Въпроси:

Здравейте, имам въпроси относно прилагането на стандартите ДЗЕС 6 и ДЗЕС 7.

1) Обработката на терен в чувствителният му период, с дискова брана, счита ли се за нарушение на стандарта ДЗЕС 6?

За пример служи парцел с реколтирани слънчоглед и царевица и последващата му подготовка, за засяването на пшеница.

2) В ДЗЕС 6 се споменава за "гратисен" двуседмичен период в рамките на чувствителния период за терена, в който е възможно обработването на земята и последващото й засяване. Има ли забранени сред обработките в този случай, визирам оране, култивиране, дискуване? Този" гратисен период", в който се допуска липса на почвена покривка на парцела и за двата чувствителни периода -летен и зимен ли е приложим?

3) Съсласно новите изисквания в ДЗЕС 7, стопанство, обработващо повече от 10 ха, трябва да подържа поне 4% от земята си като непроизводствена, включително да я оставя като угар , или ако отглежда покривни, междинни или азотфиксиращи култури, се задължава да поддържа поне 7% от земята като непроизводствена, включително да я остави като угар. Във втория случай се определя минимален дял от 3% за непроизводствени площи и угар.

 Въпросът ми е има ли изискване за минимален дял и на покривните ,междинни и азотфиксиращи култури?


Отговор:

 По време на националната информационна кампания за Стратегическия план, Министерството на земеделието публикува подробни отговори на въпроси, поставени от фермерите. Въпросите на фермерите за прилагането на стандартите за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС) са свързани с определянето на наклони за парцелите и изискванията за минимална почвена покривка, покривните и междинни култури, затревяването при трайните насаждения, чувствителните периоди, ротацията на културите, поддържането на съществуващите характеристики на ландшафта, площите под угар и санкциите за при неспазване на изискванията.

 Моля да имате предвид, че все още няма официален наръчник и се разглеждат няколко предложения. Изпращаме ви актуална информация към дата 30.03.2023 г. базирана от: https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2023/03/30/vprosi_i_otgovori_obobshcheni_2902023_pPBH1zQ.pdf

 По първият въпрос вертикални обработки, в т.ч. продълбочаване, са допустими при условие, че не се обръща почвеният слой и се запазват растителните остатъци като покривка върху почвата, като целта е да се запази основната структура на почвата. Когато горният почвен слой е силно уплътнен, също се прилагат вертикални обработки с цел осигуряване на пропускливост на вода и въздух

 Спазва се забрана за липса на механизирани дейности върху наводнени или силно преовлажнени почви.

 Управление на обработката на земята или подходящи техники за култивиране за намаляване на риска от деградация на почвите като се отчита наклона на склона:

- за обработваеми земи, всички почвообработващи операции се извършват напречно на склона или по хоризонталите на терена /контурна обработка/.

- за трайни насаждения отглеждани на наклон и застрашени от ерозия почви се извършва укрепване на междуредията, чрез затревяване - частично/пълно, или засяване/засаждане с други култури, като обработката на почвата се извършва напречно на склона или по хоризонталите.

 По вторият въпрос, целта на стандарта е да се гарантира растителна покривка върху почвата през този период на преобладаващо равнинни терени с цел предпазването им от екстремно засушаване и ветрова ерозия. За прилагане на стандарта, в Наръчника за практическо приложение на условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние ще бъде уточнено, че в периода от 1 юни до 31 октомври ще има възможност в рамките на две седмици почвата да се подготви и засее със щадящи техники или да се оставят стърнища или мулч от предшестваща култура.

 Земеделските стопани могат да се ръководят какви обработки да прилагат през лятото от Списъка на земеделските практики за климата и околната среда от 2020 г., публикуван на страницата на МЗм (Начало > ОСП 2023-2027 > Наръчник на добри земеделски практики) https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2020/07/15/narchnik_na_dobrite_zemedelski_praktiki_-_predlozheniia_i_stanovishcha_do_10_avgust_2020__dTZGF46.pdf

 Растителната покривка може да включва: покривни, междинни култури, тревни смески, стърнища, или поливни култури, т.е. всички, които с кореновата си система поддържат почвата и я предпазват от ветрова ерозия в резултат на летните засушавания. Почвообработващите техники на ерозионно чувствителни площи трябва да са плитки, щадящи, а растителната покривка да е съобразена с физико-химичния състав на почвата и климатичните условия на стопанството.

 По третия въпрос изискванията, които сте посочила са за ДЗЕС 8. Според гореспоменатите отговори от МЗм коефициентът 0.3 за междинните и покривните култури е определен на общностно ниво и не подлежи на свободно тълкувание. Коефициентът за азотфиксиращите култури не е посочен в Стратегическия план и затова в Заповедта на министъра на земеделието за условия за прилагане на стандартите за добро земеделско и екологично състояние ще бъде записано, че азотфиксиращите култури ще се приравняват с коефициент 1, защото обогатяват почвата с азот и се намалява използването на химически торове. Възможността по ДЗЕС 8, според която земеделският стопанин може да осигури на равнище земеделско стопанство 3% земя, оставена под угар, или непроизводствени обекти и минимум 4 % площи с междинни култури или азотфиксиращи култури. В този случай земеделският стопанин, който ще засее площите с междинни култури през есента на 2023, ще трябва да ги посочи в заявлението си за кампания 2023 г.

 Тъй като нямаме достатъчно информация за Вашата дейност Ви съветваме ви да посетите най-удобния за Вас офис на НССЗ, за да може експертите да ви представят по-подробно програмите за финансиране и общи условия за всички интервенции, насочени към земеделските стопани. След като експертите се запознаят подробно с Вашата дейност и намерения, ще Ви дадат подробна и изчерпателна информация, включително за възможности за кандидатстване за получаване на финансиране по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г.

 Експертите на Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) предоставят безплатни консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, както и по въпросите свързани със Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г.

 Информираме Ви, че НССЗ има Териториален областен офис във всеки областен град на страната, а също така има разкрити и мобилни общински офиси в 28 общини на територията на страната.

 Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от 27-те Териториални областни офиси (ТОО) на НССЗ може да намерите на сайта ни: https://www.naas.government.bg/contacts/teritorialni-oblastni-ofisi-na-nssz, а адресите и телефоните за връзка с екипите от 28-те Мобилни общински офиси (МОО) на НССЗ може да намерите на сайта ни:  https://www.naas.government.bg/contacts/mobilni-obshinski-ofisi


Работното време на Териториалните областни офиси и на Мобилни общински офиси към НССЗ е: от понеделник до петък -  от 9.00 ч. до 17.30 ч.