Въпрос:

Бих желал да попитам какви са възможностите за финансиране на проект в раздел "Пчеларство"?

Отговор:

Подпомагането на пчеларството е възможно да се извършва, както по линия на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013г., така и по Национална програма по пчеларство за тригодишния период 2011-2013 г., като между двете програми съществува ясно разграничаване на подпомаганите дейности. Изборът на програма основно зависи от броя кошери и от вида на подпомагането/ планираната инвестицията.


Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013г., в частност мерките от ос 1 са насочени към всички земеделски производители, включително и към такива, които отглеждат пчелни семейства.
Във Вашия случай вероятно ще имате възможност да кандидатствате по една или повече от мерките от ПРСР. Дадената от Вас информация е недостатъчна, за да Ви препоръчам по коя мярка от ПРСР е най-подходящо да кандидатствате за безвъзмездна финансова помощ.
Най-напред е необходимо да изчислите икономическия размер на земеделското Ви стопанството, изразен в икономически единици (ИЕ). Изчисляването се извършва с помощта „Таблиците за изчисляване на общата стандартна разлика на стопанството”, които са приложения към съответните Наредби по прилагане на долупосочените мерки, публикувани в Държавен вестник. За изчисляване на икономическия размер на Вашето стопанство може да се обърнете към експертите от  обласните офиси на НССЗ. 

Разгледайте подробно възможностите за кандидатстване по тези мерки:

1. Мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”. Проектът по тази мярка може да Ви бъде изготвен безплатно от нашата служба.


Финансовото подпомагане по тази мярка е в размер на 7500 евро (5 годишни плащания по 1500 евро). Основните условия за кнадидатстване по мярката са: да сте регистриран като земеделски производител по Наредба № 3/1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители; земеделското Ви стопанство да има икономически размер между 1 и 4 икономически единици (1 икономическа единица е 33 пчелни семейства); да сте на възраст до 60 (навършени) години, като не получавате пенсия за осигурителен стаж и възраст, както и да обработвате земеделски площи с размер не по-малък от 1 ха или 0,5 ха за трайни насаждения и/или лозя, или 0,5 ха в случаите, когато земеделските площи са разположени в планински район.

2. По мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” е допустимо подпомагането на оборудване за пчеларството (без закупуване на кошери) за следните инвестиции: транспортни средства и съоръжения, в т. ч. съоръжения за рационализиране на подвижно пчеларство, за съхраняване и първична преработка на пчелен мед и други пчелни продукти, технологични линии, цялостно пчеларско оборудване и оборудване за развъждане на пчели майки. По тази мярка се подпомага закупуването на кошери само от кандидати, притежаващи не повече от 150 пчелни семейства. Условията за подпомагане и документите за кандидатстване по тази мярка са уредени в Наредба № 8 от 2008 г.

 

3. По мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” пчеларството е допустимо за подпомагане, като точните условия ще бъдат публикувани преди отваряне на мярката.

4. Национална програма по  пчеларство за тригодишния период 2011-2013 г.
Подходящите за Вас мерки са:
• мярка B „Борба срещу вароатозата”,
• мярка С „Мерки за подкрепа на извършването на физико-химичен анализ на пчелния мед” и
• мярка D „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Общността”  –
По мерки B, C и D заявления могат да подават физически, юридически лица или сдружения на пчелари, регистрирани като земеделски производители, пчелари-проверители, които имат необходимата квалификация за извършване на пролетни профилактични прегледи.
Предвидената финансова помощ по Мярка B е в размер на 654 559 лева. От нея, 305 461 лева ще покриват разходи за осъществяване на ветеринарен контрол и оказване на помощ от пчелари-проверители. Останалите 349 098 са предвидени за закупуване на препарати в борбата срещу вароатозата, одобрени съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност.
Мярка С ще изплаща субсидии на стойност 130 912 лева.
Най-голям е бюджетът по Мярка D, а именно 5 149 199 лева. За закупуване на нови кошери са отредени 3 141 884 лева. Други разходи, които ще се финансират по мярката, са за поддържане или увеличаване на броя на пчелните семейства – до 1 745 491 лева, и за покупка и подмяна на пчелни-майки – до 261 824 лева.
Приемът на документи по трите мерки ще започне от 16 януари 2012 и ще продължи до изчерпване на бюджета.
Необходимите за кандидатстване документи ще бъдат публикувани интернет страницата на ДФЗ, в менюто „Селскостопански пазарни механизми”.