Въпрос:

Здравейте.
Бенефициент съм по мярка 6.1 отглеждам 2,2 декара оранжерийни домати и 2,5 декара открито производство-домати. Искам да отглеждам и един декар чушки, ще наруша ли мярка 6.1 и ще мога ли да участвам за субсидии по обвързано плащане?
Благодаря.

Отговор: 

В отговор на поставеният от Вас въпрос искаме да Ви информираме, че след като не сме запознати детайлно с бизнес плана Ви и съдържанието на сключеният Ви договор с Държавен фонд земеделие (ДФЗ), не можем да Ви отговорим категорично, но Ви информираме, че съгласно Наредба № 14 от 28 май 2015 г. за прилагане на подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014 - 2020 г.. (Обн. ДВ. бр.40 от 2 Юни 2015г. - http://www.lex.bg/bg/mobile/ldoc/2136523873) не трябва да променяте отглежданите култури без изрично разрешение от ДФЗ.
Съгласно чл. 18. от Наредба № 14 от 28 май 2015 г. за прилагане на подмярка 6.1:
„чл. 18. (1) След сключване на договора за предоставяне на финансова помощ не се допуска промяна в бизнес плана, свързана със замяна на заложените за отглеждане животни (с изключение на подмяна/замяна на един вид дребен рогат добитък с друг вид такъв) и основни земеделски култури, с изключение на преминаване от един вид едногодишни култури в друг вид едногодишни култури. Включването в стопанството на допълнителни и непосочени в бизнес плана видове култури и/или животни е допустимо само след изричното писмено одобрение на РА.
(2) Промяната на вида на отглежданите земеделски култури по ал. 1 е допустима само в случаите, когато заложените в бизнес плана инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи могат да се използват за отглеждането и на новите земеделски култури, освен ако не се извърши съответна промяна и във вида на инвестициите.
(3) Промяната на вида на отглежданите земеделски култури по ал. 1 е допустима само в случаите, когато това не води до несъответствие с изисквания по чл. 13, ал. 7.

Можете да подадете уведомително писмо по образец до ДФЗ (http://www.dfz.bg/bg/prsr-2014-2020/merki-podpomagane/) за исканата от Вас промяна по бизнес плана.
Относно евентуалното Ви кандидатстване по директните плащания по схемата за обвързано подпомагане за  зеленчуци, няма забрана одобрени кандидати по подмярка 6.1. да кандидатстват по тази схема, разбира се при условие, че отговарят на изискванията по схемата. Разбира се зеленчуците, с които кандидатствате по схемата за обвързано подпомагане за  зеленчуци трябва да са включени и в бизнес плана Ви по подмярка 6.1.