Дирекция "Анализиране, планиране и информационно осигуряване"


Димитър Ванев 
Директор 
тел. 02 / 810 0974 
моб. 0882 498 016

dimitar.vanev@naas.government.bg

 

Дирекция "Анализиране, планиране и информационно осигуряване":

  • определя и анализира външни и вътрешни фактори на влияние върху системата за съвети с цел улесняване вземането на оперативни решения и оценка на рисковете в службата;
  • идентифицира и разработва стратегически и оперативни цели за развитие на службата, които изискват дългосрочно планиране с оглед интегрирането им в конкретни стратегически и нормативни документи;
  • предлага и отчита дейности в рамките на компетенциите на службата за постигане на съгласуваност и обвързаност на политики за развитие на аграрния сектор с национални стратегии, програми и планове;
  • изготвя ежегодния доклад за дейността на службата и предоставя информация за включване в годишния доклад за състоянието и развитието на земеделието (Аграрен доклад);
  • събира и обобщава информация от всички информационни масиви и бази данни, администрирани в системата на службата, поддържа подходяща и актуална за земеделските стопани информация на интернет страницата на службата;
  • участва в разработването на информационни материали, в организирането и провеждането на информационни и информационно-обучителни събития с цел трансфер на знания и иновации, свързани с основната дейност на службата;
  • извършва лабораторни изпитвания, свързани с основната дейност на службата;
  • отговаря за подготовката и изпълнението на дейности, свързани с участието на службата в международни организации;
  • разработва проектни предложения за кандидатстване на службата по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по СПРЗСР 2023 - 2027 г. и други донорски програми;
  • изготвя информации, отчети и доклади по сключени споразумения и проекти за изпълнение на дейности, финансирани от международни и национални източници.