През м. януари 2017 г. НССЗ, като член на международен консорциум, започна изпълнението на проект по Програма Хоризонт 2020 (Рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации) на тема „Взаимно обучение: Достъп до иновации чрез демонстрации (Peer-to-Peer Learning: Accessing Innovation through Demonstration)”. Проектът е одобрен  по тръжна процедура (кол) RUR-11-2016 „Демонстрации на ферми: механизми за учене на фермери”. 

По проекта PLAID ще бъдат идентифицирани, обобщени и публикувни най-добрите практики и иновативни подходи за демонстрации на пазарните стопанства в ЕС 28, Швейцария и Норвегия. Едни от основните дейности по проекта ще бъдат създаването на достъп до демонстрационни дейности чрез възможности за търсене в геореферентен опис и карта, обхващащи всички 30 страни и разработвани на "виртуални" (он-лайн) демонстрации, като ще се сравни въздействието на различните модели за управление и механизми за финансиране на процесите на взаимно учене и достъпност.

Изпълнението на дейностите по проекта са разделени в 8 работни пакета (Work packages (РП)), за изпълнението на всеки работен пакет отговаря определен член от консорциума в т.ч. и НССЗ.

НССЗ е лидер на РП 4 „Улесняване на достъпа чрез виртуални демонстрации“, по който ще се разработят и оценят онлайн решения за разширяване на обхвата на демонстрационни дейности на пазарните стопанства.

Интернет страница на проекта: https://plaid-h2020.hutton.ac.uk