Тема: „Водене на счетоводна отчетност при малките земеделски стопанства“

Дата: 19 октомври 2022 г. (сряда)

Място на провеждане: гр. Габрово, ул. „Брянска” № 30, ет. 1 – зала на Габровска търговско-промишлена палата

Начален час: 10:00 ч.

Краен час: 13:00 ч.

Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис (ТОО) - Габрово и Аграрен университет - гр. Пловдив

По време на семинара: участниците ще се запознаят с изискванията за водене на едностранно счетоводно отчитане съгласно Закона за счетоводството. Ще получат насоки за правилното записване на приходите и разходите на земеделското стопанство, воденето на инвентарна книга и книга за материалните запаси.

По време на втората част на семинара ще бъде обърнато внимание на възможностите за подпомагане на земеделските стопани по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014 - 2020 г.

Основните теми на информационния семинар са следните:

►  Основни изисквания при водене на едностранно счетоводно отчитане в земеделското стопанство, съгласно Закона за счетоводството

► Насоки за правилно водене на книга за приходите и книга за разходите, инвентарна книга и книга за материалните запаси

Възможности за подпомагане на младите фермери по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

За допълнителна информация и въпроси: Даниел Денчев (експерт-координатор на ТОО - Габрово на НССЗ), тел. за връзка: 0882 858922; e-mail: gabrovo.m@naas.government.bg.

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!