НССЗ е одобрена по проект в Косово „Развитие на земеделието и селските райони“ ((KARDP) IDA, с кредитен номер 5005 XK) в частта на проекта за обучение на потенциални кандидати за кандидатстване по програми за безвъзмездна помощ. Проектът е на Министерство на земеделието, горите и развитие на селските райони (МЗГРСР) на Косово с възлагателно наименование „Обучение на потенциални кандидати за кандидатстване по програми за безвъзмездна помощ в Косово" (3-та, 4-та и 5-та година) (Референтен No.: KARP-CS-1 (ii)) финансиран със заем от Световната банка за МЗГРСР.

НССЗ участва в проекта в консорциум заедно с „P.A.N.G.E.A. Societa Cooperativa Consortile - PANGEA SC” (Италия) - водещ партньор, “Istituto agronomico del mediterraneo di Bari – IAMB (Mediterranean Agronomic Institute of Bari - Средиземноморски агрономически институт на Бари”) (Италия) и компанията “ECONOMIC SUPPORT GROUP - ESG” (Косово).

Целта на проекта е да се проведе обучение и да се предоставят съвети на потенциални кандидати (фермери, асоциации на фермери, преработвателни предприятия, предприятия от селските райони и др.) относно подготовката на заявления и проекти за кандидатстване по мерки 101 „Инвестиции във физически активи на земеделските стопанства” и 103 „Инвестиции във физически активи свързани с преработката и маркетинга на земеделски продукти” на Националния план на Косово за развитие на земеделието и селските райони.

Избраният изпълнител по проекта е отговорен за изпълнение на следните основни задачи:
1. Определяне на участниците в обученията на база на критерии посочени от МЗГРСР на Косово, като се гарантира, че избраните за участие отговарят на минималните критерии за допустимост по мерки 101 и 103.
2. Осигуряване на обучение на поне 1 500 потенциални кандидати в 17 групи относно подготовката на заявления и проекти за кандидатстване по мерки 101 и 103. Обучението трябва да се проведе в 3 цикъла в период от 3 години. Обучението във всяка една група трябва да е с минимална продължителност от 10 дни.

Друга важна цел на проекта е да се подпомогне развитието на институционалния капацитет в Косово за посрещане на изискванията на ЕС относно IPARD (Инструмент за предприсъединителна помощ за развитието на селските райони).