На 25 октомври 2019 г. в  Аграрен университет  -  Пловдив се проведе  семинар за земеделски стопани,  свързан с прилагане на основните принципи на интегрираната  растителна защита (ИРЗ) при оранжерийно зеленчукопроизводство. Събитието бе организирано от Българска асоциация на производителите на оранжерийна продукция. Основен лектор на събитието бе г-н  Ангел Дойчинов, специализирал в прилагането основна на биогенти за контрол на неприятели в  оранжериите.

На семинара бяха разяснени агротехническите и организационни мерки  на растителна защита при разсаждане, развитие на вегетативната маса, цъфтеж и плодообразуването при оранжерийното производство на зеленчуци. Лекторите представиха основните принципи и цели на интегрираната растителна защита при домати, краставици и пипер, както и изискванията към дадена оранжерия по отношение на различни показатели (температура, влажност на въздуха, светлина и т.н).

В рамките на събитието експерти от НССЗ представиха дейността на Службата по проект „Свързани в мрежи европейски ферми за стимулиране на взаимното обогатяване на знанията и използването на иновации чрез демонстрации“ (NEFERTITI) и демонстрационните дейности на хъб България на мрежа 7 "Подобряване  на ефективността на хранителните вещества в градинарството", и мрежа 9 „Намаляване употребата на пестицидите при производството на грозде, плодове и зеленчуци“, както и ползите и предимствата за земеделските стопани от участието им в проекта. 

Проведе се и практическо обучение-демонстрация в оранжерия за принципите  на ИРЗ при производството на краставици. Събитието беше и в рамките на дейността на хъб България на мрежа 7 и на мрежа 9.