Главна дирекция "Мобилни общински офиси​"


Пламен Банчев 
Главен директор 
тел. 02 / 810 09 99
моб. 0885 83 25 50

plamen.banchev@naas.government.bg

 

Главна дирекция "Мобилни общински офиси" чрез 28-те мобилни общински офиса провежда политиката на службата на територията на общините в териториалния обхват на съответния офис и подпомага осъществяването на дейностите на службата като бенефициент по подмярка 2.2 "Създаване на консултантски услуги" по мярка 2 "Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството" от ПРСР 2014 - 2020 г. и по СПРЗСР 2023 - 2027 г., като:Съвети в земеделието":

  • координира и осъществява методическо ръководство и контрол на мобилните общински офиси;
  • предоставя съвети и консултации в областта на земеделието и прилагането на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз в Република България, в т.ч. за разясняване на условията за кандидатстване на земеделските стопани и условията за изпълнение на одобрени проекти по мерките от ПРСР 2014 - 2020 г. и по интервенциите от СПРЗСР 2023 - 2027 г.;
  • организира посещения на земеделски стопанства за разясняване на условията за кандидатстване по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства от ПРСР 2014 - 2020 г. и по интервенциите от СПРЗСР 2023 - 2027 г., в т.ч. предоставя други съвети и консултации, пряко свързани с дейността на земеделските стопанства;
  • организира и провежда изнесени приемни в населени места, попадащи в обхвата на съответния мобилен общински офис;
  • организира и провежда информационни събития в населени места, свързани с дейността на съответния мобилен общински офис и попадащи в неговия обхват;
  • изготвя, отпечатва и разпространява информационни материали в населени места, свързани с дейността на съответния мобилен общински офис и попадащи в неговия обхват;
  • осъществява директни контакти със земеделските стопани и взаимодейства с регионалните структури на държавната администрация и с органите на местното самоуправление и местната администрация.