Въпрос:

 Здравейте, пиша Ви този имейл и ще се радвам да получа малко насоки от ваша страна. На 36г съм и отглеждам около 1.5 дка цветя на открито в землището на едно старозагорско село от няколко години, като има възможност за разширение на насажденията. Имам диплома за завършено висше агрономическо образование, но никoга не съм бил регистриран като земеделски производител. Цветята които отглеждам са предимно за направление отрязан цвят, но бих искал да се развивам също така и в производството на различни видове саксийни растения. През годините съм инвестирал лични средства за посадъчен материал, малки оранжерии, земеделска техника, както и направата на независими водоизточници, но за да бъда конкурентно способен ще трябват по-големи инвестиции и иновации. Въпросът ми е има ли програми които да подпомагат производителите на цветя и декоративни растения (отрязан цвят, саксийни) и съответно какви са изискванията за кандидатстване?


Отговор:     

 В отговор на Вашите въпроси бихме искали да Ви информираме, че за да може да кандидатствате за финансиране, съгласно действащата нормативна уредба, задължително трябва да сте регистриран земеделски стопанин по реда на Наредба №3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, т.е. да имате създадено земеделско стопанство и да сте земеделски стопанин. Регистрацията като земеделски стопанин се осъществява в съответната Общинска служба по земеделие и Областна дирекция "Земеделие", в землището на която обработвате земя.

Необходимите документи за регистрация на земеделски стопанин са следните:

Физическите лица представят за проверка документ за самоличност. Земеделските стопани(физически или юридически лица), които ползват земеделска земя, вписват в анкетните формуляри всички имоти, за които имат регистрирано правно основание (документи за собственост и/или договори за наем или аренда), за ползване съгласно чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделските производители(ЗПЗП). При вписване в анкетния формуляр на имоти в регулация представят и документи, доказващи правното основание за ползването им.

Процедурата за регистрация е следната:

Попълнените анкетните формуляри се заверяват от ОСЗ.  При първоначална регистрация земеделският стопанин лично представя документите си за регистрация в ОДЗ и получава издадената регистрационна карта.

В случай, че до този момент не сте бил регистриран в качеството на земеделски стопанин по реда на Наредба №3/1999 г., то може да се регистрирате по всяко време на годината.

В страната се прилагат различни схеми и мерки за подпомагане в областта на земеделието и развитие на селските райони. Такива са Директни плащания, Национални схеми и обвързано подпомагане за земеделски култури и/или животни и Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., които се прилагат на национално ниво. За да кандидатствате трябва да имате създадено стопанство, което може да е с различни култури и/или животни.

При кандидатстване по мерките от ПРСР 2014-2020 г. основно изискване е стопанството да има определен икономически размер измерен в стандартен производствен обем (СПО). СПО е стойността на продукцията, която отговаря на средната стойност за даден район за всеки един земеделски продукт, изчислена в Евро по таблицата съгласно Приложение към насоките за кандидатстване по различните мерки от ПРСР 2014-2020 г.

До края на 2022 г. е отворен прием по подмярка 6.1 "Създаване на стопанства на млади фермери" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

НССЗ изготвя безплатно проектни предложения на млади фермери за кандидатстване по тази подмярка.

Подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ като част от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 цели да улесни и подпомогне процеса на създаването на жизнеспособни и устойчиви земеделски стопанства или поемането от млади хора на вече съществуващи стопанства, както и да насърчи заетостта. За да могат да кандидатстват по мярката младите земеделски стопани трябва да отговарят на следните изисквания:

 • Да бъдат физически лица, еднолични търговци (ЕТ) или еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД)
 • Да са регистрирани за пръв път като земеделски стопани съгласно Наредба № 3/1999 г. и да са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция не по-рано от 24 месеца преди подаване на заявлението за подпомагане
 • Техните земеделски стопанства трябва да имат икономически размер изразен в стандартни производствени обеми (СПО) най-малко от 8000 евро и не повече от 16 000 евро
 • да са собственици, наематели и/или арендатори на цялата налична в земеделското стопанство земя;
 • са собственици и/или наематели на животновъдните сгради и помещения, използвани за животновъдната дейност, в случай че развиват такава;
 • са микропредприятия или малки предприятия по смисъла на чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за малките и средните предприятия
 • не са одобрени за подпомагане, по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и/или подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“,  и/или по мерките и подмерките, включени в Тематичната подпрограма за развитие на малки земеделски стопанства в Република България - 2014-2020 от ПРСР 2014-2020 г.;
 • не са сключвали договор за отпускане на финансовата помощ по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР 2007-2013 г.) и не са били одобрявани за получаване на помощ по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“ от ПРСР 2007-2013 г.;
 • да нямат изискуеми задължения към държавата или ДФ „Земеделие“

За да могат да кандидатстват по мярката младите земеделски стопани трябва да бъдат на възраст между 18 навършени и 40 навършени години (включително). Същите трябва да притежават необходимите професионални умения и компетентности или ако нямат такива, те се задължават да ги придобият в рамките на 36 месеца след подписването на договора за финансово подпомагане, но не по-късно от избраната дата на проверка на изпълнението на бизнес плана.

За да могат да кандидатстват земеделските стопани представят бизнес план, който следва да показва икономическа жизнеспособност на стопанството, в т. ч. следва да показва, че икономическия размер на земеделското стопанство ще се увеличи с най-малко 4000 евро стандартен производствен обем (СПО) до изтичането на крайната дата на проверка посочена в бизнес плана. Също така бизнес планът следва да показва, че фермерът ще поддържа икономически размер на стопанството, за който кандидатства до датата на увеличението на размера с минимум 4000 евро, като след това поддържа и съответното увеличение. Най-малко една инвестиция в дълготрайни материални и/или нематериални дълготрайни активи следва да се заложи за изпълнението на бизнес плана.

Финансовата помощ, която се предоставя на младия земеделски стопанин е в размер на левовата равностойност на 25 000 евро. Същата се предоставя на два транша:

 • първо плащане в размер на левовата равностойност на 12 500 евро - след сключване на договора за предоставяне на финансова помощ
 • второ плащане в размер на левовата равностойност до 12 500 евро – когато след извършена проверка, РА установи точното изпълнение на бизнес плана

Предимство ще се дава на проекти на млади стопани, които отговарят на следните приоритети:

 • проекти, подадени от кандидати, които имат завършено средно или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина и/или икономическо образование със земеделска насоченост;
 • проекти осигуряващи устойчиво развитие на земеделското стопанство;
 • проекти за дейности, които се изпълняват в чувствителни сектори – в сектор "Животновъдство" и/или  в сектор "Плодове и зеленчуци";
 • проекти, подадени от кандидати, чиито стопанства са преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни;
 • проекти, които допринасят за устойчиво и цифрово икономическо възстановяване
 • проекти, при изпълнението на които се създават заетост и нови работни места

Повече информация и допълнителни разяснения може да получите на място в наш офис. Ето защо Ви съветваме да посетите най-удобния за Вас офис на НССЗ или да се свържете с наш експерт по телефона. След като експертите ни се запознаят подробно с Вашите  намерения, ще Ви дадат подробна информация, включително за възможности за кандидатстване за получаване на финансиране по ПРСР 2014-2020 г.

Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) безвъзмездно изготвя проектни предложения (бизнес план) на млади земеделски стопани за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014-2020 г.

Експертите на НССЗ предоставят и безплатни консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, както и по въпросите свързани с Програмата за развитие на селските райони. Те имат богат опит при изготвяне  и управление на бизнес планове на млади фермери и малки стопанства и могат да Ви окажат съдействие при кандидатстване по мерки от ПРСР.


НССЗ има офис във всеки областен град на страната.

Работно време на Териториалните областни офиси на НССЗ е

от понеделник до петък -  от 9.00 ч. до 17.30 ч.