Въпрос:

Здравейте,

Аз съм земеделски производител пчелар от София и искам да кандидатствам с проект за евро-финансирене. Моля за консултация за изготвянето на проект.

Благодаря предварително!

Отговор:

Информираме Ви, че консултации относно проектите за евро-финансиране и различни въпроси свързани с отглеждането на пчели може да получите във всеки един офис на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ). Службата има офиси във всеки областен град на страната. Експертите на НССЗ предоставят безплатни консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, както и по въпросите свързани с Програмата за развитие на селските райони. Препоръчваме Ви да посетите нашият офис в гр. София на бул. “Витоша” № 6, ет. 6, ст. 621 и ст. 622; тел./факс: 02 / 980 24 77; моб. тел.: 0885 605 456; 0887 857 766; e-mail: sofia_oblast.m@naas.government.bg. Работното време на териториалните офиси на НССЗ е от понеделник до петък -  от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Вероятно ще имате различни възможности за подпомагане по Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 в т.ч. 6.1. "Стартова помощ за млади земеделски стопани", 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ и 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” както и по Националната програма по пчеларство (НПП) 2014-2016.

По-долу Ви предоставяме информация за подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., условията и изискванията за кандидатстване са описани в Наредба № 14 от 28 май 2015 г. за прилагане на подмярка 6.1 (Обн. ДВ. бр.40 от 2 Юни 2015г. - http://www.lex.bg/bg/mobile/ldoc/2136523873).
В Наредба № 14 от 28.05.2015 г. е записано следното: Бенефициентите по подмярката могат да бъдат физически лица или еднолични търговци или ЕООД-та, регистрирани като земеделски стопани по Наредба №3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (Обн. ДВ. бр.10 от 5 Февруари 1999г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.31 от 28 Април 2015г. - http://lex.bg/laws/ldoc/-549710334), които отговарят на следните критерии за допустимост:
-икономическият размер на стопанството да е в границите между 8 000 и 16 000 СПО. Всяка земя, която се взима предвид при определяне на първоначалния минимален СПО от 8 000 евро да е с представен документ за собственост и/или договор за аренда/наем с минимален срок от 5 години;
-да са на възраст от 18 до 40 години към датата на подаване на молбата за подпомагане (За ЕООД-та – изискването е за собственика и управителя на стопанството);
- рамките на 18 месеца преди датата на кандидатстване по мярката те да са регистрирани за първи път по Наредба №3 от 29.01.1999 г.;
-в рамките на 18 месеца преди датата на кандидатстване по мярката да са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция;
-са предложили бизнес план за развитие на дейностите в стопанството;
-да имат завършено средно образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или средно икономическо образование със земеделска насоченост; и/или завършено висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или висше икономическо образование със земеделска насоченост; и/или удостоверение за завършен курс от минимум 150 часа или свидетелство за професионална квалификация в областта на селското стопанство. Има възможност когато младият фермер не покрива изискванията за професионални умения и познания към периода на кандидатстване, да може да бъде одобрен за подпомагане при условие, че поеме ангажимент, в рамките на 36 месеца от момента на вземане на решение за отпускане на помощта, да покрие тези изисквания;
СПО представлява условните, а не реалните приходите на стопанството и се изчислява на базата на осреднени за България цени и добиви от отглежданите в стопанството култури или животни, без да се включват данъците и преките плащания, т.е. две стопанства отглеждащи две еднакви култури или животни с еднаква площ ще имат и еднакъв икономически размер. СПО ще се изчислява с помощта на таблица, която ще е приложение към наредбите по прилагане на съответните мерки. На сайта на МЗХ за ПРСР на ел.адрес: http://prsr.government.bg/index.php/bg/sections/l2/101 е публикувана таблицата. Таблицата може да изтеглете директно и от тук: http://prsr.government.bg/Admin/upload/Media_file_bg_1435220468.xls. Таблицата е включена и като приложение № 1 на Наредба № 14 от 28.05.2015 г. Съгласно таблицата едно пчелно семейство е равно на 125 лв. СПО, или за 8 000 € СПО са необходими 126 пчелни (126 х 125 лв. = 15 750 лв., 15 750 лв./1,95583 = 8052,85 евро (използва се официалният курс на БНБ - 1 евро = 1,95583 лв.)).
В процесът на оценка проектите по подмярката се класират и се дава приоритет на:
-проекти, които се изпълняват от бенефициенти, които имат завършено средно и/или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина или икономическо образование със земеделска насоченост;
-проекти, които се изпълняват в сектор „животновъдство” и/или в сектор „плодове и зеленчуци”;
-проекти на млади фермери, чиито стопанства са в процес на преход към биологично производство или са преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91.
-проекти на млади фермери, които създават заетост и нови работни места
В процесът на оценка проектите на млади земеделски производители, които не са събрали минималният брой точки (10 точки) няма да бъдат одобрени за подпомагане. Подробно критериите за подбор и начина на изчисляване на точките са описани в приложение № 3 на Наредба № 14 от 28.05.2015 г.
Помощта се предоставя за изпълнение на заложените в бизнес плана дейности, инвестиции и цели, необходими за развитието на земеделското стопанство и допустими за подпомагане. Общият размер на помощта се планира да не може да надвишава 25 000 евро. Изплащането на помощта ще става на два пъти. Първо плащане се планира да е  в размер  до 12 500 евро и да се изплаща веднага след одобрение на проекта. Второ плащане също се планира да е  в размер  до 12 500 евро и да се изплаща само при коректно изпълнение на всички заложени в бизнес плана дейности, инвестиции и цели.
Информираме Ви, че първият прием по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., приключи на 24.07.2015 г. Съгласно Наредба № 13 от 19 май 2015 г. за прилагане на подмярка 2.1. "Помощ за осигуряване на консултантски услуги" по мярка 2 "Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството" от ПРСР 2014 - 2020 г. (http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136512668) Национална служба за съвети в земеделието, чрез своите Териториални областни офиси, предостави на кандидати  по първия прием по мярка 6.1 безплатен консултантски пакет А2Б, който включваше изготвянето на бизнес план, заявление за кандидатстване и предоставяне на информация и съвети по различни модули свързани с дейността и развитието на стопанството. За следващите приеми по мярка 6.1 все още не е ясно дали НССЗ ще предоставя безплатно консултантския пакет на кандидати по мярка 6.1.

Предоставяме Ви и информация за подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. В момента по тази мярка се изготвя наредбата и се очаква в началото на следващата година да има прием по нея. На този етап в ПРСР 2014-2020 г. са записани следните критерии за допустимост на кандидатите:
1. Да са регистрирани като земеделски стопани по Наредба №3 от 1999 г.;
2. Икономически размер на земеделските им стопанства да е от 2 000 до 7 999 евро стандартен производствен обем (СПО);
3. Да са получили минимум 33 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности.
Обръщаме Ви внимание, че в общият доход влизат и доходите от трудови възнаграждения (заплати). Например за 2014 г. ако доходите Ви от земеделие (обявени в годишната данъчна декларация) са 8 000 лв., в т.ч. субсидия по някоя схема или мярка - например 1500 евро (2 934 лв.), а останалите Ви доходи, в т.ч. от заплати са 9000 лв., то Вие сте допустим, тъй като доходите от земеделие са 47 % от общият Ви доход (8 000 / (8000+9 000 лв)). Но ако доходите Ви от земеделие (обявени в годишната данъчна декларация)  са 3 500 лв., в т.ч. субсидията по схема или мярка, а останалите Ви доходи, в т.ч. от заплати са 9000 лв., то Вие не сте допустим, тъй като доходите Ви от земеделие са 28 % (3 500 / (3500+9000)).
Кандидатите трябва да представят бизнес план, който да показва първоначално състояние на земеделското стопанство и сведения за дейностите (включително дейностите, свързани с екологичната устойчивост и ресурсната ефективност), които биха спомогнали за постигане на икономическа жизнеспособност, например инвестиции, обучение, сътрудничество.
По подмярка 6.3. приоритет ще бъде даден на (ще получат точки) проекти на земеделски стопани, които:
- към момента на подаване на заявлението за подпомагане имат регистрирани животновъдни обекти и отглеждат едри и дребни преживни животни, свине, зайци, птици и пчели;
- производства им са в секторите плодове, зеленчуци и/или етерично-маслени култури;
- земеделското им стопанство е разположено в планински район, съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват (приета с ПМС №30 ОТ 15.02.2008 г.; ДВ, бр. 20 от 2008 г. - http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135580801);
- на земеделски стопани, чиито стопанства са преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91 и/или са одобрени ползватели на помощ по мярка 10 „Агроекологични плащания” от ПРСР 2014 – 2020  г.
В процесът на оценка проектите, които не са събрали даден минимален брой точки няма да бъдат одобрени за подпомагане. Минималният брой точки все още не е определен, тъй като все още наредбата по тази мярка е в процес на разработване.
От страна на МЗХ към момента не е посочен индикативен срок за стартиране на приема на проекти по подмярка 6.3. от ПРСР 2014 - 2020 г, но това се очаква да стане в началото на 2016 г.
На този етап е планирано НССЗ безплатно да изготвя  проектите  и заявленията на кандидатите по подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020г. Ще бъде предоставен и безплатен консултантски пакет.

Предоставяме Ви информация за подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, която има за цел повишаване конкурентоспособността на земеделието в Република България чрез преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата; насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал; опазване на компонентите на околната среда; спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства; насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани.
Условията и изискванията за кандидатстване по подмярката са описани в Наредба № 9 от 21 март 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от мярка 4 „Инвестиции в материални активи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2136462960).
Допустими кандидати по подмярка 4.1 са: земеделски стопани; признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г. За подпомагане само за проекти за колективни инвестиции могат да кандидатстват и юридически лица, регистрирани по Търговския закон и/или Закона за кооперациите, които включват най-малко 6 лица.
Кандидатите към датата на подаване на заявлението за подпомагане трябва да отговарят на следните условия:
1. да са регистрирани като земеделски стопани съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители;
2. минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро;
3. ако са юридически лица, трябва да са:
а) получили за предходната или текущата финансова година приход от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция или услуги, директно свързани със земеделски дейности, или получена публична финансова помощ;
б) регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите, Закона за вероизповеданията или създадени по Закона за Селскостопанската академия.
Тази точка не се прилага за кандидати, създадени до 1 година преди датата на кандидатстване за проект в селски район, с инвестиции изцяло в сектори "Животновъдство", "Плодове и зеленчуци" или "Етеричномаслени и медицински култури", включително с инвестиции, в обхвата на два или повече от тези сектори.
Минималният стандартен производствен обем на земеделското стопанство се доказва със:
1. регистрация на обработваната от кандидата земя и отглежданите животни в Интегрираната система за администриране и контрол и декларация (по образец) за изчисление на минималния стандартен производствен обем на стопанството през текущата стопанска година към момента на кандидатстване; или
2. документ за собственост или ползване на земята или заповеди по чл. 37в, ал. 4, 10 и 12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, която участва при изчисляването му, и декларация (по образец) за изчисление на минималния стандартен производствен обем на стопанството през текущата стопанска година към момента на кандидатстване; или
3. анкетните формуляри от анкетна карта/анкетни карти на земеделския стопанин, издадени по реда на наредбата по § 4 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за подпомагане на земеделските производители за създаване и поддържане на регистър на земеделски стопани, и декларация по образец за изчисление на минималния стандартен производствен обем на стопанството през текущата стопанска година към момента на кандидатстване.
Когато минималният стандартен производствен обем се доказва с намерения за засаждане/засяване през текущата стопанска година, в декларацията за видовете култури задължително се посочва конкретен период, в рамките на който ще се извърши засаждането/засяването на културите.
Финансова помощ се предоставя за: инвестиции извършени от земеделски стопани в техните стопанства, пряко свързани с една или няколко от дейностите по първично селскостопанско производство и съхранение само на собствени земеделски продукти, както и подготовка на продукцията за продажба; инвестиции извършени от признати групи или организации на производители, които са от полза на цялата група или организация на производители и са свързани с основната земеделска дейност по производство и/или съхранение на земеделски продукти, произведени от техните членове, както и с подготовка на продукцията за продажба.
Към допустимите за подпомагане непреработени земеделски продукти се включва  и производството на пчелен мед.
Допустимите разходи са:
1. строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство, включително такава, използвана за опазване компонентите на околната среда;
2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително за опазване компонентите на околната среда, получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими за земеделските дейности на стопанството и подобряване на енергийната ефективност, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция;
3. създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, други бързорастящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия;
4. разходи за достигане съответствие с нововъведените стандарти на ЕС съгласно приложение № 8 на Наредба № 9 от 21 март 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1, включително чрез финансов лизинг;
5. закупуване на: съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки, включително чрез финансов лизинг;
6. разходи за достигане на съответствие със съществуващи стандарти на ЕС – за млади земеделски стопани, получаващи финансова помощ по подмярка 6;
7. закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения;
8. закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за земеделските производствени дейности на територията на селски район съгласно приложение № 4 на Наредба № 9 от 21 март 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1;
9. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски транспортни средства, като например: камиони, цистерни за събиране на мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици;
10. разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация;
11. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
12. за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
13. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 – 12.
Приоритетите по подмярка 4.1 са:
- Подпомагане на чувствителни сек¬тори в земеделското производство;
- Подпомагане на биологичното про¬изводство;
- Подпомагане на проекти, осигурява¬щи допълнителна заетост;
- Подпомагане на проекти, представе¬ни от млади земе¬делски стопани;
- Подпомагане на кандидати с проек¬ти на територията на селските райони в страната;
- Подпомагане на кандидати с проек¬ти на територията на Северозападен район и/или райо¬ни с природни и други ограничения;
- Подпомагане на проекти с инвести¬ции за повишаване на енергийната ефективност и/или иновации в стопан¬ствата;
- Подпомагане на проекти с интег¬риран подход и допринасящи за насърчаване на ко-оперирането между производителите;
- Подпомагане на проекти с инвес¬тиции, свързани с опазване на околната среда (включително тех¬нологии, водещи до намаляване на емисиите) и/или постигане на стан¬дартите на ЕС.
Информираме Ви, че първият прием на заявления за подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” приключи на 08.06.2015 г. Очаква се нов прием по подмярката в началото на 2016 г., но имайте в предвид,  че може да има промени в Наредба № 9 от 21 март 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 .

Друга възможност за кандидатстване е по Националната програма по пчеларство 2014-2016, по която се предоставя финансова помощ за закупуване на пчелни семейства. Тя се регламентира от Наредба № 9 от 19 ноември 2013 г. за условията и реда за прилагане на мерките от Националната програма по пчеларство за периода 2014 - 2016 г. (http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135976286)  По тази програма могат да кандидатстват физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.).
Условия за подпомагане по мярка А - Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари са следните:
Допустима за подпомагане по мярката е една от следните видове пчеларски организации, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност:
1. браншова пчеларска организация;
2. асоциация на пчелари;
3. сдружение на пчелари.
По мярката се подпомагат следните дейности и свързаните с тях разходи:
1. при организиране и провеждане на национално ниво на изложения, мероприятия, пресконференции, панаири и др.- разходи за наем на щанд, зали, площи и техническо оборудване, електричество, вода, охрана, интернет, както и за закупуване на материали;
2. реклама в печатни издания;
3. за интернет, телевизионна и радиореклама, включително разходите за изработване на клипове, филми и други аудио-визуални средства;
4. при дизайн, изработване, отпечатване и разпространение на информационни материали- разходи за интернет страница, лого, брошури, дипляни, етикети, транспаранти, банери, винили и др.;
5. разходи за лица, наети по граждански договори за управление на проекта, командировъчни разходи съгласно Наредбата за командировките в страната, приета с ПМС № 72 от 1986 г. (ДВ, бр. 11 от 1987 г.);
6. за извършване на проучване и анализ по години с цел измерване на резултатите от промоционални дейности;
7. за изработване на мостри на пчелен мед и пчелни продукти;
8. (нова- ДВ, бр.89 от2014 г.) идентичност на кампанията и на популяризираните пчелни продукти - разходи за дизайн на опаковка и изработка на опаковки.

Условия за подпомагане по мярка Б - Борба срещу вароатозата:
Допустими за подпомагане по мярката са физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.), които отговарят едновременно на следните условия:
1. стопанисват пчелни семейства под ветеринарномедицински контрол;
2. стопанисват пчелни семейства в кошери, маркирани в съответствие с Наредба № 10 от 2015 г. за условията за регистрация и реда за идентификация на пчелните семейства (ДВ, бр. 27 от 2015 г.);
3. стопанисват пчелни семейства в пчелини, регистрирани или пререгистрирани като животновъдни обекти.
- По мярката се финансират разходите за закупуване на препарати за борба срещу вароатозата, разрешени съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност и използвани за пролетно и/или есенно третиране на пчелните семейства.

Условия за подпомагане по мярка В - Мерки за подкрепа на извършването на физикохимичен анализ на пчелен мед:
Допустими за подпомагане по мярката са физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.), които отговарят едновременно на следните условия:
1. стопанисват пчелни семейства под ветеринарномедицински контрол;
2. стопанисват пчелни семейства в кошери, маркирани в съответствие с Наредба № 10 от 2015 г. за условията за регистрация и реда за идентификация на пчелните семейства (ДВ, бр. 27 от 2015 г.);
3. стопанисват пчелни семейства в пчелини, регистрирани или пререгистрирани като животновъдни обекти.
По мярката се финансират разходите за извършване на лабораторен анализ на пчелния мед по следните показатели:
1. хидроксиметилфурфурол;
2. диастазна активност (количествено);
3. редуциращи захари и захароза;
4. полен;
5. водно съдържание;
6. неразтворими във вода примеси;
7. електропроводимост;
8. свободна киселинност.
Условия за подпомагане по мярка Г - Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Общността:
Допустими за подпомагане по мярката са физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.), които отговарят едновременно на следните условия:
1. стопанисват пчелни семейства под ветеринарномедицински контрол;
2. стопанисват пчелни семейства в кошери, маркирани в съответствие с Наредба № 10 от 2015 г. за условията за регистрация и реда за идентификация на пчелните семейства (ДВ, бр. 27 от 2015 г.);
3. стопанисват пчелни семейства в пчелини, регистрирани или пререгистрирани като животновъдни обекти.
По мярката се подпомагат следните разходи:
1. за закупуване на нови кошери за подмяна на стари и/или негодни кошери и/или за увеличаване броя на пчелните семейства в пчелина са лицата, притежаващи към датата на кандидатстване не по-малко от 20 броя и не повече от 150 броя пчелни семейства. Недопустими за подпомагане са кандидати:
- които по предходни тригодишни програми по пчеларство са получили финансиране за закупуване на 150 и повече кошера;
-  които извършват дейности, свързани с производство на кошери
2. за дейности поддържане или увеличаване броя на пчелните семейства са лицата, притежаващи към датата на кандидатстване не по-малко от 20 броя пчелни семейства.
Модели и окомплектовки на кошери, които се подпомагат:
а) кошер Лангстрот – Рут комплект – 3 корпуса, дъно, капак, покривна табла, рамки;
б) кошер Дадан Блат комплект – плодник, 2 магазина или 2 корпуса, покривна табла, рамки, дъно, капак;
в) кошер Лангстрот – Рут комплект – 2 корпуса, дъно, капак, покривна табла, рамки;
г) кошер Дадан Блат комплект – плодник, 1 магазин или 1 корпус, покривна табла, рамки, дъно, капак;
д) кошер Фарар – 4 корпуса, дъно, покривна табла, капак, рамки;
2. за поддържане или увеличаване броя на пчелните семейства чрез закупуване на пакети пчели (голи роеве) и/или отводки за дейности;
3. за закупуване на пчелни майки.