Въпрос:  

Мога ли да науча, кога е крайния срок за кандидатстване по проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура номер BG06RDNP001-6.011 по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.?


Отговор:

В отговор на поставения, Ви информираме, че крайния срок за прием на проектни предложения по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014-2020 г. по процедура BG06RDNP001-6.011 приключи на  28.02.2022 г.

Министерство на земеделието (МЗм) публикува ежегодно на сайта си Индикативна годишна работна програма на ПРСР, в т.ч  за 2022 година, която съдържа мерките, по които ще бъде отворен прием на проектни предложения през настоящата година.

Видно от публикуваната програма се очаква в периода октомври – ноември 2022 г. да стартира отново прием на проектни предложения по подмярка 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“. Очаква се по този прием НССЗ да изготвя безплатно проектни предложения на млади фермери.

Съгласно действащата нормативна уредба, за да кандидатстване за подпомагане, задължително трябва да сте регистриран земеделски стопанин по реда на Наредба №3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, т.е. да имате създадено земеделско стопанство и да сте земеделски стопанин. Регистрацията по реда на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани се извършва в Областна дирекция „Земеделие“ (ОДЗ) по постоянния адрес на физическото лице или едноличния търговец или по адрес на седалището на юридическото лице, въз основа на анкетни карти с анкетни формуляри в които се отразяват местонахождението на стопанството и площите с отглежданите култури и/или броя на видовете животни. На земеделският стопанин се  издава регистрационната карта като земеделски стопанин (зелен картон). Регистрационна карта, анкетна карта и анкетен формуляр са задължителните атрибути за земеделския стопанин. На регистрация подлежат и физически лица, навършили 18 години, които стопанисват земеделска земя и/или осъществяват производство на земеделска продукция. 

Накратко ще Ви представим условията за кандидатстване и финансово подпомагане валидни за последния прием на проектни предложения по Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“, като Ви обръщаме внимание, че са възможни промени в тях в предстоящите приеми.

Съгласно Условията за кандидатстване по 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР, за да са допустими кандидатите, трябва да отговарят на изискванията, посочени по-долу.

Към датата на подаване на проектното предложение кандидатите трябва:

  • Да са регистрирани за първи път, като земеделски стопани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани;
  • Да имат икономически размер  на стопанството измерен в стандартен производствен обем (СПО[1]) в границите между левовата равностойност на 8000 евро и 16 000 евро включително;
  • Да са започнали да отглеждат животни в собствен или нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производство на земеделска и животинска продукция;
  • Да са собственици, наематели и/или арендатори на цялата налична в земеделското стопанство земя.

Към датата на подаване на проектното предложение не трябва да са изминали повече от 24 месеца от стартирането на земеделската Ви дейност и/или първата Ви регистрация като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г., както и да сте на възраст не повече от 40 навършени години.

Финансовата помощ се предоставя за максимален срок пет години. Кандидатът сам определя крайната дата на периода за проверка изпълнението на бизнес плана. Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 25 000 евро,  разпределени на две плащания. Първото плащане от 12 500 евро се извършва след сключване на административния договор. Второто плащане от 12 500 евро,  когато, след извършена проверка от страна на РА се установи точно изпълнение на бизнес плана.

Проектните предложения се оценяват съгласно определените критерии за оценка на проектните предложения, т.е. получават или неполучават точки по тях. Проектните предложения по подмярка 6.1 се оценяват при спазване на следните критерии, като не е задължително те да отговарят ва всички едновременно. Критериите за оценка на проектните предложения са:

- Кандидатът има завършено средно и/или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина или икономическо образование със земеделска насоченост;

- Проектни предложения с дейности, насочени в сектор "Животновъдство" и сектор "Плодове и зеленчуци";

- Проектни предложения на млади фермери, чиито стопанства са сертифицирани или планират да се сертифицират за биологично производство на земеделски продукти и храни;

- Проектни предложения с инвестиции в иновативни за стопанството технологии, като - иновативни производствени технологии;

- Проектни предложения, които водят до създаване на нови работни места.

По подмярката е утвърдена методика за оценка на проектните предложения. Всеки от критериите носи определен брой точки. Подпомагат се проектни предложения, получили не по-малко от 20 точки по критериите за оценка.

На този линк може да намерите цялата документация по последния прием по подмярка 6.1.

В предходни приеми (2015 и 2018 година) НССЗ изготвяше безплатно проектни предложения на кандидати по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014-2020 г.

През предстоящия прием експертите на НССЗ пак ще изготвят безплатно за земеделските стопани бизнес планове за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014-2020 г.

 

Съветваме да посетите най-удобния за Вас офис на НССЗ или да се свържете с наш експерт по телефона. След като експертите ни се запознаят подробно с Вашата дейност и намерения, ще Ви дадат подробна информация, включително за възможности за кандидатстване за получаване на финансиране по ПРСР 2014-2020 г.

Експертите на НССЗ предоставят безплатни консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, както и по въпросите свързани с Програмата за развитие на селските райони. Те имат богат опит при изготвяне  и управление на бизнес планове на млади фермери и малки стопанства и могат да Ви окажат съдействие при кандидатстване по мерки от ПРСР.


НССЗ има офис във всеки областен град на страната. Работно време на Териториалните областни офиси на НССЗ е от понеделник до петък -  от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните офиси на НССЗ може да намерите на сайта ни (www.naas.government.bg): рубрика „Контакти“, подрубрика „Областни офиси на НССЗ“ - http://www.naas.government.bg/bg/Контакти/49


Главна дирекция „Съвети в земеделието“

Национална служба за съвети в земеделието

e-mail: gdsz@naas.government.bg

тел.: 02 / 810 09 71, 74, 76, 77, 78, 79 и 91

 

[1]  *СПО е стойността на продукцията, която отговаря на средната стойност за даден район за всеки един земеделски продукт, изчислена в Евро по таблицата съгласно Приложение към насоките за кандидатстване по мерките.Таблицата може да намерите тук:

https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2021/02/24/tablitsa_spo_instruktsia.rar