Петя Куманова
  Главен секретар

  ул. Банско шосе No.7, София 1331
  02 / 810 09 71
 0887 62 62 46
  pkumanova@naas.government.bg

 

 

Главният секретар на НССЗ:

► Контролира спазването на сроковете за изпълнение на задачите, произтичащи от закони, актове или от изпълнителния директор на НССЗ;
► Контролира финансово- стопанската дейност и бюджетната дисциплина в НССЗ;
► Контролира ефективното използване на собствеността на НССЗ;
► Осъществява контрол по вписванията в Регистъра на административните структури и на актовете на органите на изпълнителната власт;
► Контролира прилагането на системата за оценка на изпълнението на длъжностите в НССЗ;
► Контролира работата с документи и документоборота на НССЗ
► Отговаря за организацията и законосъобразното провеждане на обществените поръчки в НССЗ;
► Отговаря за планирането, организирането, координацията, изпълнението и контрола на стратегическите цели на НССЗ, дейността и задачите й;
► Отговаря за разработването и изпълнението на годишна програма за общо и специализирано обучение на служителите;
► Координира работата на НССЗ при съвместни разработки с други административни структури;
► Организира изготвянето на годишните доклади за дейността на НССЗ;
► Ръководи разработването на процедури за мониторинг, контрол и оценка на консултантската дейност в НССЗ;
► Разработва и контролира проекти и програми с други ведомства в страната и сродни международни организации;
► Участва в консултации и подготовката на проекти за споразумение за съвместна дейност с представители на други ведомства в страната и международни организации;
►Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността или които произтичат от Правилника за устройство и дейността на НССЗ.