Въпрос:  

Кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г.“. Разполагам с ниви 18 декара в един район, но са на части ще има ли проблем при кандидастването и одобряването?


Отговор:

В отговор на поставения от Вас въпрос, Ви уведомяваме, че информацията която предоставяте за Вашето стопанство не е конкретна и съответно не можем да Ви дадем конкретен отговор за това дали сте допустим за кандидастване по подмярка 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“, тъй като има и други условия на подмярката, на които е необходимо да отговаряте. С условията може да се запознаете по-долу.

В отговор на въпроса Ви, относно парцелите на различни парцели в един район, Ви отговаряме, че това няма да предсталява проблем при кандидатстването и евентуалното одобрение на проектното предложение.

Информираме Ви, че  в момента тече прием на проектни предложения по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани"  от ПРСР 201-2020 г. и съгласно заповедта, проектни предложения ще се приемат до 28.02.2022 г. На този линк може да се запознаете с насоките  за кандидатстване:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/7e1e05c9-05c2-4058-9a48-f27556e64486 .

Съгласно индикативна годишна работна програма на ПРСР 2014-2020 г. за 2022 г., се очаква в периода октомври – ноември 2022 г. да стартира  отново прием по подмярка 6.1 "Създаване на стопанства на млади фермери". Очаква се по този прием НССЗ да изготвя безплатно проектни предложения на млади фермери.

Имайте предвид и следното: При кандидатстване по мерките от ПРСР е много важно в кой сектор се развива стопанството и дали включва приоритетни култури и животни, т.е. по всяка подмярка, по която се кандидатства за финансиране има предварително определени приоритетни сектори, култури и видове животни. Така например  се дава приоритет на плодове и зеленчуци, но има списък с определени култури към насоките за кандидатстване.  Така например  черупковите овощни видове (орех, лешник, бадем, кестени) не са приоритетни култури по тази подмярка  при досегашните приеми на проектни предложения през програмния период 2014-2020 г., а дали ще им бъде даден приоритет при следващи приеми и през следващия програмен период все още не е взето решение. Това не означава, че стопани с такива култури са недопустим кандидат, а че няма да получат точки по този критерий и за тази дейност, а само по други критерии.

Съгласно действащата нормативна уредба, за да кандидатстване за подпомагане, задължително трябва да сте регистриран земеделски стопанин по реда на Наредба №3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, (http://lex.bg/laws/ldoc/-549710334), т.е. да имате създадено земеделско стопанство и да сте земеделски стопанин.

Регистрацията по реда на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани се извършва в Областна дирекция „Земеделие“ (ОДЗ) по постоянния адрес на физическото лице или едноличния търговец или по адрес на седалището на юридическото лице, въз основа на анкетни карти с анкетни формуляри в които се отразяват местонахождението на стопанството и площите с отглежданите култури и/или броя на видовете животни. На земеделският стопанин се  издава регистрационната карта като земеделски стопанин (зелен картон). Регистрационна карта, анкетна карта и анкетен формуляр са задължителните атрибути за земеделския стопанин. На регистрация подлежат и физически лица, навършили 18 години, които стопанисват земеделска земя и/или осъществяват производство на земеделска продукция. 

Повече информация относно регистрацията може да намерите на  сайтовете на Областните дирекции „Земеделие“:  

https://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/vtorostepenni-razporediteli/

https://www.mzh.government.bg/ODZ-Burgas/bg/registraciq_zem_stopani_2018.aspx

При кандидатстване по мерките от ПРСР 2014-2020 г. основно изискване е стопанството да има определен икономически размер измерен в стандартен производствен обем (СПО). СПО е стойността на продукцията, която отговаря на средната стойност за даден район за всеки един земеделски продукт, изчислена в Евро по таблицата съгласно Приложение към насоките за кандидатстване по мерките. Има нова Таблица, която ще се прилага в преходния период 2021-2022 г. Таблицата може да намерите тук: (раздел „ПРСР“): https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni/

А тук се отваря директно таблицата и указанията:

https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2021/02/24/tablitsa_spo_instruktsia.rar

Накратко ще Ви представим условията за кандидатстване по настоящия  прием на проектни предложения по подмярка 6.1„Стартова помощ за млади земеделски стопани“, като Ви обръщаме внимание, че са възможни промени в условията за кандидатстване през предстоящия прием.

Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 25 000 евро, изплащани на две части.

Към датата на подаване на проектното предложение кандидатите трябва:

  • да са регистрирани за първи път като земеделски стопани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани; https://lex.bg/bg/laws/ldoc/-549710334
  • имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 8000 евро и 16 000 евро включително;
  • да са започнали да отглеждат животни в собствен или нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производство на земеделска и животинска продукция;
  • са собственици, наематели и/или арендатори на цялата налична в земеделското стопанство земя.

Към датата на подаване на проектното предложение не трябва да са изминали повече от 24 месеца от стартирането на земеделската ви дейност и първата ви регистрация като земеделски стопани по Наредба № 3 от 1999 г. и да са до 40 навършени години (включително)

Подпомагането се предоставя само при представен бизнес план по образец с максимален срок от 5 години, като изпълнението на този бизнес план трябва да започне в рамките на 9 месеца считано от датата на сключване на административния договор.

Има критерии за подбор на проектните предложения (получаване на точки): кандидати са със завършено средно или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина или икономическо образование със земеделска насоченост; отглеждане на определени култури в сектор „Плодове и зеленчуци“ и животни в сектор „Животновъдство“ при които СПО на земеделското стопанство на кандидата към момента на кандидатстване се формира от отглеждани животни и/или култури от сектор "Плодове и зеленчуци".; стопанства преминали към биологично производство на земеделски продукти; проектни предложения с инвестиции в иновативни за стопанството технологии, като - иновативни производствени технологии, цифрови технологии за производство и организация в селското стопанство, ВЕИ и автоматизиране на работните процеси в селскостопанското производство, включително напоителни системи и подходи приложени чрез Европейското партньорство за иновации и последен критерии- създаване на заетост и нови работни места. Ако проектът е получил приоритет по някой от критериите, кандидатът е длъжен да поддържа съответствие с всеки един от критериите, на които е отговарял проектът му през целия период - от датата на подаване на проектното предложение до изтичане на пет години от датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ. Има методика за оценка на проектните предложения. Всеки от критериите носи определени точки. Допустими за подпомагане са проекти, които при оценяването са получили най-малко 20 точки, съгласно критериите за подбор.

Информираме Ви също, че НССЗ не изготвя  проектни предложения по настоящия прием по подмярка 6.1. Очакваме да бъдем одобрени да изготвяме безплатно проектви предложения за следващия прием октомври – ноември 2022 г.

В случай че се интересувате в момента експертите на НССЗ изготвят и ще изготвят безплатно проектни предложения на кандидати, които отговарят на изискванията за допустимост по подмярка 6.3.„Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от ПРСР 2014 - 2020 г. На 30.11.2021 старита прием на проектни предложения, който ще продължи до 02.03.2022 г.. Експертите на НССЗ имат готовност, освен изготвяне на проектното предложение да съдействат и при електронното подаване на проектните предложения през ИСУН 2020.

Съветваме да посетите най-удобния за Вас офис на НССЗ или да се свържете с наш експерт по телефона. След като експертите ни се запознаят подробно с Вашата дейност и намерения, ще Ви дадат подробна информация, включително за възможности за кандидатстване за получаване на финансиране по ПРСР 2014-2020 г.

Експертите на НССЗ предоставят безплатни консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, както и по въпросите свързани с Програмата за развитие на селските райони. Те имат богат опит при изготвяне  и управление на бизнес планове на млади фермери и малки стопанства и могат да Ви окажат съдействие при кандидатстване по мерки от ПРСР.


НССЗ има офис във всеки областен град на страната.

Работно време на Териториалните областни офиси на НССЗ е от понеделник до петък -  от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните офиси на НССЗ може да намерите на сайта ни (www.naas.government.bg): рубрика „Контакти”, подрубрика „Областни офиси на НССЗ” - https://www.naas.government.bg/contacts/p49


 

Главна дирекция «Съвети в земеделието и аналитична лаборатория »

Национална служба за съвети в земеделието

e-mail: gdsz@naas.government.bg  тел.: 02 / 810 09 71, 74, 76, 77, 78, 79 и 91