I.  РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА: Повишаване на професионалната компетентност и ефикасното изпълнение на задълженията на служителите в НССЗ

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: Република България

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 19 юни 2013  г.- 19 юни 2014 г.

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 89 983.64 лева, в т.ч.
от Европейския социален фонд: 76 486.09 лева и
от националния бюджет на Р. България: 13 497.55 лева

РАЗМЕР НА ИСКАНАТА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ: 89 983.64 лева (100%)

ОБЩА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:
Да се повиши професионалната квалификация и ефикасността на служителите в НССЗ, което да доведе до повишаване на ефективността и подобрява на цялостната дейност на Службата.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:
1. Подобряване компетентността на служителите при изпълнение на служебните им задължения и повишаване на знанията и уменията им в основни области за предоставяне на
по-качествени обществени услуги.
2. Изграждане на ефективна екипна работа и синхронизирано изпълнение на задълженията за повишаване на общата ефективност на Службата.
3. Подобряване квалификацията на възможно по-голям брой служители на службата, чрез включването им в обученията.
4. Обучение на служителите от Службата, съобразено с функциите, които изпълняват и техните индивидуални нужди.

ЦЕЛЕВА ГРУПА:
Служителите на НССЗ:
1. Служителите от централната администрация - служители работещи в Централно управление: Главна дирекция "Съвети в земеделието" и Дирекция "Административно, финансово, информационно обслужване и човешки ресурси".
2. Служителите от териториалната администрация -служители работещи в 27-те териториални областни офиси на НССЗ.
3. Ръководството на Службата - Изпълнителен директор и Главен секретар.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:
1. Обучения провеждани от Института за публична администрация (ИПА) за повишаване на индивидуалната квалификация на служителите.
2. Дългосрочни чуждоезикови обучения за повишаване на езиковата квалификация на служителите.
3. Обучение по ключови компетенции - екипна ефективност и презентационни (обучителни/ модераторски) и комуникационни умения.
4. Обучение по компютърни умения за работа с MS Excel и MS Power Point за група 1.
5. Обучение по компютърни умения за работа с MS Excel и MS Power Point за група 2.
6. Осигуряване на информация и публичност по проекта.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
• Преминати 25 обучения, организирани от Институт по публична администрация (ИПА);
• Обучени 25 служителя (обучени минимум 15 различни служителя на общо 25 обучения - някой от служителите ще преминат по 2 обучения);
• Получени 25 сертификата за преминати обучения организирани от ИПА;
• 10 служители преминали дългосрочен курс по английски език;
• 1 служител преминал дългосрочен курс по немски език;
• 1 служител преминал дългосрочен курс по испански език;
• 12 служители получили сертификат за различни нива на владеене на чужд език;
• Проведено четиридневно обучение по 2 основни ключови компетенции в поне 2 групи;
• Обучени 68 служители на НССЗ, в това число и ръководния състав на службата;
• Проведени две 4-дневни обучения по 2 основни програмни продукта за общо 68 служителя;
• Обучени 68 служители на НССЗ, в това число и част от ръководния състав на службата;
• Изработени 2 транспаранта по проекта;
• Направени 4 публикации в печатни издания;
• Сключени договори с екипа по управление на проекта;
• Избрани изпълнители на дейностите по обучение, информация и публичност и разработка на техническо задание;
• Получено авансово, междинни и окончателно плащания;
• Навременно изпълнение на дейностите по проекта, съобразно представения график.

 

II. ТЕХНИЧЕСКИ ДОКЛАДИ
     Междинен технически доклад
     Годишен технически доклад
     Окончателен технически доклад

III. ОБУЧЕНИЯ
    Списък на темите на проведените обучения от ИПА
    Обучение по ключови компетентности и презентационни / обучителни - модераторски / и             комуникационни умения
        - Програма
        - Презентации  / при поискване на ел. поща  office@naas.government.bg /
    Обучение по компютърни умения за работа с MS Excel и MS Power Point
        - Програма
        - Презентации  / при поискване на ел. поща  office@naas.government.bg /
   

IV. ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКАЦИИ
    Публикации
    Трансперанти

[[pictures_gallery]]