Въпрос:

Здравейте, 

В рамките на юни месец бих искала да тествам проби от компост за нива на тежки метали Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn , Ешерихиа коли и Салмонела.

Дали правите такива анализи и какви са цените за тези услуги?

Благодаря предварително,


Отговор:

В отговор на поставения от Вас въпрос Ви информираме, че  в Център за изпитване и оценка на пригодността и качеството на почвите към НССЗ не се извършват анализи на биологично третирани отпадъци (компост, биотор), както и не извършваме анализи за съдържание на тежки метали.

 В лабораторията към НССЗ се изследват почвени проби, за определяне на основния хранителен режим в почвата. Извършват се анализи за определяне съдържанието на минерален азот (амонячен и нитратен), усвоими фосфор и калий, активен калций, хумус и общ азот. На база на резултатите може да Ви бъдат изготвени препоръки за торене за желаната от Вас култура. Торовите норми се определят от специалист, в зависимост от агроклиматичните условия на района, типа почва, отглежданата култура, историята на полето (предшественик, торене, добив) и други фактори.

Анализът на пробите се извършва по утвърден ценоразпис, който може да намерите на сайта на НССЗ на следния линк https://www.naas.government.bg/content/files/2022/05/19/95c7614faf96f40347d26aa4e3f146a5.pdf, а заплащането се извършва по банков път по следната сметка https://www.naas.government.bg/data/image/Lab/Smetka%20NSSZ%20UNICREDIT%20BULBANK.pdf.

Взетите почвени проби могат да бъдат донесени на място или изпратени по куриер с попълнени заявление за почвени проби, декларация за защита на личните данни и приложено копие от платежно нареждане, като образци може да намерите на следните линкове:

 - заявление за почвени проби – тук,

 - декларация за защита на личните данни – тук .

Резултатите от агрохимичните анализи могат да Ви бъдат предадени лично, изпратени по е-mail или чрез куриер.

Повече информация за лабораторията към НССЗ може да намерите на сайта ни https://www.naas.government.bg/ в рубрика „Център за изпитване и оценка на пригодността и качеството на почвите ” или да се  свържете по телефона с нас.

За изследване на проби от компост за нива на тежки метали Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn , Ешерихиа коли и Салмонела, бихте могли да се обърнете към ИПАЗП „ Никола Пушкаров“ http://www.issapp-pushkarov.org/

 или  Централна лаборатория за химични изпитвания и контрол (ЦЛХИК) – София https://www.bfsa.bg/bg/Page/clhik/index/clhik/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%20%EF%BF%BD


 

НССЗ има офиси във всеки областен град на страната. Работното време на териториалните офиси на НССЗ: от понеделник до петък - от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните областни офиси на НССЗ може да намерите на нашия сайт www.naas.government.bg в рубрика „Контакти”, подрубрика „Областни офиси на НССЗ” - https://www.naas.government.bg/contacts/p49


Главна дирекция «Съвети в земеделието»

Национална служба за съвети в земеделието

e-mail: gdsz@naas.government.bg

тел.: 02 / 810 09 71, 75, 76, 78 и 79;

тел. лаборатория:  02 / 810 09 93