Въпрос: Възможно ли е да бъде одобрен проект за изграждане на "Микро-предприятие за дестилация на ракия"? Ако е възможно по коя мярка трябва да се кандидатства?

Отговор: Във Вашия случай, за изграждане на микропредприятие за  дестилация на ракия, единствената възможност за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони е по мярка 121 ”Модернизиране на земеделските стопанства” от ПРСР, но само в случай, че сте регистриран по Наредба 3/1999г. като  земеделски производител и за производството на ракия (етилов алкохол) ще преработвате само собствена суровина (плодове, грозде и т.н.) за производство на  . 
Ето извадка от Наредба № 8 от 3 април 2008 г. за условията и реда за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Модернизиране на  земеделските стопанства" от Програмата за развитие на селските райони за  периода 2007 - 2013 г.”:
……………………………………
Чл. 4. (1) Финансова помощ се отпуска на:
1. земеделски производители за инвестиции в техните стопанства, свързани с една или няколко от дейностите по производство, съхранение или преработка само на собствени земеделски продукти, както и подготовка на продукцията за продажба;
………………………….
(2) Непреработените земеделски продукти по ал. 1 могат да бъдат само продукти, включени в приложение № 1, с изключение на тютюн, риба и аквакултури.
(в приложението са включени овощни култури, лозя и други живи растения)

(3) Преработените крайни продукти, предназначени за продажба в резултат на дейностите по ал. 1, могат да бъдат само продукти, включени в приложение № 2, с изключение на тютюн, зехтин, риба и рибни продукти.
(в приложението са включени етилов алкохол или неутрални видове спирт, било денатурирани или не, с различен градус)
(4) Финансова помощ се отпуска само в случай, че продуктите в приложения № 1 и № 2 са в обхвата на приложение № I по член 32 от Договора за създаване на Европейската общност.
(5)Финансова помощ за инвестиции на земеделски производители за преработка на земеделска продукция съгласно ал. 1, т. 1 не се отпуска в случай, че над 50 % от дохода
на земеделския производител за предходната година е от преработка на
земеделски суровини, включително от получена публична финансова помощ,
директно свързана с преработката на земеделски суровини."
……………………..
Пълния текст на наредбата може да намерите тук или на този ел.адрес: http://www.prsr.bg/merki/мярка-121/12/index.html

Ракията или по-точно етиловия алкохол попада в обхвата на земеделските продукти по приложение № 1 по чл. 32 от Договора за създаване на ЕО.

Изграждане и модернизиране на различни предприятия за преработка на земеделски продукти се подпомага по мярка 123 ”Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” от ПРСР, но производството на ракия не е допустим сектор. Допустим сектор е "гроздова мъст, вино и оцет".
В помощ на земеделските производители НССЗ има офиси във всеки областен град на страната.
Експертите на НССЗ предоставят безплатни консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, както и по въпросите свързани с Програмата за развитие на селските райони.
Работно време на териториалните офиси на НССЗ е от понеделник до петък -  от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните офиси на НССЗ може да намерите на сайта ни (www.naas.government.bg): рубрика „Контакти”, подрубрика „ Областни офиси на НССЗ” - http://www.naas.government.bg/bg/Контакти/49

 

Главна дирекция «Съвети в земеделието»
Национална служба за съвети в земеделието
e-mail: gdsz@naas.government.bg
тел.: 02 / 810 09 71, 76, 77, 78, 79 и 91