На 27 септември в кравефермата на земеделски производител Георги Матански – с. Момино,   общ. Раковски, обл. Пловдив се проведе демонстрация на тема „„Използвани възобновяеми енергийни източници при производството на мляко“. На демонстрацията присъстваха над 20 участника - експерти от НССЗ, фермери, преподаватели и студенти от Тракийски университет-гр. Стара Загора, представител на Фондация „Биоселена“ и други участници.

Целта на демонстрацията беше разпространение на знания за използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в производството на мляко, особено чрез използване на ВЕИ за производство на топла вода за миене и почистване.

Демонстрацията включваше представяне на комбинираната инсталация за производство на топла вода от слънчеви панели и вторично използване на топлината, отделяна при охлаждането на млякото.

Демонстрационното събитие беше един от двата избрани казуси (конкретни практически случаи) за демонстрационни дейности на пазарни стопанства в България по Проект „Взаимно обучение: достъп до иновации чрез демонстрации (Peer-to-peer learning: accessing innovation through demonstration)” (проект PLAID) финансиран по Програмата за научни изследвания и иновации на Европейския съюз "Хоризонт 2020".

След приключване на демонстрацията по проект PLAID се проведе фокус група за обсъждане на резултатите от проведената демонстрация и идеи за подобряване на ефективността на провежданите демонстрации, по време на която всички присъстващи на демонстрацията взеха участие.

По време на фокус групата се проведе дискусия за факторите за провеждане на успешна демонстрация, приложимост на наученото по време на демонстрацията и ползи от провеждането на демонстрации.

Допълнителна информация, снимки и видео от демонстрацията може да намерите тук и тук.