НССЗ, като член на консорциум започна изпълнението на проект ClimateSmartAdvisors по Програма Хоризонт Европа

През м. февруари 2022 г. НССЗ в консорциум с още 50 партньори и 23 т.н. трети страни и други участници кандидатства по проект „Свързване в мрежа и мобилизиране на селскостопанската съветническа общност в ЕС за подкрепа на прехода към интелигентно земеделие от полза за климата (Connecting and mobilizing the EU agricultural advisory community to support the transition to Climate Smart Farming) (ClimateSmartAdvisors) (кол HORIZON-CL6-2022-CLIMATE-01-03: “Демонстрационна мрежа за интелигентно (прецизно) земеделие от полза за климата – засилване на ролята на съветническите услуги“ (Demonstration network on climate-smart farming – boosting the role of advisory services). Проектът беше одобрен от Европейската изпълнителната агенция за научни изследвания (European Research Executive Agency - REA) през м. декември 2022г.  и изпълнението му ще стартира през м. април  2023 г.

Основната цел на проекта е да засили и укрепи селскостопанската съветническа общност в ЕС по начин, по който  да се ускори възприемането на земеделски практики за  интелигентно (прецизно) земеделие от полза за климата от по-широка земеделска общност в рамките на и между AKIS на ЕС.

За постигане на общата цел са определени 8 подцели:

  • Използване на съветници за разпространение на решения получени в резултат на проведени тестове и демонстрации във земеделски стопанства проведени по одобрени проекти по кол HORIZON-CL6-2021-CLIMATE-01-04: “Демонстрационна мрежа за интелигентно (прецизно) земеделие от полза за климата – свързване на пилотни ферми“ (Demonstration network on climate-smart farming – linking pilot farms) и подмогане за разработването на нови решения чрез участие в практически ориентирани проекти за иновации като например проекти на оперативните групи по ЕПИ-АГРИ;
  • Събиране и предоставяне на: комплекти за обучение, консултиране и подпомагане осигуряването на баланса на парникове газове на ниво ферма; инструменти за мониторинг на мерките и дейностите за адаптиране към климатичните промени; инструменти за вземане на решения в областта на климата; съветнически услуги в областта на климата и други  дейности / инструменти / услуги, които е възможна да се използват от широк кръг земеделски стопанства;
  • Подкрепа за прилагането на наръчника на ЕС за въглеродно земеделие, както е предвидено в Стратегията „от фермата до вилицата“, и прилагането на сертифициране от трета страна за секвестирането на въглерода, както е предвидено в плана за действие за кръговата икономика;
  • Насърчаване на обмена на знания в държавите-членки и регионите и установяване на връзки с мрежите по ЕПИ-АГРИ и AKIS и координационните органи на AKIS на държавите-членки и асоциираните страни;
  • Свързване в мрежа на ниво ЕС на съветниците за интелигентно земеделие от полза за климата, включително за стимулиране на ефективното взаимно обогатяване и обмен на знания  между съветниците от всички държави-членки. Включване в мрежата на достатъчен брой различни видове съветници за всяка държава, като се вземе предвид размерът на държавата-членка и се гарантира широко покритие на ниво ЕС; 
  • Осигуряване на  сътрудничество с други проекти, включени в мрежата по кол HORIZON-CL6-2021-CLIMATE-01-04: “Демонстрационна мрежа за интелигентно (прецизно) земеделие от полза за климата – свързване на пилотни ферми“ (Demonstration network on climate-smart farming – linking pilot farms) и по темата, която ще бъде публикувана в работната програма на Клъстер 6 за 2023г. / 2024 г.
  • Надграждане на други проекти, свързани с климата, финансирани от различни източници, прилагане на подхода за включване на множество участници и включване на социални иновации.

ClimateSmartAdvisors ще мобилизира европейската селскостопанска консултантска общност, което ще доведе до ускоряване на възприемането на климатично интелигентни земеделски практики от по-широката земеделска общност в рамките на и между AKIS на ЕС. ClimateSmartAdvisors ще засили ролята на консултантските услуги в областта на селското стопанство чрез укрепване на техния капацитет за предоставяне на целенасочени съвети и чрез прилагане на подходите и споделяне на решенията, разработени в проект ClimateFarmDemo, в по-широк мащаб в цяла Европа и асоциираните страни.