Участие на НССЗ по проект modernAKIS по Програма Хоризонт Европа


НССЗ в консорциум с още 35 партньори стартира дейности по проект „Модернизиране на земеделието чрез по-ефективна и ефикасна Система за знания и иновации в селското стопанство (AKIS) (Modernisation of agriculture through more efficient and effective agricultural knowledge and information system)" (modernAKIS) по кол HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-25 „Подобряване на националната СЗИСС/AKIS организация чрез съвместен градивен процес съгласно специфичните условия в ЕС” (Improving national AKIS organization in a co-creative process across the EU Specific conditions). Проектът беше одобрен от Европейската изпълнителната агенция за научни изследвания (European Research Executive Agency - REA) и изпълнението му стартира през м. септември 2022 г.

Основната цел на проекта е да подобри капацитета на участниците в СЗИСС/AKIS чрез активно използване на индивидуалните, организационните и системните ресурси, необходими за трансформация към по-последователни, ефективни и ефикасни СЗИСС/AKIS и за прехода към по-устойчиво управление и използване на природните ресурси в селското стопанство и горите. Една от основните цели по проекта е да се изгради и да се укрепи Европейска мрежа от минимум 1 000 ключови участници в СЗИСС/AKIS, включително координационните звена за AKIS от всички държави-членки, които трябва да инициират трансформацията на СЗИСС/AKIS насочена към по-ефективно управление и модернизиран Европейски агрохранителен сектор. Също така, по проекта ще бъде създадена платформа за обмяна на знание включваща ново ноу-хау и поне 80 инструмента и методи, подкрепящи ключовите участници в СЗИСС/AKIS да подобрят потоците от знания и да развият добре функционираща система в съответствие с целите на политиката, например „Зелената сделка“, „От фермата до трапезата“. Едновременно с това, ще бъде изграден капацитетът на координационните звена за СЗИСС/AKIS и на ключовите участници в СЗИСС/AKIS от държавите-членки, използвайки последователен, ефективен и съдържателен подход, придружен от интерактивни инструменти, съвети и обучение за наблюдение, измерване и подобрение на организирането и функционирането на националните СЗИСС/AKIS и за повишаване на взаимодействието между участниците в системата.


Линкове по проекта:

https://modernakis.eu/

https://www.facebook.com/modernAKIS/

https://twitter.com/modernAKIS

https://www.linkedin.com/company/heurope-modernakis