Въпрос:  

Здравейте. Искам да кандидатствам по подмярка 6.1 със зеленчукови градини. Имам 10 дка земя отдадена със дългогодишен договор, но няма да ми е достатъчна да събера нужния СПО и искам да попитам мога ли освен с тази земя да кандидатствам и с земя отдадена с едногодишен договор от общината като бяло петно? Благодаря предварително!


Отговор:

В отговор на поставения въпрос Ви информираме, че съгласно условията за кандидатстване, по последния прием по Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“, земята от която се формира минималния икономически размер на стопанството от 8000 евро СПО, задължително трябва е собствена и/или да се стопанисва с договор за наем и/или за аренда с минимален срок на действие от пет години, считано от датата на кандидатстване. Тоест, ако нямате собствена земя и/или многогодишен договор за наем и/или аренда за минималния икономически размер от 8000 евро, сте недопустим да кандидатствате.

Може да използвате за кандидатстване, земеделска земя с правно основание Заповед на Директора на Областна дирекция земеделие, но само ако имате собствен и/или наем имот/и за минимален срок от 5 години.

Съгласно насоките за кандидатстване в раздел 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите, в точка 1.18 е записано:

„Когато земята, върху която са разположени културите, включени при определяне на изискуемия минимален икономически размер на стопанството от 8000 евро СПО, се обработва на база на споразумение за масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, кандидатът за същия размер на площта на земята, върху която са разположени тези култури, трябва да има имоти, включени в споразумението за масиви, които да са негова собственост и/или да са наети/арендувани с минимален срок на действие пет години от датата на подаване на проектното предложение.“

Информираме ви, че право на ползване на т.нар. „имоти-бели петна” (имоти по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ), се разпределя между участниците в споразумение за масиви за ползване по реда на чл. 37в от ЗСПЗЗ. Желанието за участие в споразумение се заявява в срок до 31 юли, като ползвателите на земеделски земи подават в общинската служба по земеделие по местонахождението на имотите заявление за участие в споразумение за ползване по чл. 37в ЗСПЗЗ.

В тази връзка Ви информираме, че съгласно индикативна годишна работна програма на ПРСР 2014-2020 г. за 2022 г. се очаква в периода октомври – ноември 2022 г. да стартира отново прием по подмярка 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“. Очаква се по този прием НССЗ да изготвя безплатно проектни предложения на млади фермери.

В случай, че не сте запознати, накратко ще Ви представим условията за кандидатстване, от предходния прием по подмярка 6.1„Стартова помощ за млади земеделски стопани“, като Ви обръщаме внимание, че са възможни промени в условията за кандидатстване през предстоящия прием.

Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 25 000 евро, изплащани на две части.

Към датата на подаване на проектното предложение кандидатите трябва:

  • да са регистрирани за първи път като земеделски стопани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани; https://lex.bg/bg/laws/ldoc/-549710334
  • имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО[1]) в границите между левовата равностойност на 8000 евро и 16 000 евро включително;
  • да са започнали да отглеждат животни в собствен или нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производство на земеделска и животинска продукция;
  • са собственици, наематели и/или арендатори на цялата налична в земеделското стопанство земя.

Към датата на подаване на проектното предложение не трябва да са изминали повече от 24 месеца от стартирането на земеделската ви дейност и първата ви регистрация като земеделски стопани по Наредба № 3 от 1999 г. и да са до 40 навършени години (включително)

Подпомагането се предоставя само при представен бизнес план по образец с максимален срок от 5 години, като изпълнението на този бизнес план трябва да започне в рамките на 9 месеца считано от датата на сключване на административния договор.

Информираме Ви, че има критерии за подбор на проектните предложения (получаване на точки): кандидати са със завършено средно или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина или икономическо образование със земеделска насоченост; отглеждане на определени култури в сектор „Плодове и зеленчуци“ и животни в сектор „Животновъдство“ при които СПО на земеделското стопанство на кандидата към момента на кандидатстване се формира от отглеждани животни и/или култури от сектор "Плодове и зеленчуци".; стопанства преминали към биологично производство на земеделски продукти; проектни предложения с инвестиции в иновативни за стопанството технологии, като - иновативни производствени технологии, цифрови технологии за производство и организация в селското стопанство, ВЕИ и автоматизиране на работните процеси в селскостопанското производство, включително напоителни системи и подходи приложени чрез Европейското партньорство за иновации и последен критерии- създаване на заетост и нови работни места. Ако проектът е получил приоритет по някой от критериите, кандидатът е длъжен да поддържа съответствие с всеки един от критериите, на които е отговарял проектът му през целия период - от датата на подаване на проектното предложение до изтичане на пет години от датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ. Има методика за оценка на проектните предложения. Всеки от критериите носи определени точки. Допустими за подпомагане са проекти, които при оценяването са получили най-малко 20 точки, съгласно критериите за подбор.

ВАЖНО! Тъй като нямаме достатъчно информация за Вашето стопанство, Ви съветваме да посетите най-удобния за Вас офис на НССЗ. Експертите на НССЗ предоставят безплатни консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, както и по въпросите свързани с Програмата за развитие на селските райони. Те имат богат опит при изготвяне  и управление на бизнес планове на млади фермери и малки стопанства и могат да Ви окажат съдействие при кандидатстване по мерки от ПРСР, включително и по подмярка 6.1.

 След като се запознаят с вашия казус ще ви посъветват как да постъпите и ще можете да обсъдите с тях какви варианти стоят пред вас, включително и възможността за наемане на допълнителна земя или отглеждане на различни земеделски култури с цел развитие на Вашето стопанство.

НССЗ има офис във всеки областен град на страната.

Работно време на Териториалните областни офиси на НССЗ е от понеделник до петък -  от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните областни офиси на НССЗ може да намерите на нашия сайт www.naas.government.bg в рубрика „Контакти”, подрубрика „Дирекция "Териториални областни офиси”


 

Главна дирекция «Съвети в земеделието»

Национална служба за съвети в земеделието

e-mail: gdsz@naas.government.bg

тел.: 02 / 810 09 71, 74, 76, 77, 78, 79 и 91

 


[1] *СПО е стойността на продукцията, която отговаря на средната стойност за даден район за всеки един земеделски продукт, изчислена в Евро по таблицата съгласно Приложение към насоките за кандидатстване по мерките.Таблицата може да намерите тук:

https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2021/02/24/tablitsa_spo_instruktsia.rar