MOO КАРЛОВО

Териториален обхват: община Карлово, община Хисаря,
 община Калояново и община Сопот

Адрес: 4300 Карлово, ул. Веркович № 1, ет. 1, помещение № 3

Телефон: 033/13 80 35

Eл. поща: karlovo@naas.government.bg

Екип:
Петър Киров - главен експерт
Мобилен телефон: 0883 26 70 42

Милена Христева - главен експерт
Мобилен телефон: 0882 52 58 74