На 10 юли във ферма „ХЕЛГА-Светла Стоянова” – с. Горна Митрополия, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен и на опитното поле към Центъра за агроиновации на Байер се проведе демонстрация. На демонстрацията присъстваха над 20 участника - експерти от НССЗ, фермери, представител на Българска асоциация за растителна защита и други участници.

Целта на демонстрацията беше разпространение на знания за използването на нови екологосъобразни технологии за растителна защита при производството на зърнени култури;

Демонстрацията включваше представяне на:
- специални буферни цветни ивици за опазване на биоразнообразието и пчелите;
- на специални "дървени хотели" за земни пчели;
- екологосъобразни методи за използване на материали за растителна защита и пестициди (включително безопасна употреба на опаковките);

Демонстрационното събитие беше един от двата избрани казуси (конкретни практически случаи) за демонстрационни дейности на пазарни стопанства в България по Проект „Взаимно обучение: достъп до иновации чрез демонстрации (Peer-to-peer learning: accessing innovation through demonstration)” (проект PLAID) финансиран по Програмата за научни изследвания и иновации на Европейския съюз "Хоризонт 2020"

След приключване на демонстрацията по проект PLAID се проведе фокус група за обсъждане на резултатите от проведената демонстрация и идеи за подобряване на ефективността на провежданите демонстрации, по време на която всички присъстващи на демонстрацията взеха участие.

По време на фокус групата се проведе дискусия за факторите за провеждане на успешна демонстрация, приложимост на наученото по време на демонстрацията и ползи от провеждането на демонстрации.