Въпрос:

Моля да ми отговорите за издаване на удостоверение за регистрация на животновъден обект - кучета 2 броя!

1. Какви документи са необходими

2. На какви условия трябва да отговаря обекта


Отговор:

В отговор на поставените от Вас въпроси, Ви информираме, че ако двете кучета се отглеждат с цел развъждане и търговия, трябва да се запознаете с НАРЕДБА № 41 от 10.12.2008 г. за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни

Съгласно Наредбата:

Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат:

1. минималните изисквания към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия (зоомагазини и развъдници), пансиони и приюти за животни;

2. минималните зоохигиенни параметри при отглеждане, размножаване и продажба на домашни любимци;

3. задълженията на собствениците на обектите по т. 1 за осигуряване изпълнението на изискванията по тази наредба;

4. задълженията на ветеринарномедицинските органи, свързани с контрола по спазване на изискванията по тази наредба.

(2) Наредбата не се прилага за:

1. свободноживеещи диви животни;

2. животни, използвани за опити;

3. животни, отглеждани в зоологически градини, центрове по чл. 62а и 62б от Закона за биологичното разнообразие, циркове, вариетета, театри или други увеселителни заведения.

Чл. 2. (1) Животни, хванати в природата, не могат да бъдат отглеждани и продавани като домашни любимци или с цел да бъдат използвани за храна на други животни.

(2) Забраната по ал.1 не се отнася за риби и безгръбначни животни, освен когато за тях изрично са предвидени забрани, регламентирани в нормативни разпоредби.

Чл. 3. Забранена е продажбата на животни на лица под 18-годишна възраст без изричното съгласие на родителя или настойника на лицето.

Чл. 4. (1) Обектите по чл. 1, ал. 1, т. 1 се регистрират по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД), като към заявлението за регистрация се прилагат и удостоверенията за завършен курс по защита и хуманно отношение към животните на наетия персонал, който ще продава и полага грижи за животните.

(2) Собствениците на обектите по ал. 1 сключват договор за ветеринарномедицинско обслужване на животните с регистрирано ветеринарно лечебно заведение, при условие че собственикът на обекта не е ветеринарен лекар или няма назначен такъв.

Ако кучетата не се отглежда с цел търговия (зоомагазини и развъдници), пансиони и приюти за животни, Ви препоръчваме да се запознаете с общинската наредба, която определя изисквенията за притежаване и отглеждане на кучета според населеното място,  където се отглеждат вашите две кучета.

Като пример представяме

НАРЕДБА № 10

за притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Габрово

/Решение № 106/05.05.2005 год., Протокол № 5, изм. с Решение № 202/26.07.2007 г., изм. с Решение № 12/27.01.2011 г./

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Настоящата Наредба регламентира реда и условията за притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Габрово.

Чл. 2. Кучетата са:

(1) /изм. с Решение № 202/26.07.2007 г./ Компаньони (домашни), когато се отглеждат с нестопанска цел за удоволствие и са собственост на физически или юридически лица, организации, учреждения и др., същите следва да:

- имат издаден ветеринарно медицински паспорти;

- са записани в регистъра на лекар упражняващ ветеринарномедицинска практика или в регистъра на РВМС;

- са записани в регистъра на Общината или на съответното кметство

(2) /изм. с Решение № 202/26.07.2007 г./ Безстопанствени, когато са нерегистрирани от собственик, родени като такива, загубени или изоставени от своите собственици, необитаващи имот, ферма или специално определено за тях място, движещи се свободно на територията на общината.

Чл. 3. Собствениците са отговорни за нанесените от техните кучета имуществени и неимуществени вреди.

ІІ. РЕГИСТРИРАНЕ И ТАКСУВАНЕ

Чл. 4. /изм. с Решение № 202/26.07.2007 г./ Собственици на кучета са длъжни да ги регистрират в съответствие с чл. 6 от тази Наредба.

Чл. 5 /изм. с Решение № 202/26.07.2007 г./ Собственици, физически или юридически лица на обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат кучета с цел търговия, на пансиони, изолатори и приюти ги регистрират по реда на чл.137 от ЗВД.

Чл.6. (1) /изм. с Решение № 202/26.07.2007 г., изм. с Решение № 12/27.01.2011 г./ Собственици, чиито кучета са навършили 6 - седмична възраст са длъжни да ги представят на ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарно медицинска практика за издаване на паспорт, поставяне на трайна маркировка – татуиран на едното ухо идентификационен номер или електронен чип, ваксинация и обезпаразитяване.

(2) /изм. с Решение № 202/26.07.2007 г./ Собственици, чиито кучета са навършили 4-ри месечна възраст или в 7 –дневен срок от придобиването на куче над тази възраст са длъжни да регистрират кучето си при ветеринарен лекар, като представят документ за платена такса определена в Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово.

(3) /изм. с Решение № 202/26.07.2007 г./ Ветеринарният лекар изпраща ежемесечно данните от ветеринарномедицинския паспорт на всяко регистрирано куче в РВМС и Община Габрово.

 (4) /изм. с Решение № 202/26.07.2007 г./ При регистрацията на кучето по чл.6, ал.1 и /или ал.2 от тази наредба, собственикът заплаща на ветеринарния лекар стойността на ветеринарномедицинския паспорт и на манипулацията за поставянето на татуировка или микрочип.

(5) /изм. с Решение № 202/26.07.2007 г./ За притежаване на куче ежегодно до 31 март или в едномесечен срок от датат на придобиване на куче се заплаща такса в Община Габрово, в размер, определен в Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово

(6) /отм. с Решение № 202/26.07.2007 г./

 Чл. 7.Всички настъпили изменения (раждане на приплоди, продажба, смърт, промяна на мястото на отглеждане и изгубване на кучето) се съобщават от собственика на кучето в Общината или в кметствата в 3-дневен срок от настъпване на събитието.

ІІІ. РЕД И НАЧИН НА ОТГЛЕЖДАНЕ

Чл. 8. Собствениците, които притежават кучета, са длъжни:

а) да ги регистрират, да ги обезпаразитяват и ваксинират срещу болестта бяс, да не ги изоставят, да им осигуряват грижи и внимание, съобразени с естествените им нужди, достатъчно количество вода и храна, необходимото пространство за движение и условия, които не им позволяват да избягат;

б) да спазват общите изисквания от Правилника за вътрешния ред на етажната собственост;

в) да ги отглеждат по начин, изключващ възможността за неконтролиран физически контакт с други лица;

г) да поставят табела с текст “ЗЛО КУЧЕ” – за обучени кучета – пазачи, и такива, проявяващи агресивност, на видимо място пред входа на учреждението, организацията, жилището, имота, на личния си автомобил;

д) да съобщават на държавните ветеринарномедицински органи и общинските служители за кучета, показващи съмнителни признаци на бяс или проявяващи агресивно поведение в степен, застрашаваща живота и здравето на хората и другите животни – в този случай след събиране на достатъчно доказателства от Комисия, назначена от Кмета на Общината, кучето подлежи на залавяне, наблюдение и контрол от упълномощени длъжностни лица със съдействието на РВМС съгласно Наредба № 23 за профилактика и борба с болестта бяс при животните;

е) да предадат безвъзмездно в “Общинския изолатор за безстопанствени кучета” новоотгледаните кучета, на които не са осигурени дом и собственик.

ж) /нова – Решение № 202/26.07.2007 г./ да осигури условия и поведение на кучето си, ненарушаващи спокойствието и незастрашаващи здравето на гражданите.

Чл. 9.(1) Разходката на кучетата в населените места се извършва с нашийник и повод.

(2) Разходката на агресивните кучета и на кучета от породите: кавказка овчарка, българско овчарско куче (каракачанско куче), германски дог, немско овчарско куче, ризеншнауцер, московска стражева, черен териер, доберман, ротвайлер, бултериер, питбул и стафорширски териер, мастиф, аржентински дог, ирландски вълкодав – се извършва с нашийник, повод и намордник.

(3) Кучетата, използувани за служебни нужди, се придвижват съгласно изискванията на извършваната дейност.

(4) /нова – Решение № 202/26.07.2007 г./ при извеждане на кучето си собственикът носи в себе си ветеринарномедицинския паспорт и го представя за проверка на компетентните длъжностни лица.

Чл. 10.(1) /изм. с Решение № 202/26.07.2007 г./ При замърсяване на обществени места - улици, тротоари, алеи и други открити площи, собственикът на кучето е длъжен да почисти веднага място след дефекацията.

(2) При замърсяване в общите и прилежащите части на сградите в режим на етажна собственост собственикът на кучето е длъжен да почисти веднага замърсеното място и да извърши дезинфекция.

Чл. 11. /изм. с Решение № 12/27.01.2011 г./ Забранява се:

а) притежаването и отглеждането на куче в общите и прилежащите части на сградите в режим на етажна собственост без писменото съгласие на живеещите на адреса, удостоверено с решение или протокол от Общото събрание;

б) допускането на кучета в магазини и сгради с обществено предназначение;

в) превозването на кучета в обществен транспорт – по изключение се допуска, само в транспортна клетка;

г) преминаването и престоя на кучета на детски площадки, градини, ясли и училищни дворове, спортни площадки и терени;

д) допускането на свободно движещи се кучета на обществени места без придружител, ако в обекта не е разпоредено друго;

е) свободното пускане на кучета извън разрешените и обозначени за целта места ;

ж) отглеждането на кучета в избени, тавански помещения, открити тераси и балкони на нееднофамилни жилищни сгради, сметоразтоварища, общински жилища, подблокови или около блока пространства, както и в неоградени частни имоти.

з) отглеждането на кучета в помещения и постройки долепени или в непосредствена близост до съседни жилищни сгради, без изричното писмено съгласие на съседите.

и) притежаването и отглеждането на куче навършило шест месечна възраст, без същото да е трайно маркирано с татуиран идентификационен номер на едното ухо или с поставен електронен чип.

к) Разходката на агресивните кучета и на кучета от породите: кавказка овчарка, българско овчарско куче (каракачанско куче), германски дог, немско овчарско куче, ризеншнауцер, московска стражева, черен териер, доберман, ротвайлер, бултериер, питбул и стафорширски териер, мастиф, аржентински дог, ирландски вълкодав без нашийник, повод и намордник

Чл. 12.(1) /изм. с Решение № 202/26.07.2007 г./ Кметът на Общината и кметовете на населените места със заповед определят разрешените места за свободно пускане на кучета. Същите се обозначават.

(2) Собствениците на кучета могат да ги пускат свободно да се движат извън чертите на населеното място, на определените по ал.1 места, в личната си собственост и при служебна нужда, като осъществяват необходимия надзор.

Чл. 13.(1) /изм. с Решение № 202/26.07.2007 г./ Безстопанствените кучета подлежат на залавяне и настаняване от оторизирани от Кмета лица в изолатори съгласно чл. 70 от Закона за ветеринарномедицинска дейност /Виж § 3 от ЗВД – ДВ бр.87 от 2005г./

(2) /изм. с Решение № 202/26.07.2007 г./ За кучетата настанени в изолатора се полагат грижи в определения от ЗВД в чл. 70 срок. При преместване на куче от изолатора се подписва двустранно от управителя на изолатора и новия собственик протокол след предоставяне на ветеринарномедицински паспорт и регистрация по ЗВД, заплатени от новия собственик.

(3) Изолаторите се организират и функционират по утвърден от Кмета Устройствен правилник.

Чл. 14. При подадени сигнали за агресивно поведение на куче в степен застрашаваща живота и здравето на хората и другите животни и събиране на достатъчно доказателства от комисия, назначена със заповед на Кмета на Общината, кучето подлежи на залавяне, наблюдение и контрол от упълномощени длъжностни лица със съдействието на РВМС съгласно наредба № 23 за профилактика и борба с болестта бяс при животните.

 ІV. ФИНАНСИРАНЕ

/отм. с Решение № 202/26.07.2007 г./

Чл. 15 (1) /отм. с Решение № 202/26.07.2007 г./

(2) /отм. с Решение № 202/26.07.2007 г./

V. АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 16.(1) Нарушенията на настоящата Наредба се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, упълномощени от Кмета на Общината.

 (2) Въз основа на съставените актове Кметът на Общината или упълномощени от него длъжностни лица издават наказателни постановления.

(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

(4) /изм. с Решение № 202/26.07.2007 г./ Контролни органи по смисъла на тази Наредба са кметът на Общината, и упълномощените от него длъжностни лица.

Чл. 17.(1) /изм. с Решение № 202/26.07.2007 г., изм. с Решение №

12/27.01.2011 г./ За нарушаване на забраните посочени в чл. 11 б.”г”, б.”д”, б.”е”, и б.”к” от Наредбата на нарушителите се налага глоба в размер от 500 до 5000 лв., а за еднолични търговци и юридически лица - имуществени санкции в размер от 2000 до 50 000 лв., а при повторно нарушение и временно лишаване от правото да се упражнява определена професия или дейност.

(2) /отм. с Решение № 202/26.07.2007 г./

(3) За всички останали нарушения на Наредбата на нарушителите се налага глоба в размер от 50 до 5000 лв., а за еднолични търговци и юридически лица - имуществени санкции в размер от 1000 до 50 000 лв., а при повторно нарушение и временно лишаване от правото да се упражнява определена професия или дейност.

Чл. 18. При установяване на нерегистрирано куче, съгласно чл. 6 от тази Наредба, на собственика се налага глоба от упълномощените длъжностни лица в размера по чл. 16, като му се дава писмено предписание за извършване на регистрация в едноседмичен срок

Чл. 19. /отм. с Решение № 202/26.07.2007 г./

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на тази Наредба:

1. "Агресивно куче" е:

а) куче, отглеждано или дресирано с цел повишаване на агресивността, респективно кучета, при които се предполага завишено в противоестествена степен желание за нападение, готовност за борба и злоба;

б) куче, доказало се като хапещо;

в) куче, склонно към преследване и убиване на дивеч и селскостопански животни (това не се отнася за ловни кучета, които преследват дивеч по време

на официален ловен излет);

г) куче, нееднократно нападало хора по агресивен и заплашителен начин;

д) куче, хапало нееднократно без провокация и необходимост от защита при нападение;

е) куче, хапало други кучета, въпреки недвусмислени жестове на подчинение (типични за вида);

- кучето "не е агресивно", ако е хапало при самозащита или защита на стопанина (респективно човека, под чийто контрол се намира в момента);

2./изм. с Решение № 202/26.07.2007 г./ ”Пансион за кучета” е обект с търговска цел за временно настаняване на кучета;

3. /отм. с Решение № 202/26.07.2007 г./

4. “Дезинфекция” е комплекс от методи и средства за обезвреждане на патогенни микроорганизми върху живи или неживи обекти.

5. /Нова – Решение № 202/26.07.2007 г./ “Повторно” е нарушението, извършено след като на лицето веднъж е било наложено наказание по тази наредба за същото такова.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1а /нов – Решение № 12/27.01.2011 г. /

Забраните по чл. 11, т. „а” – „в” на настоящата наредба не се отнасят за кучета водачи, придружаващи хора с увреждания съгласно чл. 38, т. 3 от Закона за интеграция на хора с увреждания.

§ 2. Настоящата Наредба отменя Наредба № 10 на Общински съвет - Габрово, приета с решение № 40 от 13.04.1995г.

§ 3. /изм. с Решение № 202/26.07.2007 г./ Настоящата Наредба се издава на основание чл.22 от ЗМСМА, ЗВД и ППЗВД, Наредба № 23 за профилактика и борба с болестта бяс при животните, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Габрово.

§ 4. Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на Общината и на кметовете на кметства.

§ 5. Настоящата Наредба се изменя по реда на нейното приемане.

Наредбата е приета с Решение № 106 от 05.05.2005г. на Общинския съвет и влиза в сила в седемдневен срок след публикуването в един местен вестник.

§ 6 /нов – Решение № 202/26.07.2007 г./ Настоящата наредба е изменена и

допълнена с Решение № 202 от 26.07.2007 на Общински съвет Габрово

НАРЕДБА № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти се отнася за изисквания към животновъдните обекти за отглеждане на селскостопански животни, охлюви и калифорнийски червеи.

"Селскостопански животни" са едри преживни животни, дребни преживни животни, свине, еднокопитни животни, зайци, птици, риби и пчелни семейства, отглеждани и развъждани със селскостопанска цел за производство на животински продукти, други селскостопански цели или за работа. /Наредбата не е приложима за кучета/.


НССЗ има офис във всеки областен град на страната, както и мобилни общински офиси в 28 общини на територята на страната.

Работното време на експертите на НССЗ е от понеделник до петък -  от 9.00 ч. до 17.30ч.

Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните офиси на НССЗ може да намерите на сайта ни (www.naas.government.bg): рубрика „Контакти”, https://www.naas.government.bg/contacts