Въпрос:  

Здравейте, на 33 години съм, ветеринарен лекар и искам да кандидатствам по програма млад фермер. Въпросът ми е има ли мярка за финансиране отглеждането на цветя?


Отговор:

В отговор на поставеният въпрос Ви информираме, че предоставената ни базова информация е твърде недостатъчна за да Ви предоставим еднозначен отговор. Въпреки това, с информацията по – долу ще се опитаме в максимална степен да ви ориентираме за възможностите за финансиране отглеждането на цветя.

На първо място, Ви информираме, че съгласно действащата нормативна уредба, основно изискване за да кандидатствате за подпомагане е да сте регистриран земеделски стопанин по реда на Наредба №3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (http://lex.bg/laws/ldoc/-549710334), т.е. да стопанисвате земеделска земя и/или осъществявате производство на земеделска продукция. Регистрацията се извършва в Областната дирекция "Земеделие" (ОДЗ) по постоянния адрес на физическото лице или едноличния търговец или по седалището на юридическото лице въз основа на анкетни карти с анкетни формуляри, попълнени от земеделския стопанин и заверени в Общинска служба „Земеделие“ по местонахождение на стопанисваните имоти.

При кандидатстване за подппомагане по мерките от ПРСР 2014-2020г. друго основно изискване е стопанството да има определен икономически размер, измерен в  Евро стандартен производствен обем (СПО). СПО е стойността на продукцията, която отговаря на средната стойност за даден район за всеки един земеделски продукт. Икономическият размер на стопанството се определя посредством Таблицата за изчисляване на икономическия размер на земеделските стопанства е приложение към Насоките за кандидатстване по съответните мерки на ПРСР. За да може да изчислим конкретният икономически размер на вашето стопанство и в зависимост от резултата Ви насочим към подходяща мярка за кандидатстване, имат значение вида на цветята (културите), които отглеждате, както и размерът на  площта, върху която се отглеждат. В таблицата за изчисляване на СПО цветята са разделени на четири категории: цветя - за рязан цвят, цветя - луковични растения, цветя – саксийни и цвета -  оранжерийни.

 

 

минимум

максимум

3091

Цветя-за рязан цвят

1,9 дка

3,6 дка

3092

Цветя –луковични растения

1,9 дка

3,6 дка

3093

Цветя - саксийни

1,9 дка

3,6 дка

3200

Цветя - оранжерийни

1,25 дка

2,4 дка

Важно значение при кандидатстване за финансово подпомагане по мерките от ПРСР има и обстоятелството в кой сектор се развива стопанството, т.е. дали стопанството включва отглеждането на т.нар. приоритетни култури и/или животни от чувствителни сектори, за което кандидатът би получил приоритет (допълнителни точки). Така например, отглеждането на цветя не е определяно като приоритетно в никой от досегашните приеми на проектни предложения през програмния период 2014 - 2020 г. Това не означава автоматично, че при евентуално кандидатстване по съответната подмярка бихте били недопустим кандидат, а че проектното Ви предложение няма да получи приоритет по този критерий, т.е. няма да получи точки за тази дейност, а само по онези от останалите предварително определени критерии за подбор в насоките за кандидатстване, на които стопанството Ви отговаря.

В тази връзка Министерство на земеделието (МЗм) публикува ежегодно на сайта си Индикативна годишна работна програма на ПРСР, в т.ч. за 2022 година, която съдържа мерките, по които ще бъде отворен прием на проектни предложения през настоящата година (https://www.mzh.government.bg/bg/search/?q=%D0%98%D0%9D%D0%94%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%90+%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A8%D0%9D%D0%90+%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9D%D0%90+%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90+%D0%97%D0%90+2022+%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%90&%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B8=).

Видно от публикуваната програма се очаква до края на настоящата 2022 календарна година да има прием на проектни предложения по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014-2020 г. в периода м. Октомри – м. Ноември.  

Във връзка с горното накратко ще Ви представим условията за кандидатстване и финансово подпомагане валидни за последния прием на проектни предложения по Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“, като Ви обръщаме внимание, че са възможни промени в тях в предстоящите приеми.

Съгласно Условията за кандидатстване по 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР, за да са допустими кандидатите, трябва да отговарят на изискванията, посочени по-долу. На линкът може да намерите цялата документация по последния прием по подмярка 6.1 https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/7e1e05c9-05c2-4058-9a48-f27556e64486

Основните изисквания са:

Към датата на подаване на проектното предложение кандидатите трябва:

  • Да са регистрирани за първи път като земеделски стопани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани;
  • Да имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 8000 евро и 16 000 евро включително;
  • Да са започнали да отглеждат животни в собствен или нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производство на земеделска и животинска продукция;
  • Да са собственици, наематели и/или арендатори на цялата налична в земеделското стопанство земя.

Към датата на подаване на проектното предложение не трябва да са изминали повече от 18 месеца от стартирането на земеделската Ви дейност и/или първата Ви регистрация като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г., както и да сте на възраст не повече от 40 навършени години.

Бъзмъзмедната финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 25 000 евро, платими на два транша по 12 500 евро.

Проектните предложения се оценяват съгласно определените критерии за оценка на проектните предложения, т.е. получават или неполучават точки по тях. Проектните предложения по подмярка 6.1 се оценяват при спазване на следните критерии, като не е задължително те да отговарят ва всички едновременно. Критериите за оценка на проектните предложения са:

- Кандидатът има завършено средно и/или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина или икономическо образование със земеделска насоченост;

- Проектни предложения с дейности, насочени в сектор "Животновъдство" и сектор "Плодове и зеленчуци";

- Проектни предложения на млади фермери, чиито стопанства са сертифицирани или планират да се сертифицират за биологично производство на земеделски продукти и храни;

- Проектни предложения с инвестиции в иновативни за стопанството технологии, като - иновативни производствени технологии;

- Проектни предложения, които водят до създаване на нови работни места.

Обръщаме Ви внимание, че ако проестното преложение е получило приоритет (точки) по някой от критериите за оценка, кандидатът е длъжен да поддържа съответствие с всеки един от критериите, на които е отговарял проектът му през целия период - от датата на подаване на проектното предложение до изтичане на пет години от датата на сключване на административният договор за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ.

По подмярката е утвърдена методика за оценка на проектните предложения. Всеки от критериите носи определен брой точки. Подпомагат се проектни предложения, получили не по-малко от 20 точки по критериите за оценка.

В предходни приеми (2015 и 2018 година) НССЗ изготвяше безплатно и проектни предложения на кандидати по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014-2020 г.

Очакваме през предстоящия прием експертите на НССЗ да изготвят безплатно за земеделските стопани бизнес планове за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014-2020 г.

В заключение, тъй като не разполагаме с достатъчно конкрена информация за Вашето стопанство, Ви съветваме за допълнително възникнали въпроси да посетите най - близкия за Вас териториален областен офис на НССЗ или да се свържете с експертите ни по телефона.

След като се запознаят с Вашата дейност и намерения, експертите ни ще Ви дадат безплатни консултации, информация и съвети за развитие на стопанството, включително консултации в областта на растениевъдството (възможност за почвен анализ), животновъдството и аграрната икономика, както и по въпросите свързани с ПРСР 2014 -2020 г. Службата имат богат опит при изготвяне и управление на бизнес планове на млади фермери и малки стопанства, и ще Ви окажат пълно съдействие при кандидатстване по мерките от ПРСР, по които службата работи.

НССЗ има офиси във всеки областен град на страната. Работното време на териториалните офиси на НССЗ е: от понеделник до петък - от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните областни офиси на НССЗ може да намерите на сайта ни (www.naas.government.bg): рубрика „Контакти”, подрубрика „Областни офиси на НССЗ” - https://www.naas.government.bg/contacts/p49


Главна дирекция «Съвети в земеделието»

Национална служба за съвети в земеделието

e-mail: gdsz@naas.government.bg

тел.: 02 / 810 09 71, 72, 74, 76, 79 и  98