Въпрос:

Привет!
      Ще се регистрирам като земеделски производител м. април.  Имам земя / овощна градина / с регистрирано правно основание за ползване на земеделските земи в общинската служба по земеделие по местонахождение. Мога ли да подам заявления за подпомагане за директни плащания през 2017 г. и да участвам в проекта на подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“, който се очаква да стартира през месеците юни-юли 2017-та година.

Отговор:

         В отговор на поставеният от Вас въпрос, Ви информираме, че информацията която предоставяте е твърде недостатъчна за да Ви дадем конкретен отговор. По принцип няма изрично нормативно определено ограничение и забрана млади фермери подали заявление за подпомагане по директните плащания да кандидатстват и по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“.
В конкретния случай е важно от кога Вие стопанисвате земеделска земя с цел производство на земеделска продукция:
- В случай, че към датата на кандидатстване по подмярка 6.1. стопанисвате земеделска земя повече от 18 месеца, то Вие съгласно чл. 5, ал. 4 на Наредба № 14 от 28 май 2015 г. за прилагане на подмярка 6.1 (Обн. ДВ. бр. 40 от 2 Юни 2015г. - http://www.lex.bg/bg/mobile/ldoc/2136523873) няма да сте допустим за кандидатстване по подмярка 6.1.;

Искаме да Ви предоставим по-подробно Условията и изискванията за кандидатстване по тази подмярка, които са официално определени в Наредба № 14 от 28 май 2015 г. за прилагане на подмярка 6.1.

В Наредба № 14 от 28.05.2015 г. е записано следното: Бенефициентите по подмярката могат да бъдат физически лица или еднолични търговци или ЕООД-та, регистрирани като земеделски стопани по Наредба №3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (Обн. ДВ. бр.10 от 5 Февруари 1999г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.31 от 28 Април 2015г. - http://lex.bg/laws/ldoc/-549710334), които отговарят на следните критерии за допустимост:
- икономическият размер на стопанството да е в границите между 8 000 и 16 000 СПО. Всяка земя, която се взима предвид при определяне на първоначалния минимален СПО от 8 000 евро да е с представен документ за собственост и/или договор за аренда/наем с минимален срок от 5 години.
СПО представлява условните, а не реалните приходите на стопанството и се изчислява на базата на осреднени за България цени и добиви от отглежданите в стопанството култури или животни, без да се включват данъците и преките плащания, т.е. две стопанства отглеждащи две еднакви култури или животни с еднаква площ ще имат и еднакъв икономически размер. СПО се изчислява с помощта на таблица, която е приложение към наредбите по прилагане на съответните мерки. На сайта на НССЗ на ел.адрес: www.naas.government.bg/bg/Изготвяне-проекти/19/3363 е публикувана таблицата. Таблицата е включена и като приложение № 1 на Наредба № 14 от 28.05.2015 г.
- да са на възраст от 18 до 40 години към датата на подаване на молбата за подпомагане (За ЕООД-та – изискването е за собственика и управителя на стопанството);
- не по - рано от  18 месеца преди датата на кандидатстване по мярката те да са регистрирани за първи път по Наредба №3 от 29.01.1999 г.;
- не по - рано от 18 месеца преди датата на кандидатстване по мярката да са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция;
- са предложили бизнес план за развитие на дейностите в стопанството;
- да имат завършено средно образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или средно икономическо образование със земеделска насоченост; и/или завършено висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или висше икономическо образование със земеделска насоченост; и/или удостоверение за завършен курс от минимум 150 часа или свидетелство за професионална квалификация в областта на селското стопанство. Има възможност когато младият фермер не покрива изискванията за професионални умения и познания към периода на кандидатстване, да може да бъде одобрен за подпомагане при условие, че поеме ангажимент да покрие тези изисквания, в рамките на 36 месеца от момента на вземане на решение за отпускане на помощта, но не по-късно от избрания период за проверка изпълнението на бизнес плана;

В процесът на оценка проектите по подмярката се класират и се дава приоритет на:
- проекти, които се изпълняват от бенефициенти, които имат завършено средно и/или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина или икономическо образование със земеделска насоченост;
- проекти, които се изпълняват в сектор „животновъдство” (за сега не е ясно дали зайците и птиците ще бъдат включени като приоритет) и/или в сектор „плодове и зеленчуци”;
- проекти на млади фермери, чиито стопанства са в процес на преход към биологично производство или са преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91.
- проекти на млади фермери, които създават заетост и нови работни места

В процесът на оценка проектите на млади земеделски производители, които не са събрали минималният брой точки (10 точки) няма да бъдат одобрени за подпомагане. Подробно критериите за подбор и начина на изчисляване на точките са описани в приложение № 3 на Наредба № 14 от 28.05.2015 г.
Помощта се предоставя за изпълнение на заложените в бизнес плана дейности, инвестиции и цели, необходими за развитието на земеделското стопанство и допустими за подпомагане. Общият размер на помощта не може да надвишава 25 000 евро. Изплащането на помощта ще става на два пъти. Първо плащане е  в размер  до 12 500 евро и да се изплаща веднага след одобрение на проекта. Второ плащане също е  в размер  до 12 500 евро и да се изплаща само при точно изпълнение на всички заложени в бизнес плана дейности, инвестиции и цели.

Информираме Ви, че на този етап съгласно Индикативната годишна работна програма за 2017 г. по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/PRSR.aspx) е планирано подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. да стартира през м. юли 2017 г. Уточняваме, че този график е индикативен и може да бъде променян! 

Бихме искали също така да Ви информираме, че за първият прием на проекти по подмярка 6.1. през 2015 г. Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) изготвяше безплатно проектите на кандидати млади фермери по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани”, но за втория прием все още не е уточнен този въпрос.

Относно подпомагането по схеми за директни плащане 2017 г. бихме искали да Ви информираме, че за да може да получавате Директни плащания е необходимо да отговаряте на изискванията за Активен фермер (Регламент (ЕС) 1307/2013 от 2015г.(чл. 9)). За да изпълните това условие трябва да се регистрирате или да сте вече регистриран земеделски стопанин по реда на Наредба № 3/1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.  в Областна дирекция "Земеделие" (ОДЗ) по постоянен адрес на физическото лице или едноличния търговец или по седалището на юридическото лице.  Важно е да знаете, че площите които заявявате за Директни плащания за кампания 2017 г. трябва да са с регистрирано правно основание в Общинска служба по земеделие до 15 февруари 2017 г.

От следващите  линкове  може да се запознаете подробно за всички схеми, условията за подаване на заявления, като обръщаме внимание, че има промяна в нормативната уредба, която регламентира условията за кандидатстване през 2017 г. Освен това е необходимо предварително много добре да сте запознати с декларативната част по всяка схема от Заявлението за подпомагане, чрез които вие поемате ангажиментите и при неизпълнение ще търпите санкции.

http://www.mzh.government.bg/MZH/Libraries/%d0%a1%d0%bf%d0%b8%d1%81%d1%8a%d0%ba_%d0%bd%d0%b0_%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80_%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d1%8a%d0%b4%d0%bd%d0%b8_%d0%be%d1%80%d0%b3/%d0%a0%d0%b0%d0%b7%d1%8f%d1%81%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%94%d0%9f%d0%9f-2017__1.sflb.ashx
http://www.dfz.bg/bg/dp-2014-2020/zak/
http://www.mzh.government.bg/MZH/Libraries/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE2/naruchnik_short_doc.sflb.ashx

Подаването на заявления за директни плащания започна на 1 март и ще приключи на 15 май 2017 г. (без санкция)

За да участвате кампанията за директни плащания за 2017 г. трябва да сте:
• Регистриран като земеделски стопанин
• Физическо лице (ФЛ) навършило 18 години или
• Едноличен търговец (ЕТ) или
• Юридическо лице (ЮЛ)

От дадената от Вас информация при определени условия бихте могли да бъдете допустим по някоя от следните схеми:

Схеми за подпомагане на земеделски стопани базирани на площ:
• Схема за единно плащане на площ (СЕПП)
• Схема за преразпределително плащане
• Схема за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания)
• Схема за млади земеделски стопани
Схеми за подпомагане на земеделски стопани за плодове и зеленчуци
• Схема за обвързано подпомагане за плодове (основна група) или
• Схема за обвързано подпомагане за плодове (сливи и десертно грозде)

Схеми за подпомагане на земеделски стопани базирани на площ
Минималната допустима площ е 0.5 хектара = 5 декара. Допустимите площи са обработваеми земи, постоянно затревени площи и трайни насаждения. На тези площи трябва да се произвежда земеделска продукция или да се извършва паша или да бъдат поддържани в състояние което позволява извършването на тези дейности. Угарите се подпомагат само ако бъде извършена обработка до 31 май 2017. Трайните насаждения са допустими за подпомагане, когато: най-малко 70 % от растенията, включени в референтния парцел, са живи (не изсъхнали).

Схема за единно плащане на площ (СЕПП)
СЕПП е основната схема за подпомагане с директни плащания. Подпомагането се базира на хектар допустима земеделска площ, върху която земеделският стопанин извършва земеделска дейност.
• Схема за преразпределително плащане
За първите до 30 ха допустими площи по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) за всяко стопанство, независимо от размера.;
• Схема за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания)
За площта с угар; Стопанство с обработваема земя между 10 ха и 30 ха (включително) трябва да има поне 2 различни земеделски култури. Основната култура не трябва да обхваща повече от 75% от обработваемата земя. Стопанство с обработваема земя над 30 ха следва да има поне 3 различни земеделски култури. Основната култура не трябва да обхваща повече от 75% от обработваемата земя, а двете основни култури – не трябва да са повече от 95% от обработваемата земя.
• Схема за млади земеделски стопани
Плащането  се извършва до 30 хектара, като е с надбавка 25% от плащанията зна хектар по СЕПП. Трябва да бъдете ФЛ или ЮЛ на възраст до 40 години. Стопанството трябва да е създадено преди не повече от 5 години преди кандидатстването по схемата. 

Схеми за подпомагане на земеделски стопани за плодове и зеленчуци
• Схема за обвързано подпомагане за плодове (основна група)
Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за плодове имат земеделски стопани на територията на цялата страна, които стопанисват минимум 0,5 хектара от следните видове култури:
- Ябълки
-  Круши
-  Кайсии/зарзали
-  Праскови/нектарини
-  Череши
-  Вишни
- Ягоди
- Малини

Площите трябва да бъдат допустими за подпомагане по СЕПП. Минималният размер на парцела трябва да е 0.1 ха Необходимо е от площите да е получен и реализиран на пазара добив от съответната култура. Подпомагането се осъществява за хектар от отглеждана култура, както следва от таблицата.

За да бъдете подпомогнати трябва да представите документи, доказващи реализацията на продукцията от съответните култури. Пример за тези документи са: фактури и/или фискални касови бележки, издадени от фискално устройство,
Документите, които ще се използват за доказване на добиви за Кампания 2017 трябва да са издадени в периода 1 февруари 2017 г.-31 януари 2018 г.
Освен подаването на заявление за подпомагане за Кампания 2017 в периода 1 до 31 януари 2018 г. кандидатите следва да представят и декларация по образец за произведената продукция през годината на кандидатстване, както и документи, които доказват нейната реализация, в съответните областни дирекции на Държавен фонд „Земеделие“-РА.

Схема за обвързано подпомагане за плодове (сливи и десертно грозде)
Право на подпомагане имат земеделски стопани на територията на цялата страна, които стопанисват минимум 0,5 хектара допустими площи със сливи и/или десертно грозде. Площите трябва да бъдат допустими за подпомагане по СЕПП. Минималният размер на парцела трябва да е 0.1 ха. Необходимо е от площите да е получен добив от съответната култура. Подпомагането ще бъде на хектар отглеждана култура. На подпомагане подлежат допустимите площи, за които има реализиран на пазара добив от заявената култура съгласно таблицата.

Необходимо е да представите документи които удостоверяват реализацията на стопанските култури сливи или десертно грозде.
Документите, които ще се използват за доказване на добиви за Кампания 2017 трябва да са издадени в периода 1 февруари 2017 г. - 31 януари 2018 г.
Освен подаването на заявление за подпомагане за Кампания 2017 в периода 1 до 31 януари 2018 г. кандидатите следва да представят и декларация по образец за произведената продукция през годината на кандидатстване, както и документи, които доказват нейната реализация, в съответните областни дирекции на Държавен фонд „Земеделие“-РА.