Въпрос:

Може ли да ми кажете до кога е срока за преригистриране като земеделски производител (ЗП)?

Благодаря предаварително!

Отговор: 

В отговор на поставения от Вас въпрос, Ви информираме за следното:
Според чл.5 ал.3  на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (загл. изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.) от 2017 /изм. ДВ. бр.43 от 30 Май 2017г./ https://www.lex.bg/laws/ldoc/-549710334 регистрираните земеделски стопани или упълномощени от тях лица представят ежегодно в срок от 1 октомври до края на срока по чл. 12, ал. 2 от Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (ДВ, бр. 22 от 2009 г.)  актуална информация за дейността си чрез анкетна карта с анкетни формуляри. Въз основа на представената информация областна дирекция "Земеделие" заверява регистрационната карта на земеделския стопанин за срок до края на срока по изречение първо за следващата стопанска година и издава справка, генерирана от регистъра, за декларираната от него дейност

Според чл.12.ал.2 от Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (ДВ, бр. 22 от 2009 г.) https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135625007  - Заявление за подпомагане не може да бъде подадено по-късно от 25 календарни дни след изтичане на срока по чл. 4, ал. 1, според който „Заявленията се подават през периода от 1 март до 15 май на годината, за която се кандидатства за подпомагане. Когато 15 май е неприсъствен ден, срокът за подаване на заявления за подпомагане изтича в първия следващ работен ден.“

Или казано накратко -  пререгистрацията на регистрирани земеделски стопани започва от 1 октомври /началото на стопанската година/ до изтичане на последния ден на срока за подаване на Заявления по схемите за директни плащания за съответната стопанска година. За настоящата стопанска 2017/2018 г срокът е от 1 октомври 2017 г до 9 юни 2018 г. Тъй като 9 юни е почивен ден срокът изтича в първия следващ работен ден. Трябва да се има предвид, че при заявяване на площи за подпомагане по схемите за Директни плащания, земеделският стопанин  трябва задължително да е завършил процедурата по пререгистрация за съответната стопанска година.