Дирекция "Административно-финансова дейност"

Бисер Тодоров
Директор дирекция
ул. Банско шосе No.7, София 1331
тел. 02 / 810 09 81
моб. 0882 447 970
 

Дирекция Административно-финансова дейност :
1. осигурява финансово-счетоводното обслужване на службата съобразно действащото законодателство;
2. изготвя проекти на бюджетните прогнози, годишен бюджет на службата и периодични и годишни отчети за неговото изпълнение и предлага на изпълнителния директор тяхното одобрение; подготвя предложения до изпълнителния директор на службата за промени по изпълнение на бюджета на службата;
3. извършва счетоводно отчитане на приходите и разходите по пълната бюджетна класификация и по счетоводните сметки от сметкоплана на бюджетната организация, в т.ч. и по проекти и програми, финансирани от национални и международни източници, в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, Сметкоплана на бюджетните предприятия и приложимите счетоводни стандарти;
4. изготвя и съхранява ведомостите за заплати на служителите в службата и извършва плащанията по тях;
5. организира и изгражда функциониращи системи за финансово управление и контрол в службата по смисъла на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор;
6. организира и отговаря за опазване на движимото и недвижимото имущество и извършва годишните инвентаризации по ред и в срокове, определени в административните актове на службата;
7. разработва инвестиционната програма на службата, съставя поименните списъци за капиталови разходи на службата и ги представя за утвърждаване от изпълнителния директор;
8. организира и отговаря за дейностите по стопанисването и управлението на държавната собственост, предоставена за ползване на службата;
9. организира и отговаря за транспортното обслужване на службата и поддържането на автомобилния парк;
10. организира и осигурява информационното обслужване на службата, в т.ч. техническата поддръжка на информационната и комуникационната инфраструктура на службата - локални мрежи, комуникационно оборудване, телефонна инсталация, хардуер и системен софтуер, интегриране на информационните системи със системите на други звена от държавната администрация;
11. организира и осъществява деловодното обслужване на службата за периодичното създаване и съхраняване на архивите на службата;
12. изготвя и актуализира длъжностното и поименното разписание на длъжностите на администрацията;
13. организира процеса на разработването, актуализирането и утвърждаването на длъжностните характеристики, както и процеса на оценяване на изпълнението на служителите;
14. изготвя проекти на актовете, свързани с възникването, изменението и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения на служителите, отразяването им в трудовите или служебните книжки, както и съхраняването им в личните досиета;
15. организира процедурите по провеждане на конкурси за назначаване на служители по реда на Закона за държавния служител и Кодекса на труда;
16. изготвя годишни планове за обучение на служителите, организира и обобщава информация относно проведените обучения;
17. организира и отговаря за административното обслужване на физически и юридически лица, свързано с предоставянето на административни услуги и достъп до обществена информация, в т.ч. и ефективното функциониране на центъра за административно обслужване;
18. прогнозира потребностите от външни услуги и планира процедурите за възлагане на обществените поръчки, по които службата е възложител, поддържа профила на купувача, досиетата на проведените обществени поръчки; разработва и предлага за утвърждаване от изпълнителния директор вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки в службата;
19. разработва пълната документация за провеждане на обществени поръчки, организира и отговаря за тяхното законосъобразно провеждане;
20. подготвя договори и следи за тяхното техническо и финансово изпълнение;
21. разработва и/или подпомага разработването на вътрешни правила и процедури, прилагащи нормативните актове, свързани с дейността на службата;
22. осигурява техническото обслужване на изпълнителния директор, главния секретар и директора на дирекцията;
23. информира обществеността за осъществяваните от службата програми и дейности и осигурява протоколна логистика при необходимост;
24. отговаря за трудовия ред, охраната и чистотата в помещенията на службата.
Дирекцията в сътрудничество с дирекция "Сигурност" в Министерството на земеделието изпълнява функциите, свързани с управлението при отбранително-мобилизационна подготовка.