-2020 г.

Основните теми на информационния семинар са следните:

►  Кои фактори, представляват заплаха за моето стопанство и до каква степен? 

  • Идентифициране, анализ и оценка на рисковите фактори.

►  Как да предпазим стопанството си? 

  • Стратегии за управление на риска.

► Възможности за подпомагане на младите фермери по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. и възможности за подпомагане на малките земеделски стопанства по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" по мярка 2 "Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството" от ПРСР 2014 - 2020 г.   

За допълнителна информация и въпроси: г-н Григорий Димов (гл. експерт в ТОО - Монтана на НССЗ), тел.: 0885 835 745, е-mail: montana.m@naas.government.bg   

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!