Въпрос:

Здравейте!

Имам намерение да създам овощни насаждения върху общински имот с НТП трайни насаждения (лозе). Ще мога ли да получавам субсидии по този начин?


Отговор:

В отговор на поставеният въпрос Ви информираме, че предоставената ни базова информация е твърде недостатъчна за да Ви предоставим пълен и изчерпателен отговор. Въпреки това, предоставената ни информацията е достатъчна за да формираме конкретен и еднозначен отговор, каквото предполагаме е вашето желание по принцип.

Краткият отговор е: Да, ще можете да получите субсидия, ако стопанисваните от Вас земеделски площи отговарят на изискванията за това.

На първо място, Ви информираме, че съгласно действащата нормативна уредба, основно изискване заложено в Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП) е всички кандидати за директни плащания да бъдат регистрирани като земеделски стопани. Регистрацията се извършва по реда на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани в Областната дирекция „Земеделие“ (ОДЗ) по постоянния адрес на физическото лице или едноличния търговец или по адрес на седалището на юридическото лице въз основа на анкетни карти с анкетни формуляри, попълнени от земеделския стопанин и заверени от  Общинска служба „Земеделие“ по местонахождение на стопанисваните имоти. На регистрация подлежат юридически лица, еднолични търговци и физически лица, навършили 18 години, които стопанисват земеделска земя и/или осъществяват производство на земеделска продукция.

Основното подпомагане на земеделските стопани по линия на директните плащания са субсидиите базирани на Схемите за подпомагане на земеделските стопани, базирани на площ. В този случай за да получите субсидия, стопанисваните от Вас земеделски площи следва да отговарят на определени общи изисквания, а именно:

Хоризонтално изискване – допустима площ в стопанството от минимум 0.5 ха и минимален размер на парцела от 0.1 ха.

Земеделски площи са: обработваеми земи, постоянно затревени площи и трайни насаждения.

На земеделските площи, с които се кандидатства за подпомагане, трябва да се извършва земеделска дейност, т.е. да се произвежда земеделска продукция, да се извършва паша или да се поддържат в състояние, което ги прави подходящи за обработване или паша, за да бъдат допустими за подпомагане.

Освен това земите под угар са допустими за подпомагане, когато върху тях е извършена най-малко една почвена обработка (изораване или дисковане) до 31 май на годината на кандидатстване и максималната височина на тревостоя не надхвърля 0.5 м.

Трайните насаждения са допустими за подпомагане, когато:

· най-малко 70 % от растенията в парцела след изключване на недопустимите части, са живи (неизсъхнали);

· почвената повърхност в междуредията се поддържа с подходящи обработки или косене според прилаганите системи (угарна, чимово-мулчирна, мулчирна или ливадно зачимяване).

Земеделските площи, с които се кандидатства, трябва да бъдат на разположение на кандидата, което се проверява в специализиран софтуер за наличие на регистрирано валидно правно основание.

Основните схеми за подпомагане на земеделските стопани базирани на площ са следните:

1. СХЕМА ЗА ЕДИННО ПЛАЩАНЕ НА ПЛОЩ (СЕПП)

СЕПП е основната схема за подпомагане с директни плащания. Подпомагането се базира на хектар допустима земеделска площ, върху която земеделският стопанин извършва земеделска дейност и която ползва на правно основание. Плащанията по СЕПП се намаляват с 5% за онази част от сумата, която надвишава левовата равностойност на 150 000 евро и със 100% за сумите, които надвишават левовата равностойност на 300 000 евро за съответната година. Преди това се приспадат свързаните със селскостопанска дейност възнаграждения за труд, които реално са изплатени от земеделските стопани през предходната година, включително данъците и вноските за социално осигуряване, свързани с трудовата заетост.

2. СХЕМА ЗА ПРЕРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ПЛАЩАНЕ

Подпомагане по Схемата за преразпределително плащане се отпуска за първите до 30 ха допустими площи по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) за всяко стопанство, независимо от размера. За стопанствата с размер до 30 ха преразпределителното плащане е за съответния брой хектари, които са допустими по СЕПП. 7 За стопанства с размер 30 ха и повече преразпределителното плащане е за 30 ха. Изискванията за допустимост по Схемата за преразпределително плащане са: - земеделските площи да отговарят на изискванията за допустимост по СЕПП; - земеделските площи да са заявени за подпомагане по СЕПП. Важно условие е земеделският стопанин да отбележи в заявлението за подпомагане желание за участие по Схемата за преразпределително плащане. Схемата за преразпределително плащане само се отбелязва (маркира) в заявлението, без да се заявяват конкретни парцели. Тя е обвързана със СЕПП и може да бъде заявявана само при заявяване на площи по СЕПП.

3. СХЕМА ЗА ПЛАЩАНЕ ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРАКТИКИ, КОИТО СА БЛАГОПРИЯТНИ ЗА КЛИМАТА И ОКОЛНАТА СРЕДА (ЗЕЛЕНИ ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ)

Зелени директни плащания се отпускат за допустимите площи по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) при условие, че в стопанството, доколкото са приложими за неговия вид и размер, се изпълняват зелените изисквания. Въпреки че зеленото плащане се отпуска за изпълнението на екологични изисквания, зелено плащане се дава само за допустимите площи по СЕПП. Право на зелено плащане имат стопаните с обработваеми земи, трайни насаждения и постоянно затревени площи. Зелените изисквания са 3:

- диверсификация на културите – за обработваемата земя в стопанството;

- запазване на постоянно затревените площи;

- поддържане на 5% от обработваемата земя като екологично насочени площи.

За площите, заети с трайни насаждения няма приложими зелени изисквания. По този начин земеделският стопанин може автоматично да получи зелено директно плащане за площите с трайни насаждения.

Допълнително подпомагане на земеделските стопани по линия на директните плащания са субсидиите базирани на Схемите за подпомагане на земеделските стопани за плодове и зеленчуци. В този случай подпомагането ще бъде на хектар отглеждана култура. На подпомагане подлежат допустимите площи, за които има реализиран на пазара добив от съответната заявена култура.

Основните схеми за обвързано подпомагане на плодове са следните:

1. СХЕМА ЗА ОБВЪРЗАНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ПЛОДОВЕ (ОСНОВНА ГРУПА)

Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за плодове имат земеделски стопани на територията на цялата страна, които стопанисват и заявяват за подпомагане по схемата минимум 0.5 хектара допустими площи (заедно или по отделно) от следните видове култури: Ябълки; Круши; Кайсии/зарзали; Праскови/нектарини; Череши; Вишни; Ягоди; Малини. Площите трябва да бъдат допустими за подпомагане по СЕПП. Минималният размер на парцела трябва да е 0.1 ха. Необходимо е от площите да е получен и реализиран добив от съответната култура. Ще се прави съпоставка на съответствието на вида заявена култура с начина на трайно ползване на физическия блок, в който попада културата на базата на данни в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП). Подпомагането ще бъде на хектар отглеждана култура. На подпомагане подлежат допустимите площи, за които има реализиран на пазара добив от заявената за подпомагане.

Кандидатите по схемата, които имат и са заявили площи със сертифицирано биологично производство и/или площи в преход към биологично земеделие, удостоверяват минимални добиви от заявените площи със сертифицирано биологично производство и/или площите в преход към биологично земеделие за съответната култура в размер на 50% от изискваните добиви.

Необходимо е да бъдат представени документи, доказващи реализацията на продукцията от съответните култури. Такива документи са:

1. фактури при плащане по банков път и фискални касови бележки при плащане в брой, издадени от фискално устройство, когато кандидатите са търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон;

2. документи с реквизитите по чл. 6, ал. 3 от Закона за счетоводството, когато кандидатите са лица по чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, а в случаите по чл. 9, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица – и с реквизитите по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството.

Документите, които ще се използват за доказване на добиви за Кампания 2022 трябва да са издадени в периода 1 януари 2022 г. - 31 декември 2022 г.

2. СХЕМА ЗА ОБВЪРЗАНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ПЛОДОВЕ (СЛИВИ И ДЕСЕРТНО ГРОЗДЕ)

Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за плодове имат земеделски стопани на територията на цялата страна, които стопанисват и заявяват за подпомагане по схемата минимум 0.5 хектара допустими площи (заедно или по отделно) със сливи и/или десертно грозде. Площите трябва да бъдат допустими за подпомагане по СЕПП. Минималният размер на парцела трябва да е 0.1 ха. Необходимо е от площите да е получен и реализиран добив от съответната култура. Ще се прави съпоставка на съответствието на вида заявена култура с начина на трайно ползване на физическия блок, в който попада културата на базата на данни в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП). Подпомагането ще бъде на хектар отглеждана култура. На подпомагане подлежат допустимите площи, за които има реализиран на пазара добив от заявената за подпомагане.

Кандидатите по схемата, които имат и са заявили площи със сертифицирано биологично производство и/или площи в преход към биологично земеделие, удостоверяват минимални добиви от заявените площи със сертифицирано биологично производство и/или площите в преход към биологично земеделие за съответната култура в размер на 50% от изискваните добиви.

Необходимо е да бъдат представени документи, доказващи реализацията на продукцията от съответните култури. Такива документи са:

1. фактури при плащане по банков път и фискални касови бележки при плащане в брой, издадени от фискално устройство, когато кандидатите са търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон;

2. документи с реквизитите по чл. 6, ал. 3 от Закона за счетоводството, когато кандидатите са лица по чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, а в случаите по чл. 9, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица – и с реквизитите по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството.

Документите, които ще се използват за доказване на добиви за Кампания 2022 трябва да са издадени в периода 1 януари 2022 г. - 31 декември 2022 г.

И по двете упоменати по – горе схеми за обвързано подпомагане на плодове освен подаването на заявление за подпомагане за Кампания 2022 в периода 1 до 31 декември 2022 г. кандидатите следва да представят и декларация по образец за произведената продукция през годината на кандидатстване, както и документи, които доказват нейната реализация, в съответните областни дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ - РА, отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“. Представените документи ще бъдат изпращани за проверка в НАП. Също така, и по двете схеми земеделските стопани получават завишено плащане на площ за първите до 30 хектара, за които имат право на подпомагане, и плащане с по-нисък размер за допустимите за подпомагане площи над 30 ха.

Срок за подаване на заявленията за подпомагане: Всички земеделски стопани, които желаят да кандидатстват за подпомагане по Схемите за Директни плащания е:

  • от 1 март до 15 май – без санкция;
  • от 15 май до 9 юни – със санкция от 1% за всеки просрочен ден. Когато 15 май и/или 9 юни е неработен ден, крайният срок за подаване на заявления, съответно без санкции и със санкции изтича на следващия
    работен ден.

Изчерпателна информация по коментираните по – горе въпроси, касаещи получаването на субсидии от земеделските стопани отглеждащи овощни насаждения, бихте могли да намерите в Наръчника за кандидатстване за Директни плащания – Кампания 2022.

Имайте предвид, че при кандидатстване по мерките от ПРСР 2014-2020 г. основно изискване е стопанството да има определен икономически размер измерен в стандартен производствен обем (СПО). СПО е стойността на продукцията, която отговаря на средната стойност за даден район за всеки един земеделски продукт, изчислена в Евро по таблицата съгласно Приложение към насоките за кандидатстване по мерките. Има Таблица, която се прилага в преходния период 2021-2022 г. Таблицата може да намерите тук: (раздел „ПРСР“): https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni/

А тук се отваря директно таблицата и указанията.

По отношение на желанието Ви да създадете трайно насаждение Ви информираме, че при кандидатстване по мерките от ПРСР е много важно в кой сектор се развива стопанството и дали включва приоритетни култури и животни, т.е. по всяка подмярка, по която се кандидатства за финансиране има предварително определени приоритетни сектори, култури и видове животни. Така например черупковите овощни видове (орех, лешник, бадем, кестени) не са приоритетни култури по подмерки: 6.1 "Създаване на стопанства на млади фермери" и 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. при досегашните приеми на проектни предложения през програмния период 2014-2020 г. Все още няма информация какви точно ще бъдат приоритетните култури през предстоящите приеми и през следващия програмен период.

За Ваша информация, предоставяме линк: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/a5e25ca5-6de4-454a-8c6e-c4c2a231b240 към условията за кандидатстване по подмярка  6.3 “Стартова помощ за развитието на малки стопанства "от ПРСР 2014-2020 г., по която допустими кандидати са физически лица навършили 18 години, както и еднолични търговци (ЕТ), ЕООД-та, ООД-та и кооперациите, регистрирани по Закона за кооперациите. Очаква се през новия програмен период 2023 -2027 г. отново да бъде обявен прием по тази подмярка.

ВАЖНО! До края на 2022 г. бихте могли да кандидатствате за финансово подпомагане по  подмярка 6.1 "Създаване на стопанства на млади фермери" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Съгласно „Индикативна годишна работна програма на ПРСР 2014-2020 г. за 2022 г.“, се предвижда в периода октомври – ноември 2022 г. да стартира  прием по подмярка 6.1 "Създаване на стопанства на млади фермери". Очаква се по този прием НССЗ да изготвя безплатно проектни предложения на млади фермери.

Допустимите кандидати по тази подмярка са лица, които към датата на подаване на проектното предложение трябва да са до 40 навършени години (включително) и не трябва да са изминали повече от 24 месеца от стартиране на земеделската дейност и първата регистрация като земеделски стопани по Наредба № 3 от 1999 г.

На този линк: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/7e1e05c9-05c2-4058-9a48-f27556e64486, може да се запознаете с условията за кандидатстване и изпълнение на проектни предложения по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 - 2020 г., които бяха заложени в последния прием (приключил) в началото на 2022 г.

В заключение, тъй като не разполагаме с достатъчно конкрена информация за Вашето стопанство, Ви съветваме за допълнително възникнали въпроси да посетите най - близкия за Вас териториален областен офис на НССЗ или да се свържете с експертите ни по телефона.

След като се запознаят с Вашата дейност и намерения, експертите ни ще Ви дадат безплатни консултации, информация и съвети за развитие на стопанството, включително консултации в областта на растениевъдството (възможност за почвен анализ), животновъдството и аграрната икономика, както и по въпросите свързани с ПРСР 2014 - 2020 г. Службата имат богат опит при изготвяне и управление на бизнес планове на млади фермери и малки стопанства, и ще Ви окажат пълно съдействие при кандидатстване по мерките от ПРСР, по които службата работи.


НССЗ има офиси във всеки областен град на страната. Работното време на териториалните офиси на НССЗ е: от понеделник до петък - от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните областни офиси на НССЗ може да намерите на сайта ни (www.naas.government.bg): рубрика „Контакти”, подрубрика „Областни офиси на НССЗ” - https://www.naas.government.bg/contacts/p49​.


Главна дирекция «Съвети в земеделието и аналитична лаборатория»

Национална служба за съвети в земеделието

e-mail: gdsz@naas.government.bg

тел.: 02 / 810 09 71, 72, 74, 76, 79 и 98