През м. януари 2018 г. НССЗ, като член на международен консорциум, започна изпълнението на проект „Свързани в мрежи европейски ферми за стимулиране на взаимното обогатяване на знанията и използването на иновации чрез демонстрации (Networking European Farms to Enhance Cross Fertilisation and Innovation Uptake through Demonstration” (проект NEFERTITI).
 
Проектът NEFERTITI стартира официално на 1 януари 2018 г.
 
Това е уникален проект на стойност 7 млн. евро финансиран по Програмата за научни изследвания и иновации на Европейския съюз "Хоризонт 2020" (по тръжна процедура (кол) RUR-12-2017 „Свързани в мрежи европейски ферми за стимулиране на тематичния обмен на знания и намаляване на разликата в използването на иновации”). Проектът  обединява 32 различни институции и организации. Проектът се координира от  Института по земеделски технологии (Association de Coordination Technique Agricole (ACTA)) - Франция.

По проект NEFERTITI ще бъдат създадени 10 интерактивни тематични мрежи, които ще обединява 45 регионални клъстера (хъба) в 17 страни включващи земеделски стопани организиращи демонстрации  и институции свързани със земеделието (съветници, НПО, индустрия, образование, научни институти и политици).  Фокусът на проект NEFERTITI е насочен към създаването на добавена стойност чрез обмен на знания, техническо съдържание и фермери между мрежите. Целта на проекта е да стимулира възприемането и внедряването на иновации, да се подобри взаимното обучението между земеделските стопани и да се засили връзката между тях в цяла Европа. Всичко това ще допринасе за по-конкурентно, устойчиво и интелигентно земеделие.

Проект NEFERTITI акцентира върху 10  основни теми,  избрани въз основа на анализ на ключовите проблеми, пред които са изправени съвременните фермери в секторите растениевъдство и животновъдство.

Резултатите от проекта ще бъдат систематизирани и споделени с широк кръг от потребители включително и чрез системите за научни знания и иновации (СНЗИ– AKIS). По проекта ще бъде създадена уеб базирана платформа, в която ще бъдат събрани широк спектър от знания и най-добри практики за демонстрационните дейности и ще се изгради специфичен резервоар от знания за демонстрационните дейности включващ различни факти, видеоклипове, снимки и други подобни материали специално разработени за различни целеви групи. Платформата ще бъда част от уебсайта на проекта. Съдържанието й ще бъде широко разпространено, чрез различни видове материали включително аудиовизуални, преведени на езиците на всички партньори.

Проект NEFERTITI ще се ангажира и със започването на политически диалог в обхвата на ЕС, за да се гарантира устойчивостта на мрежите създавани по проекта.

НССЗ ще ръководи работен пакет 7 на проекта „Комуникация и разпространение на практически ориентирани резултати за демонстрационни дейности“ . Чрез този пакет ще се насърчи използването и внедряването на иновациите в демонстрационните дейности посредством споделянето и разпространението на международно ниво на най-добрите демонстрационни практики и разработените в демонстрационните мрежи и хъбове технически решения на секторно и тематично ниво в областта на земеделието.

Допълнителна информация за проекта може да намерите в:
 

Първият филм по проекта може да гледате от тук.