Петя Куманова
  Главен секретар

  ул. Банско шосе No.7, София 1331
  02 / 810 09 71
 0887 62 62 46
  petya.kumanova@naas.government.bg


Главният секретар на НССЗ:

► Контролира спазването на сроковете за изпълнение на задачите, произтичащи от закони, актове или от изпълнителния директор на НССЗ;

► Контролира финансово- стопанската дейност и бюджетната дисциплина в НССЗ;

► Контролира ефективното използване на собствеността на НССЗ;

► Осъществява контрол по вписванията в Регистъра на административните структури и на актовете на органите на изпълнителната власт;

► Контролира прилагането на системата за оценка на изпълнението на длъжностите в НССЗ;

► Контролира работата с документи и документоборота на НССЗ

► Отговаря за организацията и законосъобразното провеждане на обществените поръчки в НССЗ;

► Отговаря за планирането, организирането, координацията, изпълнението и контрола на стратегическите цели на НССЗ, дейността и задачите й;

► Отговаря за разработването и изпълнението на годишна програма за общо и специализирано обучение на служителите;

► Координира работата на НССЗ при съвместни разработки с други административни структури;

► Организира изготвянето на годишните доклади за дейността на НССЗ;

► Ръководи разработването на процедури за мониторинг, контрол и оценка на консултантската дейност в НССЗ;

► Разработва и контролира проекти и програми с други ведомства в страната и сродни международни организации;

► Участва в консултации и подготовката на проекти за споразумение за съвместна дейност с представители на други ведомства в страната и международни организации;

► Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността или които произтичат от Правилника за устройство и дейността на НССЗ.