На форума представители на различни институции – МЗХГ, БАБХ, научни институти и фирми предлагащи услуги на земеделски стопани в сектор Плодове и зеленчуци представиха различни актуални теми, в т.ч. иновации, цифровизация в земеделието, интегрирано управление на  вредителите, добри земеделски практики  в производството на ягодоплодни култури, както и противодействие и компенсиране на загубите от вредното влияние на глобалните климатични промени върху ефективното производство на ягодоплоните с помощта на национални програми за Държавни помощи и програми  на ЕС от новата ОСП за периода 2021-2027.
Информация за подмярка 16.1 ПРСР  “Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ” и приложението и на практика беше представена от експерт от дирекция „Развитие на селските райони“ на МЗХГ.

Експертите от Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) представиха дейността на Службата свързана с трансфера на научни знания и технологии към земеделските стопани.

Експертите запознаха присъстващите и с демонстрационните дейности по проект „Свързани в мрежи европейски ферми за стимулиране на взаимното обогатяване на знанията и използването на иновации чрез демонстрации“ (NEFERTITI).

НССЗ ръководи и координира дейностите по мрежа № 7 „Подобрена ефективност на използване на хранителните вещества в градинарството" и мрежа № 9 „Намаляване употребата на пестициди при производството на грозде, плодове и зеленчуци“. Беше представена информация за представените иновативни приложения по време на кръстосани работни посещения осъществени с участието на представители на НССЗ и земеделски стопани организирани по двете мрежи в рамките на проекта.