Въпрос:  

Здравейте,

Търся финансиране по европейски програми за стартиране на бизнес - отглеждане на щурци. Вече отглеждам пробно и бих искал да разработя своя ферма за отглеждане на щурци.

Прегледах Стартовата помощ за земеделски стопанства, по която евентуално мога да получа финансиране, но изникнаха някои въпроси, на които моля, да отговорите:

В таблица СПО няма ред за такъв тип насекоми - къде мога да ги сложа, за да изчисля производственяи си обем и с каква мерна единица?

Трябва ли ми регистрация като животновъден обект?

Поздрави!


Отговор:

В отговор на поставения от Вас въпрос Ви информираме, че финансирането на земеделската дейност в България от страна на Министерство на земеделието (МЗм), в рамките на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз, се извършва за активни земеделски стопани с вече създадени стопанства. Съгласно действащата нормативна уредба, за да кандидатстване за подпомагане, задължително трябва да сте регистриран земеделски стопанин по реда на Наредба №3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, (http://lex.bg/laws/ldoc/-549710334), т.е. да имате създадено земеделско стопанство и да сте земеделски стопанин. Неяснотата идва от това, че в анкетния формуляр за регистрация като земеделски стопанин по реда на Наредба № 3 от 1999 г. не съществува код, който да отразява дейността отглеждане на Щурци.  В Приложение 3 към анкетния формуляр има възможност да бъде отразено в код 4030 – Други.

Тъй като създаването на земеделско стопанство със щурци е казус, по който ние неможем да се произнесем категорично, Ви препоръчваме да се обърнете към министерство на земеделието(МЗм) за да разгледат Вашия нетипичен случай и по конкретно да се свържете с Дирекция Идентификация на земеделските парцели“, която отговаря за прилагането на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, както и към Дирекция „Животновъдство“ към Министерството на земеделието (МЗм).

Бихте могли да се свържете с тях като им пишете  на Електронна поща: mail@mzh.government.bg или на телефоните за информация посочените в сайта на МЗ: https://www.mzh.government.bg/bg/kontakti/      

Телефон за информация: 02/985 11 383;  02/985 11 384

ВАЖНО!!! За да започнете законно да осъществявате дейността по отглеждане на щурци, обекта подлежи на регистрация и контрол, като животновъден обект (ЖО). Регистрацията на ЖО е по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135512300), като се подава заявление в Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), на чиято територия се намира обекта.

Може да намерите техни координати на следния линк:

https://www.bfsa.bg/bg/Page/contacts/index/contacts/%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A2%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%98.

Подробна информация и образци на документи може да намерите на сайта на БАБХ: https://www.bfsa.bg/bg/Page/examples-health-care/index/examples-health-care/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B7

В допълнение, преди да стартирате процедура по регистрация на ЖО е необходимо да подадете уведомление за инвестиционно намерение в съответната Регионална инспекция по околна среда и води (РИОСВ) списък с тях може да намерите на следният линк: https://www.moew.government.bg/bg/kontakti/regionalni-inspekcii-po-okolna-sreda/, тъй като отглеждането на щурци може да окаже отрицателно въздействие върху околната среда и да наруши биологичното разнообразие.

Относно финансирането на тази дейност, както Вие сте констатирали в таблицата за изчисление на СПО, няма код за отглеждане на насекоми, с който да изчислите икономическия размер на вашето стопанство. Тоест, дейността отглеждане на насекоми, във вашия случай Щурци, не се подпомага по Програма за развитие на селските райони (ПРСР). ПРСР подпомага развитието на Земеделието, главно в сектори „Плодове и зеленчуци“, „Животновъдство“,  и „Етеричномаслени култури“.

Тъй като нямаме достатъчно информация за Вашето стопанство ако съществува такова, Ви съветваме да посетите най-удобния за Вас офис на НССЗ. След като експертите се запознаят подробно с Вашата дейност и намерения, ще Ви дадат подробна и изчерпателна информация, включително за възможности за кандидатстване за получаване на финансиране по ПРСР 2014-2020 г.

Експертите на НССЗ предоставят безплатни консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, както и по въпросите свързани с Програмата за развитие на селските райони. Те имат богат опит при изготвяне  и управление на бизнес планове на млади фермери и малки стопанства и могат да Ви окажат съдействие при кандидатстване по мерки от ПРСР.


НССЗ има офис във всеки областен град на страната.

Работно време на Териториалните областни офиси на НССЗ е от понеделник до петък -  от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните офиси на НССЗ може да намерите на сайта ни (www.naas.government.bg): рубрика „Контакти”, подрубрика „Областни офиси на НССЗ” - https://www.naas.government.bg/contacts/p49


Главна дирекция «Съвети в земеделието и аналитична лаборатория »

Национална служба за съвети в земеделието

e-mail: gdsz@naas.government.bg

тел.: 02 / 810 09 71, 74, 76, 77, 78, 79 и 91