Въпрос:

Здравейте! Интересува ме дали може да ми дадете отговор на следния Въпрос:
Притежавам имот в селски район посочен в списъка на селските райони по ПРСР 2014-2020 г.
Ще имам ли право да участвам за помярка 6.4 развитие на неземеделски дейности като ЕООД, като седлаището ми е в друг град, а имам и регистриран клон в района, където е имота, с който ще участвам с проект по мярката?
Извършавам земеделска дейност в два града, като единият е седлаището ми, той не попада в селски район. Другият град е в списъка и там на част от притежаваното от мен място искам да кандидатствам с проект. Пречка ли ще е, че клонът ми е регистриран в този град и имало ли е проекти, които са одобрени с клон, находящ се в селския район?
Благодаря предварително!

Отговор:

     В отговор на поставения от Вас въпрос ви информираме, че съгласно одобрения от ЕК текст на подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ бенефициенти по подмярката ще са земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. Бенефициентите трябва да имат седалище/клон или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на селски район, т.е. Вие изпълнявате това условие, тъй като имате клон на територията на селски район.
На този етап няма как да имаме информация за одобрени бенефициенти по подмярка 6.4. с клон, находящ се в селския район, защото мярката  не е стартирала и все още няма издадена наредба за нейното прилагане. Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) не разполага с информация кога се планира да отвори подмярка 6.4. Индикативният график за прием на проекти за съответната година се изготвя от Управляващ орган на Програмата за развитие на селските райони - Дирекция „Развитие на селските райони” при МЗХ. Може да се обърнете към колегите от Дирекция „Развитие на селските райони” на e-mail: rdd@mzh.government.bg за по-точна информация.
За повече информация и за документите за кандидатстване по подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ също така може да следите интернет сайтовете на Министерството на земеделието и храните (www.prsr.government.bg) и на Държавен фонд ''Земеделие” (www.prsr.bg) за новата Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. След приемане на наредбите на горепосочените сайтове ще бъдат качени и образци на документите, необходими за кандидатстване. както и заповедите за определяне на периодите за прием на заявления за подпомагане по тях.
Съгласно одобрения от ЕК текст на подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“:
Предимство при класирането и одобряването на проекти, ще имат кандидати, които са осъществявали дейност най-малко 3 години преди датата на кандидатстване. Освен това ще се дава предимство и на:
- проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит или образование в сектора, за който кандидатстват;
- кандидати, одобрени по подмярка 6.1. „Стартова помощ за неземеделски дейности“;
- проекти на тютюнопроизводители;
- проекти в секторите, посочени в т. „мерки по създаване на нови предприятия и стимулиране на предприемачеството“ от националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия (например: компютри, оптика и електроника; автомобили и други превозни средства; метални изделия; печатарска промишленост; информационни технологии);
- проекти фокусирани върху най-бедните райони (северозападен и/или северен централен район).

По подмярка 6.4. се предвижда да се предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:
• Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);
Допълнително от Министерството на земеделието и храните ще бъде определен и списък с населени места от селските райони, в които по подмярка 6.4 ще бъдат допустими инвестициите за развитие на селския туризъм.
• Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали)
• Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.);
• Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
•Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.
Няма да се предоставя финансова помощ за хазарт, финансови услуги, голф, сектори и дейности, определени за недопустими в Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (сектори „Рибарство и аквакултури”, първичното производство на селскостопански продукти, преработка на селскостопански продукти, когато крайният продукт е в Приложение I на Договора за функциониране на Европейския съюз), производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за продажба.

При определянето на едно предприятие за микропредприятие се следва дефиницията на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията т.е. микропредприятия са тези, които имат средносписъчен брой на персонала, по-малък от 10 души, и годишен оборот, който не превишава 3 900 000 лв. и/или стойност на активите, която не превишава 3 900 000 лв.

Проектите и кандидатите трябва да отговарят и на следните условия:
• Инвестицията да се осъществява в селски район;
• Инвестицията да няма отрицателно влияние върху околната среда;
• Кандидатът да представи разработен бизнес план, който да показва икономическа жизнеспособност на инвестицията за срок от 5 години/ 10 години при строително-монтажни работи;
• Стопанството на кандидати, земеделски стопани, трябва да има стандартен производствен обем над 8 000 евро;
• Инвестициите в производство на електроенергия от биомаса не се подпомагат, ако те не произвеждат 10% топлинна енергия от общо произведената енергия.
• При производство на биоенергия (включително биогорива) суровините от  зърнени и други богати на скорбяла култури, захарни култури, маслодайни култури, както и суровини, които могат да се използват за фуражи се ограничават до 20%.
Ограниченията от 20% не се прилагат за отпадъчни продукти от тези култури, които не се използват за фуражи.
Подпомагат се проекти за обновяване или изграждане на места за настаняване с до 20 помещения за настаняване.
Финансовата помощ не може да надвишава 75% от общите допустими разходи и при спазване на правилата за „минимална помощ“ при спазване на условията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis т.е. размерът на помощта не трябва да надхвърля 200 000 EUR за период от три бюджетни години.
Минимална стойност на допустимите разходи – 10 000 евро.
Максимална стойност на допустимите разходите по проекта – 600 000 евро.
В случай на интегриран проект, разходите за неземеделската дейност не следва да надвишават посочените максимални стойности.