Въпрос:

Здравейте,
по инветстиционната мярка за малките стопанства 4.1.2 "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства" искам да построя оранжерии. Квадратурата която искам да покрия по проектна стойност надвишава максимално допустимите разходи за едно проектно приложение от 25 000 евро. Аз съм готов да си покрия разликата, но не знам как би се тълкувало от разплащателната агенция фонд Земделие. Как би се тълкувало от разплащателната агенция, че те ще фининансират до максимално допустимите разходи или че този проект е недопустим за тях. Това е много важно за мен, защото ще започнем проектиране и внасяне на документи за искане за разрешително за строеж в общинските служби, което е изискване при кандидатстването. Трябва да знаем какъв проект да подготвим. Втория ми въпрос е свързан с колеткивните инвестиции. Можем ли двама земеделски производителя (с брат ми), да изградим оранжерия с обща площ, която ще стопанисваме. И двама души достатъчни ли са за признаване за колективна инвестиция по тази мярка.

Благодаря ви предварително!!

Отговор: 

Във връзка със зададените от Вас въпроси Ви информираме, че на този етап наредбата за прилагане на подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства” от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. е в процес на изготвяне и не можем да Ви дадем еднозначен и окончателен отговор преди нейното обнародване в държавен вестник.

Относно първият въпрос: По принцип разходите, за които кандидатствате и описвате в проекта трябва да са на стойност до 25 000 евро. Единствено в една от таблиците в бизнес плана наречена "Инвестиционни разходи, за които не се кандидатства за подпомагане, но са част от цялостния обект на инвестицията и без тях обектът не може да бъде завършен и/или да функционира самостоятелно" може да включвате допълнителни разходи извън максимума от 25 000 евро. Накратко казано може да кандидатствате за различни части от изграждането на оранжерията (до размера на допустимите разходи), а останалата част да реализирате със собствени средства.
Например по проекта може да кандидатствате за изграждане на конструкцията и закупуване и монтаж на стъкла, а оборудването да извършите със собствени средства.

Относно вторият въпрос: На този етап се очаква най-малкият брой кандидати за колективни инвестиции да е 4 или дори 6 лица. Може да има забрана при колективни инвестиции да има свързаност между лицата, но все още всичко е в процес на обсъждане.