На 21 май 2019 г. в Брюксел се проведе конференция по инициативата FarmDemo под надслов “Join the community!” (Присъединете се към европейската общност на демонстрационните ферми!). Тази конференция беше финалната конференция на одобрените по програма Хоризонт 2020 проекти „Взаимно обучение: Достъп до иновации чрез демонстрации (Peer-to-Peer Learning: Accessing Innovation through Demonstration)” (PLAID) и AgriDemo-F2F. Конференцията се явява и междинна конференция по проект „Свързани в мрежи европейски ферми за стимулиране на взаимното обогатяване на знанията и използването на иновации чрез демонстрации (Networking European Farms to Enhance Cross Fertilisation and Innovation Uptake through Demonstration” (NEFERTITI) по Програма Хоризонт 2020. Проект NEFERTITI се явява продължение на двата приключващи проекти и голяма част от дейностите по проекта ще се изпълняват на база на натрупания опит и събрана информация от приключващите 2 проекта.
FarmDemo е инициатива за тясно сътрудничество на три европейски проекта, финансирани по програма „Хоризонт 2020“ - AgriDemo-F2F, PLAID и NEFERTITI като в два от тях НССЗ участва активно в изпълнението им и съответно е отговорна за изпълнението на работен пакет 4 „Улесняване на достъпа чрез виртуални демонстрации“ по проект PLAID и работен пакет 7 „Комуникация и разпространение на практически ориентирани резултати за демонстрационни дейности“ по проект NEFERTITI. Всички те имат за цел да засилят взаимното обучение и са съсредоточени върху демонстрациите в земеделските стопанства като инструмент за стимулиране на внедряването на иновациите.
На срещата участваха голям брой представители от различни държави на различни групи участници в проектите в т.ч.:
₋ земеделски стопани;
₋ съветници;
₋ научни работници и изследователи;
₋ представители на регионални / национални Управляващи органи по Програмите за развитие на селските райони (ПРСР);
₋ представители на регионални / национални власти;
₋ експерти от Европейската Комисия.

От България на срещата участваха освен представители на НССЗ и представители на организации и земеделски стопани, членове на Националната консултативна група към НССЗ по проект PLAID.
Основната цел на срещата беше насочена към обсъждане на резултати и изводи от прилаганите до момента дейности по проектите по Хоризонт 2020, както и препоръки и предложения от различните участници в дейностите по взаимното обучение на фермерите и успешното провеждане на демонстрации, организациите участващи в Системите за научни знания и иновации (СНЗИ – AKIS), Управляващите органи по ПРСР и Европейската комисия.
Повече информация може да намерите на страницата на инициативата  FarmDemo и проект NEFERTITI на всички езици на участниците по проектите, вкл. на български език, както и да се регистрирате в мрежата по инициативата, ако сте демонстрационна ферма или участник в иновации.

https://farmdemo.eu/   https://nefertiti-h2020.eu/