Въпрос:  

Въпросът ми е свързан с мярка 6.1 Млад фермер. Имам 150 дка земя, от която 75 дка са с 5 годишен договор, а останалите 75 дка са с едногодишни договори. Въпросът ми е следния: Ако кандидатствам само с тези 75 дка, за който имам 5 годишен договор ще загубя ли правото да оглеждам другите 75 дка с едногодишни договори? В определянето на първоначалното СПО кои декари ще се разглеждат?

 

Отговор:

Чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020) можете да намерите пълна информация за всички отворени в момента процедури за БФП (безвъзмездна финансова помощ), (https://eumis2020.government.bg/bg/s/Default/Index) , включително по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 - 2020г. https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/b9a0dbcb-40df-4898-8de2-d0cc5618312d . В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване.

В условията за кандидатстване в Раздел 11 Допустими кандидати, следните точки имат конкретно отношение към поставения от Вас въпрос:

1. 2. Към датата на подаване на проектното предложение кандидатите трябва да:

1.2.4. са собственици, наематели и/или арендатори на цялата налична в земеделското стопанство земя;

1.5. Договорите за наем и/или аренда, включени при определяне на изискуемия минимален икономически размер на стопанството от 8000 евро СПО, трябва да са:

1. 5. 1. влезли в сила към датата на подаване на проектното предложение;

1. 5. 2. с минимален срок на действие пет години, като към датата на подаване на проектното предложение може да са изтекли не повече от 24 месеца от срока.

1.6. Цялата налична в земеделското стопанство земя по т. 1.2.4. трябва да се стопанисва от кандидата:

1.6.1. с регистрирано в общинската служба по земеделие правно основание за ползване през целия период (за земеделски площи), считано от датата на подаване на проектното предложение до изтичане на пет години от датата на сключване на административния договор. Изискването за регистриране в общинската служба по земеделие не се отнася за имот/тите, попадащи в границите на урбанизирани територии, както и за имот/и върху които са разположени животновъден/ни обекти и на тях не се отглеждат култури, които участват при формиране на СПО.

1.6.2. в съответствие с чл. 33б от ЗПЗП;

1.6.3. в съответствие с режимите на защитените територии, въведени със Закона за защитените територии, и/или режимите на защитените зони, въведени със Закона за биологичното разнообразие, за площите от стопанството, които попадат в тях.

1.18. Когато земята, върху която са разположени културите, включени при определяне на изискуемия минимален икономически размер на стопанството от 8000 евро СПО, се обработва на база на споразумение за масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, кандидатът за същия размер на площта на земята, върху която са разположени тези култури, трябва да има имоти, включени в споразумението за масиви, които да са негова собственост и/или да са наети/арендувани с минимален срок на действие пет години от датата на подаване на проектното предложение.

Накратко:

  • Земеделският стопанин кандидатства с цялото свое стопанство – във Вашия случай това трябва да бъде цялата стопанисвана земя от 150 дка.
  • Изискуемия минимален икономически размер на стопанството от 8000 евро СПО трябва да бъде доказан със земите, за които е сключен дългосрочен договор.
  • В определянето на първоначалния размер на земеделското стопанство участват декарите и културите, които са посочени в анкетния формуляр, издаден по реда на Наредба №3 от 1999 г.

Тъй като не разполагаме с достатъчно детайлна информация за Вашето стопанство, Ви съветваме своевременно да посетите най-удобния за Вас офис на НССЗ или да се свържете с наш експерт по телефона. След като експертите ни се запознаят подробно с Вашата дейност и намерения, ще Ви дадат по-подробна информация, относно съществуващите възможности за подпомагане на Вашите дейности, включително по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 - 2020г.

Крайният срок за прием на проектни предложения по Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР е 31.01.2023 г., 17.30 ч.

НССЗ изготвя безплатно проектни предложения на кандидатите по Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“, в т.ч. бизнес план и основна информация, както и оказва съдействие на земеделските стопани при подаване на проектното предложение в ИСУН.

 За земеделските стопани е важно да знаят, че експертите на НССЗ предоставят също така безплатни консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, както и по въпросите свързани с Програмата за развитие на селските райони и Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023-2027 г. Те имат богат опит при изготвяне  и управление на бизнес планове на млади фермери и малки стопанства и могат да Ви окажат съдействие при кандидатстване, изпълнение и отчитане на проекти по мерки от ПРСР.

НССЗ има офис във всеки областен град на страната.

Работно време на Териториалните областни офиси на НССЗ е от понеделник до петък -  от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните офиси на НССЗ може да намерите на сайта ни (www.naas.government.bg): рубрика „Контакти”, подрубрика „Областни офиси на НССЗ” - https://www.naas.government.bg/contacts/p49       

 

Главна дирекция „Съвети в земеделието“

Национална служба за съвети в земеделието

e-mail: gdsz@naas.government.bg

тел.: 02 / 810 09 71, 74, 76, 77, 78, 79 и 91