Национална служба за съвети в земеделието е партньор в консорциум с 32 участници от 17 страни в Европа. Макар и виртуална в срещата се включиха почти 100 представители на всички партньорски организации, включително и представители на екипа на НССЗ. Срещата беше разделена на сесии, в които участниците можеха да обменят информация и да водят дискусии в различни формати – на общи сесии с презентиране на различни дейности по проекта и възможност за онлай въпроси и отговори и скайп срещи по тематични мрежи с провеждане на активна дискусия по темите на проекта и въпроси на дневен ред и от взаимен интерес за участниците.

Г-н Димитър Ванев, ръководител на Работен пакет (РП) 7 презентира очакваните предизвикателства пред комуникационните въпроси по проекта и напредъка постигнат до момента. Г-н Ванев участва и в работата на тематична мрежа 7 "Повишаване ефективността при използването на хранителни вещества в градинарството". Ръководителят нa мрежа 7, г-н Делян Георгиев и ръководителите на хъб България в мрежа 7 и 9 имаха възможност да обменят информация и добри практики с представители от консултантски и научни организации от Европа за мерки, които да продължат да подпомагат демонстрациите в земеделието в условията на пандемия с COVID-19 и трудностите и предизвикателствата пред земеделските стопани. Виртуалните демонстрации излизат на дневен ред като ефективен метод , който предстои да се използва все по-широко в консултантската дейност при определени условия и в съчетание с други мерки и инструменти. Подготвят  се условията за неговото по-широко приложение и приемане от страна на земеделските стопани.

Повече информация за проект NEFERTITI може да намерите на страницата на проекта, както и на  платформата FARMDEMO.

         

Проектът „Свързани в мрежи европейски ферми за стимулиране на взаимното обогатяване на знанията и използването на иновации чрез демонстрации (NEFERTITI) е уникална мрежа (избрана по програма „Хоризонт 2020“), включваща 32 партньори и координирана от ACTA, ръководител на мрежата на френските земеделски технически институти. Продължителността на проекта е 4 години и ще приключи до 31 декември 2022 г. Общата цел на НЕФЕРТИТИ е да създаде високо свързана мрежа от добре дефинирани демонстрационни и пилотни ферми, предназначени за подобряване на обмена на знания, взаимното обогатяване между участниците и ефективно внедряване на иновации в селскостопанския сектор чрез партньорска демонстрация на техники, които да бъдат организирани по теми. Създават се 10 интерактивни тематични мрежи, които обединяват 45 регионални хъба (центрове) на демо-фермери и участници (съветници, неправителствени организации, промишленост, образование, изследователи и политици) в 17 държави. Мрежите са: 1) пасища и поглъщане на въглерод; 2) решения, основани на данни за млекопроизводителите; 3) Здрави органични животински системи; 4) Оптимално качество на почвите в полските култури; 5) приложения за отчитане на културите и променлива скорост; 6) Повишаване на производителността и качеството на биологично обработваемите култури; 7) Подобрена ефективност на използването на хранителни вещества в градинарството; 8) Ефективност на водоползването в градинарството; 9) намаляване на употребата на пестициди в производството на грозде, плодове и зеленчуци; 10) Можете да ферма: Ферма привлекателност за нови участници.