Въпрос:

Здравейте! Регистрирана съм като земеделски производител от началото на тази година. Въпросът ми е веднага след регистрацията ми /и след регистрация в регистър БУЛСТАТ/ ли трябва да подам декларация в НАП за самоосигуряващо се лице и съответно да започна да се осигурявам от следващия месец или трябва да имам реално започнала/стартирала дейност /възникнало събитие/ след което да изпратя в 7 дневен срок декларацията си към НАП?

Благодаря предварително!

 

Отговор:

Съгласно чл. 1 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, задължението за осигуряване за самоосигуряващите се лица по чл. 4, ал. 3, т. 4 /регистрираните земеделски  стопани и тютюнопроизводители/ от Кодекса за социално осигуряване възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване.

При започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност, самоосигуряващото се лице подава декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП) до компетентната териториална дирекция на НАП, подписана от самоосигуряващото се лице, в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството.

В тази декларация декларирате датата, от която упражнявате трудовата дейност и заявявате видът на осигуряването.

Тук следва да се има предвид, че когато тази декларация е подадена извън този седемдневен срок, самоосигуряващото се лице подлежи на осигуряване през  съответната календарна година само за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, т.е няма право да определи видът на осигуряването.

Видът на осигуряването може да се променя за всяка календарна година с подаване на декларация по образец от 1 до 31 януари на съответната календарна година. При прекъсване и възобновяване на съответната трудова дейност, както и при започване на друга трудова дейност през календарната година, самоосигуряващото се лице не може да променя вида на осигуряването.

Регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители задължително се осигуряват за инвалидност поради общо заболяване, за смърт и за старост. По свой избор те могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство.

Задължението за осигуряване възниква от датата на започване на трудова дейност, т.е. датата посочена в декларацията. Осигурителните вноски върху избрания осигурителен доход се внасят до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.

Земеделските стопани се осигуряват върху избран от тях осигурителен доход между 710 лв. и 3400 лв.

При осигуряване върху минималния осигурителен доход вноските са съответно както следва:

За лица, осигурени за инвалидност, старост и смърт

родени след 31.12.1959 г.

родени преди 01.01.1960 г.

710 лв. x 14.8%  =   105.08 лв. фонд „Пенсии“

710 лв. x  5%      =     35.50 лв. ДЗПО

710 лв. x  8%      =     56.80 лв. ЗО

 

Общо:                      197.38 лв.

710 лв. x 19.8%   =   140.58 лв. фонд „Пенсии“

710 лв. x      8%   =     56.80 лв. ЗО

 

 

Общо:                       197.38 лв.

За лица, осигурени за всички осигурени социални рискове, без трудова злополука и професионална болест и безработица

родени след 31.12.1959 г.

родени преди 01.01.1960 г.

 

710 лв. x 14.8%  =   105.08 лв. фонд „Пенсии“

710 лв. x 3.5%    =     24.85 лв. фонд „ОЗМ“

710 лв. x  5%      =     35.50 лв. ДЗПО

710 лв. x  8%      =     56.80 лв. ЗО

 

Общо:                      222.23 лв.

 

710 лв. x 19.8%  =   140.58 лв. фонд „Пенсии“

710 лв. x 3.5%    =     24.85 лв. фонд „ОЗМ“

710 лв. x  8%      =     56.80 лв. ЗО

 

 

Общо:                      222.23 лв.

 

НССЗ има офиси във всеки областен град на страната. Работното време на териториалните офиси на НССЗ: от понеделник до петък - от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните областни офиси на НССЗ може да намерите на нашия сайт www.naas.government.bg в рубрика „Контакти”, подрубрика „Областни офиси на НССЗ” - https://www.naas.government.bg/bg/Контакти/49

 

Главна дирекция «Съвети в земеделието и аналитична лаборатория »

Национална служба за съвети в земеделието

e-mail: gdsz@naas.government.bg

тел.: 02 / 810 09  74, 71,  75, 76,  79