Въпрос:

Здравейте, интересувам се на какви условия трябва да отговарям за да кандидатствам по мярката 6.1 от ПРСР и какви документи са ми необходими?

 

Отговор:

В отговор на поставения от Вас въпрос Ви информираме, че приемът по подмярка  6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ (подмярка 6.1) от Програмата за развитие на селските райони за периода за периода 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.) е отворен в момента.

Текущият прием на проектни предложения започна на 02.11.2022 г. и ще приключи в 17:30 ч. на 06.01.2023 г.

Имайте предвид, че друг прием по подмярката в рамките на настоящия планов период 2014-2020 г. не е планиран.

Условията за кандидатстване по процедурата са публикувани в Информационна система за управление и наблюдение  на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020). Достъп до цялата документация в т.ч. и до „Условията за кандидатстване“ и „Условията за изпълнение“ може да имате от този линк: https://eumis2020.government.bg/bg/s/5f786d6b-c0aa-4d96-aa29-6cfa458d99fb/Procedure/Info/b9a0dbcb-40df-4898-8de2-d0cc5618312d

Задължителни изисквания по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ (посочени в „Условия за кандидатстване“):

А) Кандидатите се подпомагат при условие, че са:

- физически лице;

- еднолични търговци (ЕТ) или еднолични дружества с ограничена отговорност, регистрирани по Търговския закон;

- на възраст от 18 до 40 навършени години (включително);

- притежават професионални умения и компетентности (допустимо е в проекта да бъде отбелязано, че ще бъдат изпълнени до 36 месеца от сключване на административния договор за подпомагане и най-късно до избрания период на проверка изпълнението на бизнес плана).

Б) Към датата на подаване на проектното предложение кандидатите трябва да:

- са регистрирани за първи път като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г. ) (до 24 месеца преди подаване на проектното предложение);

- са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция (до 24 месеца преди подаване на проектното предложение);

- имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) между 8 000 евро и 16 000 евро (допустимо е да бъдат включени площи с намерение за засаждане през текущата година спрямо стопанската година на кандидатстването – спазва се минимален брой растения на декар за различните култури и се посочва изрично периодите за засаждане/засяване. За изчисляване на СПО за текущата стопанска година се изключват намерения за закупуване животни, за засаждане на ягоди и за трайни насаждения с вкоренен по картонажен метод материал.);

- са собственици, наематели и/или арендатори на цялата земя в стопанството и са собственици и/или наематели на животновъдните сгради и помещения за животновъдната дейност (ако има такава) – договорите за наем и/или аренда трябва да са влезли в сила към датата на подаване на проектното предложение, да са с минимален срок 5 години и не са изтекли повече от 24 месеца от срока;

- представят при кандидатстването бизнес план, чийто срок за изпълнение е максимум 5 години, който показва увеличение на СПО с минимум 4 000 евро към избрания момент на проверка на изпълнението и поне една инвестиция от минимум 700 лева в дълготрайни материални и/или нематериални активи).

 

В „Документи към Условия за кандидатстване“ ще намерите всички необходими документи, които трябва да бъдат попълнени от Вас, за да можете да кандидатствате, но също така и разяснения към различните части на документите за попълване и на съдържанието на специфични термини. 

ВАЖНО! НССЗ чрез своите Териториални областни офиси приема заявления от младите фермери за предоставяне на консултантски пакет А2Б в случай на желание за кандидатстване по подмярка 6.1. Консултантският пакет А2Б включва съвети и информация за всички съпътстващи съответното стопанство обстоятелства, включително и безплатно изготвяне на бизнес план и заявление за подпомагане.  

Начална дата на прием на заявления за консултантски пакет А2Б - 02.11.2022 г.

Крайната дата - 30.12.2022 г.

 

Заповядайте в най-удобния за Вас офис на НССЗ.  Експертите на НССЗ предоставят също безплатни консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, както и по въпросите, свързани с Програмата за развитие на селските райони. Те имат богат опит при изготвяне и управление на бизнес планове на млади фермери и могат да Ви окажат съдействие при кандидатстване по мерки от ПРСР, включително и по подмярка 6.1.

 

Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните областни офиси на НССЗ може да намерите на нашия сайт www.naas.government.bg в рубрика „Контакти”, подрубрика „Дирекция "Териториални областни офиси”

 

 

НССЗ има офис във всеки областен град на страната.

Работно време на Териториалните областни офиси на НССЗ

е от понеделник до петък -  от 9.00 ч. до 17.30 ч.