Въпрос: Здравейте,чета в сайта ви, че се подпомагат и гори в Натура 2000. Какви са субсидиите?

Отговор: Във връзка с поставения от Вас въпрос Ви информираме, че в момента Министерството на земеделието и храните разработва под-мярка 12.2. „Компенсаторни плащания за гори в Натура 2000“ към мярка 12 "Плащания по натура 2000 и рамковата директива за водите" от ПРСР 2014-2020 г. и все още конкретните компенсаторни плащания (субсидиите) за горите попадащи в обхвата на защитените територии по Натура 2000 не са определени и съгласувани с ЕК.

В момента тече процедура по изготвянето на новата Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014г. – 2020г., проект на която може да намерите на: http://prsr.government.bg/index.php/bg/sections/l2/101. По проекта на новата ПРСР обхватът на под-мярка 12.2. ще включва всички горски територии, попадащи в обхвата на защитените територии по Натура 2000. Допустими за подпомагане по тази под-мярка са физически или юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски площи, попадащи в обхвата на защитените територии по Натура 2000.
Допустимите разходи по тази под-мярка са следните:
- Разходите за дейности се изчисляват въз основа на пропуснати доходи и на допълнителните разходи, свързани с режимите и забраните за горски дейности, разписани в заповедите за обявяване/ плановете за управление на защитените зони по Натура 2000.
- Плащанията не включват компенсиране за изискванията, произтичащи от кръстосаното съответствие.
- Калкулираните плащания за режимите и забраните за земеделски дейности, разписани в одобрените заповеди за обявяване/ планове за управление на защитените зони се изчисляват индивидуално за всяка зона.

Условия за допустимост:
- Горските територии трябва да попадат в обхвата на Натура 2000, за които има одобрена заповед за обявяване и/или план за управление на защитена зона от Натура 2000;
- Да спазват на територията на цялото стопанство изискванията на Методиката за прилагане на кръстосаното съответствие.

Кандидатите за подпомагане ще бъдат одобрявани в съответствие с реда на подаване на заявлението за кандидатстване (първи подал, пръв одобрен). Предвижда се финансиране в рамките на максимум 500 € на хектар на година през първите 5 години и  максимум 200 € на хектар на година за следващите години, но това все пак са максимално допустимите суми, реалните все още не са определени.

Все пак обръщаме внимание, че текста на подмярка 12.2 все още е проект. По–точна информация може да Ви дадем след като бъде одобрена ПРСР 2014-2020 г. и наредбата за прилагане на подмярка 12.2.

Главна дирекция «Съвети в земеделието»
Национална служба за съвети в земеделието
e-mail: gdsz@naas.government.bg
тел.: 02 / 810 09 71, 76, 77, 78, 79 и 91