Въпрос:  

Обръщам се към вас във връзка с предстоящо кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014-2020 г. Попаднах на статии, (https://agri.bg/novini/bezplatno-eksperti-shche-izgotvyat-proekti-za-fermeri-po-podmyarka-61), в които пишеше, че от НССЗ помагат безвъзмездно на кандидатите с изготвяне на бизнес плановете и попълването на документите. 

В тази връзка, това така ли е и по какъв начин се осъществява въпросната помощ при изготвяне на бизнес плановете?

Има ли възможност това да стане по имейл? 


Отговор:

В отговор на поставения от Вас първи въпрос, Ви информираме, че Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) безвъзмездно изготвя проектни предложения на млади земеделски стопани за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014-2020г. Със заповед № РД-08/03-643 от 02.11.2022 г. на Изпълнителния директор на НССЗ е  определен периода на прием на заявленията от кандидати по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014-2020 г., за предоставяне на консултантски пакет (КП) А2Б на млади земеделски стопани. Този срок е от 02.11.2022 г. до 30.12.2022 г.

Във връзка с горното, в териториалните областни офиси (ТОО) на НССЗ, разположени във всеки областен град, се приемат заявления на кандидати, отговарящи на следните изисквания:

1. физически лица, на възраст от 18 навършени до 40 навършени години (включително) към датата на подаване на заявлението;

2. еднолични търговци (ЕТ) и еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД), регистрирани по Търговския закон, при условие, че собственикът на капитала на ЕООД или собственикът на предприятието на ЕТ е на възраст от 18 навършени до 40 навършени години включително към датата на подаване на заявлението;

3. регистрирани за първи път като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани преди не повече от 24 месеца;

4. започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция преди не повече от 24 месеца;

5. имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 8000 евро и 16 000 евро включително;

6. декларирали в заявление пред НССЗ, че ще кандидатстват по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ в срока за прием по настоящата процедура;

Всеки, който желае да кандидатства за получаване на КП А2Б по подмярка 2.1.1, подава лично на място или чрез лицензиран пощенски оператор в един от ТОО на НССЗ заявление по образец, което се подписва лично от кандидата, в случай на физическо лице или лично от законовия представител на кандидата, в случай на юридическо лице.

Към заявлението кандидатът прилага:

1. Копие на документи, удостоверяващи право на ползване на земя с регистрирано правно основание, приложими за изчисляване на общия начален икономически размер на стопанството, отговарящи на посочените в анкетната карта/карти (в случай, че кандидатът извършва растениевъдна дейност). Документите приложими за формиране на минималния икономически размер на стопанството от 8 000 евро СПО, трябва да са с минимален срок пет години като е допустимо не повече от 24 месеца от срока да е изтекъл към датата на подаване на проектното предложение;

2. Копие от документ за собственост на животновъден обект и/или копие на документ за ползване на животновъдния обект или на земята, върху която са разположени пчелините (в случай на пчеларство), вписан в службата по вписванията към съответния районен съд. Документът за ползване следва да е влязъл в сила към датата на кандидатстване (в случай че кандидатът отглежда животни) и със срок на действие не по-малко от пет години, като е допустимо не повече от 24 месеца от срока да е изтекъл към датата на подаване на проектното предложение;

3. Декларация по образец за съответствие с изискванията към кандидатите;

НССЗ приема заявленията и предоставя КП А2Б на кандидатите след сключване на индивидуален договор за консултантски услуги. Договорът, от страна на НССЗ, се подписва от експерт от ТОО, определен със заповед на ИД на НССЗ и лично от кандидата. Договорът се подписва в два екземпляра – един екземпляр за кандидата и един екземпляр се съхранява в досието в ТОО на НССЗ. Всяка страница на договора в т.ч. приложенията към него се подписва от кандидата. На електронната страница на НССЗ, заедно със заповедта за прием на заявления, са публикувани образците на заявлението и договора за консултантски услуги. Те са поставени и на общодостъпно място в териториалните областни офиси в страната. В случай, че кандидатът е декларирал съгласие, експерт от НССЗ му съдейства при подаване на изготвеното проектното предложение в ИСУН 2020.

Накратко, експертите на НССЗ имат готовност да помогнат на земеделските стопани за изготвяне на бизнес план, съдействие за попълване на необходимите документи, подготовка и подаване на проектното предложение през Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020), а също така предоставят информация и съвети за изпълнението на проекта.

В отговор на поставения от Вас втори въпрос, Ви информираме, че съгласно утвърдените Правила на Национална служба за съвети в земеделието за предоставяне на консултантски пакет А2Б по подмярка 2.1.1. „Консултантски услуги за земеделски и горски стопани“ по мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., не е предвидена възможност за предоставяне на консултантският пакет по електронна поща, тъй като част от документите се подписват лично от кандидата – заявление, договор, декларациите съпътстващи проектното предложение, изготвените бизнес план и основна информация (копия от същите се заверяват с подпис и текст „вярно с оригинала“), както и подаденият в ИСУН 2020 формуляр за кандидатстване (копие от формуляра се заверява с подпис и текст „вярно с електронно подписания оригинал“).

За по-подробна иннформация можете да се свържете на място с нашите експерти от териториалните областни офиси, за да се консултирате относно възможността за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“, както и за други въпроси свързани с развитието на Вашето стопанство.

Също така можете да се запознаете подробно с изискванията по процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстването, както и с условията за изпълнение на проектите на следния линк:  https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/b9a0dbcb-40df-4898-8de2-d0cc5618312d

Тъй като не разполагаме с достатъчно детайлна информация за Вашето стопанство, Ви съветваме да посетите най-удобния за Вас офис на НССЗ или да се свържете с наш експерт по телефона. След като експертите ни се запознаят подробно с Вашата дейност и намерения, ще Ви дадат по-подробна информация.

Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните офиси на НССЗ може да намерите на сайта ни: https://www.naas.government.bg/zanas/struktura/glavna-direkciya-sveti-v-zemedelieto/teritorialnisektori      

Експертите на НССЗ предоставят също така безплатни консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, както и по въпросите свързани с Програмата за развитие на селските райони и Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023-2027 г. Те имат богат опит при изготвяне  и управление на бизнес планове на млади фермери и малки стопанства и могат да Ви окажат съдействие при кандидатстване, изпълнение и отчитане на проекти по мерки от ПРСР.


НССЗ има офис във всеки областен град на страната.

Работно време на Териториалните областни офиси на НССЗ е от понеделник до петък -  от 9.00 ч. до 17.30 ч.


Главна дирекция «Съвети в земеделието »

Национална служба за съвети в земеделието

e-mail: gdsz@naas.government.bg

тел.: 02 / 810 09 71, 74, 76, 77, 78, 79 и 95