През м. декември 2020 г. НССЗ като член на Оперативна група по подмярка 16.1 "Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ" от ПРСР 2014 - 2020 г. започна изпълнението на проект „Децентрализирана интелигентна система за проследяване на произхода и качеството на произведените стоки“

Проект: „Децентрализирана интелигентна система за проследяване на произхода и качеството на произведените стоки“,

№ на проекта (ИСУН): BG06RDNP0001-16.001-0041

Ползвател на финансовата помощ: Оперативна група  „Знание, опит и предприемачество“ДЗЗД

Максимален размер на БФП: 761 341.00 лв.

Начална дата: 22.12.2020 г.

Крайна дата: 01.09.2023 г.

Целта на проекта е да се разработи и внедри  интегрирана система за управление на работните процеси, позволяваща прозрачност на технологичните производствените процеси и предоставяща актуална информация за процеса на отглеждане на продукта (използвани ресурси и обработка на продукта).
Приоритетите, който ще се следва при реализация на проекта, е чрез използване на блокчейн технология да се провери как прозрачността в екосистемата на веригите за доставка на продукти/храни води до повишаване на доверието между участниците във веригата на доставка, в т.ч. и до ориентиране на демографски групи, които са готови да заплатят по-висока цена при гарантиран произход и качество на предлаганата храна.

Очаквани резултати от дейностите са:

• Доклад от извършено проучване за използване на blockchain технологията за проследяване произхода и качеството на произведените стоки, в частност оранжерийно производство на краставици. Възможности за прилагането на blockchain технологията и за други (оранжерийни и полски) зеленчуци и плодове
• Доклад от проведен анализ за нагласите на земеделските стопани и крайните потребители за използване на blockchain технологията за проследяване произхода и качеството на произведените стоки
• Разработена и внедрена Децентрализирана система за проследяване на произхода и качеството на произведените стоки. Софтуер и специфично оборудване към него предмет на интелектуално право
• Мултиплициране на резултатите от проекта, в т.ч. промотиране използването му и за други зеленчукови култури- оранжерийни и полски, и трайни насаждения посредством информационни срещи, семинари и конференции; публикации и излъчвания в регионални медии
• Принос към колекцията от практически знания на ЕС чрез мрежата за ЕПИ посредством разработени за целта информационни материали

Крайните ползи са в две направления:

• земеделските стопани като участници във веригата за доставки: възможност да гарантират  произход и качество на крайните потребители- демографски групи, готови да плащат повече за произход и качество и по този начина да генерират по-висока принадена стойност на произвежданите от тях стоки
• крайни потребители на зеленчуци и плодове- получават прозрачна и надежна информация за произхода, транспорта и качеството на храната си

Проектът ще допринесе за подобрена видимост на веригата за доставка на стоки/ храна като в по-дългосрочен мащаб ще изгради дълготрайно доверие между всички участници: производител- търговец/ преработвател- потребител, т.е. чрез децентрализираната система всеки може да получи прозрачна и надеждна информация за произхода и качеството на храната си.

Основни дейности

На съвместни срещи между участниците в оперативната група земеделските производители ще представят срещаните проблеми при реализацията на продукцията и очакванията от страна на потребителите да получат бързо достоверна инфорамация за качеството на стоките. Представителите на Аграрния университет ще представят възможностите на блокчейнтехнологиите, които могат да дадат отговор на очакванията. Консултантската организация- НССЗ в качеството си на модератор и иновативен брокер ще спомогне да се определят ясно стъпките, които могат да се представят в следната последователност:

• Проучване за използване на блокчейн технологията за проследяване произхода и качеството на произведените стоки и анализи за нагласите на земеделските стопани и крайните потребители за използване на блокчейнтехнологията за проследяване произхода и качеството на произведените стоки
• Разработка и внедряване на децентрализираната система за проследяване на произхода и качеството на произведените стоки
• Разпространение на получените резултати от проекта с цел промотиране на ползите от използване на децентрализираната система и включване на други оранжериини производители, както и използването на системата и в други сектори, в частност производители на плодове. Довеждане до знанието на потребителите на храни за ползите от внедрената система.

Етапи

1. Подготвителна-  проучване и анализи; подготовка на технически задания, провеждане на процедури и сключване на договори; план за разпространение на резултатите- до края на 2 месец от сключване на административния договор
2. Разработка на Децентрализирана интелигентна система за проследяване на произхода и качеството на произведените стоки (продукти) и  тестване- до края на 4-рия месец от сключване на административния договор
3. Внедряване на системата. При необходимост корекция в параметрите на системата- до края на 1 година от сключване на административния договор при отчитане на подходящия технологичен период за отглеждане на културата
4. Функционираща система- регистриране/отчитане на всяко действие по технологичния процес- за 2та и 3-тата година от изпълнение на административния договор
5. Разпространение на резултатите – от 2-рия месец до края на 36 месец от сключване на административния договор.

Иновационен потенциал на проекта

Децентрализираната система има високо ниво на прозрачност, проследимост, доверие и по-ниско ниво на измами. Системата гарантира целостта на информацията относно качеството на храната и произхода.

Технологията Blockchain поддържа здрава информационна система, която премахва риска от „една точка на отказ“ поради разпределения си характер и гарантира целостта на информацията. Следните характеристики описват Blockchain технологията:

• Разпределена книга: криптиран списък от транзакции, който се съхранява в множество участващи възли (компютри или сървъри), а не в централна книга.
• Неизменяемост на записите: записите в блокчейн се поддържат синхронизирано чрез механизми „peer-to-peer“ и предварително договорени правила за това какви нови записи (блокове) могат да се добавят. Записите и цялата история на записите не са подправени. Това допринася за достоверността и целостта на данните.
• Партньорски обмен: премахване на посредници при борси и транзакции, които след това могат да намалят вероятността от измама и свързаните с тях транзакционни разходи.
• Прозрачност с псевдонимност: видимост на всички транзакции при запазване на поверителността на участниците.
• Изчислителна логика: автоматизирани транзакции, известни като „интелигентни договори“, които могат да допринесат за прозрачността и справедливостта на транзакциите.

Нарастващ интерес и предизвикателства:

Блокчейн технологията вече е на радара на всички участници в хранителната верига, признавайки потенциала на блокчейн технологията като мощен стимулатор на прозрачни и честни хранителни системи. Мнозина се интересуват от прилагането й за различни цели. Понастоящем са разработени няколко случая на употреба относно произхода и проследяването на хранителни продукти по веригата на доставки. Повечето от тези пилотни блокчейн използват метаинформация на хранителни продукти, а не подробни измервания. Следователно за развитието на готовата за блокчейн хранителна верига виждаме следните предизвикателства:
• Проблемът с „първата миля“: как да се дигитализират физическите стоки и активи и да се представят в информационни системи, базирани на blockchain
• Проблемът с "капацитет и производителност": колко информация или данни могат да се съхраняват в блокчейн и колко е възможно да се съхранява информацията в разпределени бази данни.
• Предизвикателство за бизнес модела и управлението: всяка нова информационна система ще промени съществуващите бизнес процеси и ще доведе до различни предимства или недостатъци за съществуващите и новите участници в екосистемата.


Покана и програма за поредица от информационни събития на тема "Ползи от използване на блокчейн технологиите в земеделието. Представяне на децентрализиран софтуер за проследяване произхода и качеството на произведените стоки (продукти)"

Покана и програма за поредица от информационни събития на тема "Децентрализирана система за проследяване на произхода и качеството на произведените стоки (продукти). Ползи от използване на блокчейн технологиите в земеделието"


В периода на м. март - април 2023 г. Оперативна група „Знание, опит и предприемачество“, изпълняваща проект „Децентрализирана интелигентна система за проследяване на произхода и качеството на произведените стоки (продукти)“, планира да проведе 9 еднодневни информационни събития в различни области в страната, в които да вземат участие различни целеви групи – земеделски стопани, потребители, студенти и други заинтересовани лица. Те са част от  поредица информационни събития за възможностите и ползите от прилагането на блок чейн технологията и резултатите от прилагането им при производство на земеделска продукция.

По време на информационните събития   Ще бъде представен проекта на  Оперативна група „Знание, опит и предприемачество“-„Децентрализирана интелигентна система за проследяване на произхода и качеството на произведените стоки (продукти)“, финансиран чрез административен договор № РД 50-46 от 22.12.2020 г. със средства по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“, мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 г.  

Участниците ще бъдат запознати с резултатите от проекта до сега и с основните характеристики и функционалности на софтуера за проследявене на произхода и качеството на произведените стоки (продукти) и информирани относно ползите от използването на блокчейн технологиите в земеделското производство. Ще бъде предтавено и стопанството на ЗП Викор Асенов – който е водещ и ключов участник в проекта по внедряването на софтуера.

Датите и местата на  информационните събития събития са следните:

  • 17 март 2023 г. от 10.00 ч. – гр. Смолян, бул. „България“ № 3 А – залата на х-л Кипарис Алфа;
  • 23 март 2023 г.  от 10.30 ч. – гр. Перник, площад „Кракра Пернички“ №1, Синдикален дом, етаж 9, зала на НТС;
  • 24 март 2023 г. от 13.00 ч. – гр. Кърджали, ул. Булаир“ № 35, зала 207 – Дом на техниката;
  • 28 март 2023 г. от 13.00 ч. – гр. Велико Търново, ул.“Цар Теодор Светослав“ № 15, к-с „Алегро“;
  • 29 март 2023 г. от 9.00 ч. – гр. Плевен, ул. „васил Левски“ № 1, бивша сграда на ОАПС, ет. 3, залата на НССЗ;
  • 04 април 2023 г. от 9.00 ч. – гр. Кюстендил, дом на науката и техниката, ул.“македония“ № 2, зала на ет. 2;
  • 04 април 2023 г. от 13.00 ч. – гр. Монтана, бул.“Трети март“ №74, ет. 6, залата на ОД на ДФЗ – Монтана;
  • 19 април 2023 г. от 13.00 ч. – гр. Шумен, ул.“Цар Освободител“ № 99, ет. 5;
  • 21 април 2023 г. от 10.00 ч. – гр. Добрич, пл. „Свобода“ № 5, ет. 8.

https://tracefood.bg/

https://www.facebook.com/TracefoodBG